BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > BAŞKAN TOPBAŞ: TOP­LU TA­ŞI­MA da­ha ca­zip ola­cak

BAŞKAN TOPBAŞ: TOP­LU TA­ŞI­MA da­ha ca­zip ola­cak

Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ka­dir Top­baş, Con­rad Otel’de Arap Kent­sel Ge­li­şim Ens­ti­tü­sü ile or­tak­la­şa dü­zen­le­nen “Bil­gi Kent­le­ri 3. Ulus­la­ra­ra­sı Sem­poz­yu­mu”nun açı­lı­şın­da yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da top­lu ula­şı­mı ca­zip ha­le ge­tir­me­ye ça­lış­tık­la­rı­nı söy­le­di.İBB MO­BİL’E HAY­RAN KAL­DI­LAR Sem­poz­yum­da Top­baş, ka­tı­lım­cı­la­ra İs­tan­bul’da­ki t­ra­fik a­kı­şı­nı gös­te­ren “İBB MO­BİL” sis­te­mi hak­kın­da bil­gi ver­di. A­rap yet­ki­li­ler, sis­te­mi hay­ran­lık­la iz­le­di. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ka­dir Top­baş, Con­rad Otel’de Arap Kent­sel Ge­li­şim Ens­ti­tü­sü ile or­tak­la­şa dü­zen­le­nen “Bil­gi Kent­le­ri 3. Ulus­la­ra­ra­sı Sem­poz­yu­mu”nun açı­lı­şın­da yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da top­lu ula­şı­mı ca­zip ha­le ge­tir­me­ye ça­lış­tık­la­rı­nı söy­le­di. Top­baş, “Şim­di akıl­lı sin­ya­li­zas­yon üze­rin­de ça­lı­şı­yo­ruz. Bu sis­te­me oto­büs­ler en­teg­re edi­le­cek. Top­lu ta­şı­ma­yı ve­rim­li ha­le ge­tir­mek için oto­büs­ler sin­ya­li­zas­yo­na yak­laş­tı­ğın­da kır­mı­zı ışı­ğı ye­şil ışı­ğa ge­ti­re­cek bir sis­tem üze­rin­de ça­lı­şı­yo­ruz” di­ye ko­nuş­tu.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT