BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > 575 kilo eroin ele geçirildi

575 kilo eroin ele geçirildi

İs­tan­bul’dan al­dı­ğı zarf­la­rı yurt dı­şı­na gö­tü­ren M.H. yö­ne­ti­min­de­ki TIR, KOM ekip­le­ri ta­ra­fın­dan Ham­za­bey­li Güm­rük Ka­pı­sı’na ka­dar uzak­tan iz­len­di. TIR’ın res­mi iş­lem­ler için baş­vur­ma­sın­dan son­ra po­lis ekip­le­ri, nar­ko­tik de­dek­tör kö­pek Li­ker ara­cı­lı­ğı ile ara­ma yap­tı> İb­ra­him Ars­lan EDİR­NE İHA İs­tan­bul’dan al­dı­ğı zarf­la­rı yurt dı­şı­na gö­tü­ren M.H. yö­ne­ti­min­de­ki TIR, KOM ekip­le­ri ta­ra­fın­dan Ham­za­bey­li Güm­rük Ka­pı­sı’na ka­dar uzak­tan iz­len­di. TIR’ın res­mi iş­lem­ler için baş­vur­ma­sın­dan son­ra po­lis ekip­le­ri, nar­ko­tik de­dek­tör kö­pek Li­ker ara­cı­lı­ğı ile ara­ma yap­tı. Kö­pe­ğin tep­ki ver­me­si üze­ri­ne TIR, X-Ray ci­ha­zı ile ikin­ci de­fa kon­trol edil­di. TIR’da yo­ğun­luk tes­pit edil­me­si üze­ri­ne in­ce­le­me­ye alın­dı. Ara­ma­da, 1090 pa­ket ha­lin­de 575 ki­lo ero­in ele ge­çi­ril­di. Uyuş­tu­ru­cu ka­çık­çı­lı­ğı ile il­gi­li ola­rak TIR­ sü­rü­cü­sü M.H. gö­zal­tı­na alın­dı. Edir­ne Va­li­si Mus­ta­fa Bü­yük, Ham­za­bey­li Sı­nır Ka­pı­sı’nda ya­ka­la­nan 575 ki­lo ero­in­le il­gi­li yurt içi ve yurt ­dı­şı bağ­lan­tı­la­rı­nın araş­tı­rıl­dı­ğı­nı ve ge­niş açık­la­ma­nın da­ha son­ra ya­pı­la­ca­ğı­nı söy­le­di. Edir­ne Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü Ka­çak­çı­lık ve Or­ga­ni­ze Suç­lar­la Mü­ca­de­le Şu­be­si ekip­le­ri, 575 ki­log­ram ero­in ele ge­çi­re­rek, Ka­pı­ku­le Sı­nır Ka­pı­sı’nda ge­çen yıl piz­za ku­tu­la­rı için­de ya­ka­la­nan 565 ki­log­ram ero­in re­ko­ru­nu kır­mış ol­du. HA­VA­Lİ­MA­NIN­DA ‘ZE­HİR’ Öte yan­dan, 9 ya­şın­da­ki ço­cuk­la­rıy­la Ata­türk Ha­va­li­ma­nı’ndan Hol­lan­da’ya git­mek is­te­yen S.İ.C. ile ko­ca­sı S.C’nin va­liz­le­ri­ni şüphe üzerine ara­yan po­lis, 20 ki­log­ram ero­in ele ge­çir­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 101284
  % 1.14
 • 5.264
  % -0.5
 • 5.9793
  % -0.77
 • 6.8733
  % -0.42
 • 216.759
  % -0.48
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT