BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Av­ru­pa­lı sa­na­yi­ci­ler bu­luş­tu

Av­ru­pa­lı sa­na­yi­ci­ler bu­luş­tu

İstanbul’daki toplantıda; k­ri­ze kar­şı, iş dün­ya­sı i­le si­ya­set­çi­le­rin or­tak ha­re­ket e­t­me­leri gerektiği dile getirildiCum­hur­baş­ka­nı Gül, Av­ru­pa Sa­na­yi­ci­ler Yu­var­lak Ma­sa­sı’nın ak­şam ye­me­ği­ne ka­tıl­dı. Gül, sa­na­yi­ci­ler­le ha­tı­ra fo­toğ­ra­fı çek­tir­di. Av­ru­pa Sa­na­yi­ci­ler Yu­var­lak Ma­sa­sı (ERT), za­ma­nın­da ya­pı­la­cak uzun va­de­li si­ya­sal mü­da­ha­le­le­rin, glo­bal kri­zin se­bep ola­ca­ğı azal­ta­bi­le­ce­ği­ni be­lir­te­rek, “Uma­rız ki, iş ale­mi ile si­ya­set, is­tih­dam ve bü­yü­me­yi des­tek­le­mek üze­re ta­ri­hi bir mu­ta­ba­ka­tı ger­çek­leş­ti­re­bi­lir” de­ğer­len­dir­me­sin­de bu­lun­du. ERT’den ya­zı­lı bir açık­la­ma ya­pı­la­rak, Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül’ün ka­tı­lım gös­ter­di­ği ve ba­sı­na ka­pa­lı ger­çek­leş­ti­ri­len ERT’nin ak­şam ye­me­ğin­de ele alı­nan ko­nu­la­ra iliş­kin bil­gi ve­ril­di. Açık­la­ma­ya gö­re, top­lan­tı­da ko­nu­şan ERT Baş­ka­nı Jor­ma Ol­li­la, bir çok en­düs­tri­de eko­no­mik şart­la­rın gi­de­rek kö­tü­leş­ti­ği­ni be­lir­te­rek, eş­gü­düm­lü si­ya­si ey­lem için hız­la ha­re­ke­te ge­çil­me­si ge­rek­ti­ği inan­cı­nı di­le ge­tir­di. Açık­la­ma­da ay­rı­ca şu gö­rüş­le­re yer ve­ril­di: “İş ha­ya­tı için en önem­li so­run kre­di­ler­dir. Mev­cut kre­di ko­şul­la­rı­nın mut­la­ka iyi­leş­ti­ril­me­si ge­re­kir. Gün, ban­ka­la­rın kre­di mus­luk­la­rı­nı ka­pa­ta­cak de­ğil, bi­la­kis ar­tı­ra­rak aça­cak­la­rı gün­dür. Fi­nan­sal sek­tö­re ya­pı­lan ser­ma­ye des­te­ği­ni onay­lı­yo­ruz.”
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT