BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ‘Me­ma­ti’ p­la­ka­lı sah­te ­Jİ­TEM’ci­ler ya­ka­lan­dı

‘Me­ma­ti’ p­la­ka­lı sah­te ­Jİ­TEM’ci­ler ya­ka­lan­dı

Kurt­lar Va­di­si di­zi­si­nin “Me­ma­ti” ka­rak­te­ri­nin ses­siz harf­le­rin­den o­lu­şan 34 MMT 06 p­la­ka­lı lüks a­raç­la ge­zen ve ken­di­le­ri­ni Jİ­TEM e­le­ma­nı o­la­rak ta­nı­tan üç ki­şi ya­ka­lan­dı.> Ad­nan Su­lar İS­TAN­BUL (İHA) Mo­to­ri­ze Yu­nus ekip­le­ri Bağ­cı­lar’da şüp­he üze­ri­ne lüks bir ara­cı dur­dur­du. Araç­ta ya­pı­lan ara­ma­da 4 adet Glock mar­ka ta­ban­ca, bu ta­ban­ca­la­ra jan­dar­ma ta­ra­fın­dan dü­zen­len­miş ruh­sat, 3 tel­siz, çok sa­yı­da jan­dar­ma gi­riş kart­la­rı ve kim­lik­le­ri bu­lun­du. Kurt­lar Va­di­si di­zi­si­nin Me­ma­ti ka­rak­te­ri­nin sez­siz harf­le­rin­den olu­şan 34 MMT 06 pla­ka­lı araç­ta bu­lu­nan O.T., kar­deş i V.T. ve V.S. isim­li ki­şi­ler sor­gu­lan­ma­la­rı için Or­ga­ni­ze Suç­lar­la Mü­ca­de­le Şu­be­si ekip­le­ri­ne tes­lim edil­di. Zan­lı­la­rın po­li­se, “Biz Jİ­TEM ele­ma­nı­yız, Jan­dar­ma is­tih­ba­ra­tı­na ça­lı­şı­yo­ruz. Si­lah ruh­sat­la­rı­nı bi­le bi­ze jan­dar­ma ver­di” de­dik­le­ri öğ­re­nil­di. An­cak ya­pı­lan in­ce­le­me­ler­de si­lah ruh­sat­la­rı­nın da sah­te ol­du­ğu tes­pit edil­di. 4 zan­lı tu­tuk­la­na­rak ce­za­evi­ne gön­de­ril­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT