BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Yabancıların gözüyle İstanbul

Yabancıların gözüyle İstanbul

İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Kül­tür A.Ş., “Ya­ban­cı S­por­cu­la­rın Gö­züy­le İs­tan­bul” ki­ta­bı dü­zen­le­nen tö­ren­le ta­nı­tıl­dı.İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Kül­tür A.Ş., “Ya­ban­cı S­por­cu­la­rın Gö­züy­le İs­tan­bul” ki­ta­bı dü­zen­le­nen tö­ren­le ta­nı­tıl­dı. Es­ma Sul­tan Ya­lı­sı’n­da dü­zen­le­nen tö­ren­le ta­nı­tı­lan ki­tap­ta, İs­tan­bul’da ya­şa­mış ve­ya İs­tan­bul’u zi­ya­ret et­miş tek­nik a­dam ve s­por­cu­la­rın şe­hir hak­kın­da­ki gö­rüş­le­ri­ne yer ve­ril­di. Ce­vad P­re­ka­zi, E­rik Ge­rets, To­dor Ve­se­li­no­viç gi­bi i­sim­ler de ge­ce­ye ka­tıl­dı. Ge­ce­ye ka­tı­lan Mar­sil­ya Fut­bol ta­kı­mı­nın Tek­nik Di­rek­tö­rü ve G.Sa­ray’ın es­ki ho­ca­sı E­rik Ge­rets, “Bu şe­hir­de çok gü­zel a­nı­la­rım var. Ben ay­nı za­man­da Al­man­ya’da ve Bel­çi­ka’da Tür­ki­ye’nin fah­ri bü­yü­kel­çi­li­ği­ni ya­pı­yo­rum” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT