BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Doğanın gizemli tadı BAL

Doğanın gizemli tadı BAL

Son gün­ler­de sık sık oku­yo­ruz. Bi­lim adam­la­rın­ca tes­bit edi­len do­ğa­da­ki bir de­ği­şik­lik de­vam­lı gün­dem­de. Arı nü­fu­su azal­mak­ta, arı­lar ko­lo­ni­ler ha­lin­de yok ol­mak­ta.SevimliLezzetler Sevim GÖKYILDIZ sevim.gokyildiz@tg.com.tr Balın tarihçesi Meş­hur İn­gi­liz mut­fak ya­za­rı, Scott Cunn­hing­ham, “Bal, gü­neş ener­ji­si­nin yer­yü­zün­de­ki tem­sil­ci­si­dir. Aş­ka, sağ­lı­ğa, mut­lu­lu­ğa, ze­kâya ya­rar­lı­dır, vü­cu­du­mu­zu arın­dı­rır.” Do­ğa­nın in­sa­noğ­lu­na he­di­ye et­ti­ği pek­çok yi­ye­cek mad­de­si var. Ama iç­le­rin­de da­ma­ğı­mı­za hoş ge­len, sağ­lı­ğı­mı­za fay­da­lı mü­kem­mel bir tat­lı, al­tın renk­li, mis ko­ku­lu ba­lın ye­ri apay­rı. Bal­tık De­ni­zi kı­yı­la­rın­da­ki sa­rı ka­ya­lık­lar­da bu­lu­nan arı fo­sil­le­ri tam 40 mil­yon ya­şın­da. İs­pan­ya’da­ki ma­ğa­ra­lar­da M.Ö. 7000 se­ne­le­rin­de ya­pıl­mış il­kel yol­la ko­van­lar­dan bal top­la­yan in­san fresk­le­ri var. Gü­nü­müz­de bi­li­nen Me­li­fe­re arı­la­rı­nın ise, Or­ta As­ya’da ya­şa­yan gö­çe­be ka­vim­ler ta­ra­fın­dan Av­ru­pa’ya ge­ti­ril­di­ği sa­nı­lı­yor. Es­ki Mı­sır’da, arı, fi­ra­vu­nun ve kral­lı­ğı­nın sem­bo­lü­dür, Hi­ye­rog­ra­fi al­fa­be­sin­de arı fi­gü­rü, sal­ta­na­tı tem­sil eder. Asır­lar bo­yu bü­tün kral­lık ya da im­pa­ra­tor­luk­lar­da “arı” fi­gü­rü hep gü­cü tem­sil et­miş­tir. Na­po­le­on’un bu kü­çük can­lı­yı kra­li­yet sem­bo­lü ilan et­me­si bu se­bep­ten­dir.. Son gün­ler­de sık sık oku­yo­ruz. Bi­lim adam­la­rın­ca tes­bit edi­len do­ğa­da­ki bir de­ği­şik­lik de­vam­lı gün­dem­de. Arı nü­fu­su azal­mak­ta, arı­lar ko­lo­ni­ler ha­lin­de yok ol­mak­ta. Ki­mi­le­ri­ne gö­re, ile­ti­şim­de­ki tek­nik ge­liş­me­ler, at­mos­fer­de­ki çıl­gın fre­kans alış ve­ri­şi, ki­mi­le­ri­ne gö­re ta­rım­da kul­la­nı­lan za­rar­lı ilaç­lar. So­nuç­ta, her za­man ol­du­ğu gi­bi, in­sa­noğ­lu iler­le­yen tek­no­lo­ji ile bir ta­raf­tan ya­par­ken, bir ta­raf­tan yı­kan olu­yor. İn­san ha­ya­tı­nı ko­lay­laş­tır­mak üze­re or­ta­ya ko­nu­lan her ye­ni­lik es­ki ve fay­da­lı bir alış­kan­lı­ğı yok edi­yor. Nos­tal­ji ke­li­me­si de o za­man­lar en an­lam­lı ye­ri­ni alı­yor. Uma­rım arı­lar do­ğa­dan yok ol­maz­lar, biz yi­ne bu kü­çük, ma­ri­fet­li, se­vim­li hay­va­nın bi­ze sun­du­ğu lez­zet­li, tat­lı, mis ko­ku­lu ba­lı­mı­zı bu­la­bi­li­riz... Bu­gün say­fa­mı ta­ma­men ba­la ayır­dım. Gö­rü­yo­rum ki bu ko­nu­da siz­le­re yaz­mak is­te­dik­le­ri­me bir say­fa ye­ter­li gel­me­ye­cek. Bir baş­ka gün de­vam ede­ce­ğim. ARILARIN DANSI... Arı­la­rın ha­yat­la­rı­na iliş­kin önem­li sır­la­rı açı­ğa çı­ka­ran, bu­nun için uzun yıl­lar sü­ren araş­tır­ma­lar ya­pan bir di­ğer önem­li bi­lim ada­mı Karl von Frisch’ dir. Frisch, arı­la­rın mü­kem­mel bir ha­ber­leş­me sis­te­mi ol­du­ğu­nu or­ta­ya çı­kar­mış­tır. İş­çi arı, bul­du­ğu nek­ta­rı di­ğer iş­çi arı­la­ra ha­ber ver­mek­te­dir. Bu­nun için uçuş ha­re­ket­le­ri­ni kul­lan­mak­ta­dır. Bul­du­ğu be­sin kay­na­ğı 100 metreden da­ha ya­kın­da ise , “sir­kü­ler dans” adı ve­ri­len tek da­ire­sel bir ha­re­ket yap­mak­ta, be­sin kay­na­ğı 100 met­re­nin üze­rin­de ise se­kiz ra­ka­mı çi­zer gi­bi da­ha ha­re­ket­li ve iki yö­rün­ge­li ha­re­ket­ler yap­mak­ta­dır. Arı­la­rın ge­ri ge­le­rek ko­va­na ha­ber ver­me­le­ri 11 km’lik uzak­lık­lar için bi­le müm­kün olu­yor. Uzak­lı­ğın dı­şın­da yön­le­ri be­lirt­mek için de ko­van­dan bel­li açı­lar­da uçuş­lar ya­pı­yor­lar. Açı­nın 60 ya­da 120 de­re­ce olu­şu­na gö­re iş­çi arı­lar yö­nü bu­lup, nek­ta­rın kay­na­ğı­na ula­şı­yor­lar. Top­lum­sal dü­zen, in­sa­noğ­lu­nun asır­lar­dan be­ri ha­yal et­ti­ği, be­nim­se­di­ği ama bir tür­lü Ger­çek an­lam­da uy­gu­la­ya­ma­dı­ğı bir ol­gu. Ama bu­gün mi­ni­cik bir hay­van top­lu­lu­ğu bi­ze bu­nun en gü­zel ör­ne­ği­ni ve­ri­yor. İn­san top­lu­luk­la­rı ha­yat­la­rı­nın en il­kel çağ­la­rın­day­ken bi­le, arı ko­van­la­rın­da dü­zen­li, be­lir­len­miş top­lum ka­ide­le­ri­ne uy­gun, son de­re­ce di­sip­lin­li bir ha­yat var­dı. ­Tür­ki­ye’de­ki bel­li baş­lı ARI cins­le­ri: > İ­tal­yan a­rı­sı: Ça­lış­kan, i­yi huy­lu, us­lu bol yu­mur­ta ve­ren. > Kıb­rıs a­rı­sı: İ­tal­yan’a ben­zer, an­cak da­ha ha­re­ket­li ve si­nir­li > Mı­sır ve Af­ri­ka a­rı­la­rı: Kü­çük, bol yu­mur­ta ve­ren, si­nir­li > Kaf­kas a­rı­sı: U­zun hor­tum­lu, u­zak me­sa­fe­le­re gi­de­bi­len, da­ya­nık­lı... TÜR­LE­Rİ Bal, arı­nın çi­çe­kö­zü top­la­dı­ğı ağaç ya da bit­ki­le­rin cins­le­ri­ne gö­re ta­dın­da, ko­ku­sun­da ve ren­gin­de fark­lı­lık­lar gös­te­rir. Arı­cı­lı­ğın ge­liş­ti­ği Fran­sa, İs­viç­re gi­bi ül­ke­ler­de, bel­li alan­lar­da ye­tiş­ti­ri­len ay­nı cins bit­ki­le­rin ya da ağaç­la­rın ba­lı el­de edil­mek­te­dir. Av­ru­pa Bir­li­ği ül­ke­le­rin­de ti­ca­ri ola­rak pi­ya­sa­da bu­lu­na­bi­len bal çe­şit­le­ri şun­lar­dır: BİT­Kİ BAL­LA­RI: > Pey­gam­ber­çi­çe­ği ba­lı: Ye­şi­le ça­lan sa­rım­trak rek­te, ba­dem ko­ku­lu ve sı­vı. > Fun­da ba­lı: Ko­yu renk­li, kı­vam­lı. Ta­dı ha­fif acı, ça­bu­cak şe­ker­le­ne­bi­lir. > Kol­za ba­lı: Be­yaz renk­li, ka­tı. Pek hoş ol­ma­yan bir ko­ku­su var­dır. Ba­lı ge­nel ola­rak en­düs­tri­de kul­la­nı­lır. > Ahu­du­du ba­lı: Be­yaz renk­li, hoş ko­ku­lu bir bal. En çok üre­ten ül­ke Ka­na­da. > La­van­ta ba­lı: Ha­fif­çe acı, bu­na kar­şı­lık ha­fif, hoş ko­ku­lu. Ça­buk şe­ker­le­ne­bi­lir. En çok üre­ten ül­ke: İs­pan­ya. > Sar­ma­şık ba­lı: Ko­yu renk­li, ha­fif ko­ku­lu, ha­fif acı. > Na­ne ba­lı: ABD de çok üre­ti­len bir bal çe­şi­di. Al­tın sa­rı­sı ren­gin­de ve kuv­vet­li na­ne ko­ku­lu. > Ka­ra­hin­di­ba ba­lı: Açık renk­li, fa­kat hoş ol­ma­yan bir ko­ku­su var. Bu­na kar­şı­lık ha­fif acı hoş bir ta­dı var. > Bi­be­ri­ye ba­lı: Süt ren­gin­de, ta­dı ve ko­ku­su çe­ki­ci, geç şe­ker­le­ni­yor. > Ada­ça­yı ba­lı: Am­ber ren­gin­de, ta­dı ve ko­ku­su mü­kem­mel. Üre­ten ül­ke ABD > Ke­kik ba­lı: Ha­fif­çe da­ma­ğı ya­kan bir ta­dı var. > Ay­çi­çe­ği ba­lı: Ha­fif po­len ko­ku­lu, par­lak sa­rı renk­te. Bol el­de edi­len an­cak faz­la aran­ma­yan bir bal. > Yon­ca ba­lı: Ta­ze ot ko­ku­su­na ben­zer bir aro­ma­sı var, açık renk­li. Ça­buk şe­ker­le­ni­yor, kı­vam­lı bir şe­kil alı­yor. En iyi bal­lar ara­sın­da sı­ra­la­na­bi­lir. > Bö­ğürt­len ba­lı: Ko­yu renk­li, akı­cı ve şef­faf bir bal. An­cak ta­dı faz­la kes­kin. AĞAÇ BAL­LA­RI: > Akas­ya ba­lı: Açık renk­li, ber­rak. Hoş, tat­lı ko­ku­lu bir bal. Fran­sa ve Ma­ca­ris­tan’da bol bu­lu­nu­yor. Ge­ce kramp­la­rı­na iyi ge­li­yor. > Kah­ve ba­lı: Bre­zil­ya ve Ko­lom­bi­ya gi­bi, kah­ve ağa­cı­nın çi­çek öz­le­rin­den olu­şan bir bal. Ta­dı ha­fif­çe acı. > Ko­ca­ye­miş ba­lı: Arı­la­rın çok zi­ya­ret et­ti­ği ağa­cın ba­lı ko­yu renk­li olu­yor. Ha­fif ko­ku­lu ama ta­dı hoş. > Li­mon ağa­cı ba­lı: Tıp­kı por­ta­kal ba­lı gi­bi, ko­ku­su kes­kin, be­yaz renk­li ve li­mon ta­dın­da. İs­pan­ya ve Si­cil­ya’da bu­lu­nu­yor. > Por­ta­kal ağa­cı ba­lı: Li­mon gi­bi, ko­yu ya da açık sa­rı renk­te, ko­ku­lu, ha­fif ek­şi. Ça­buk şe­ker­le­ni­yor. Ara­nı­lan bir bal. Spazm ön­le­yi­ci, ra­hat­la­tı­cı ve din­len­di­ri­ci özel­li­ği var. > Öka­lip­tüs ba­lı: Am­ber ren­gin­de, ta­dı ve ko­ku­su çok özel. Me­se­la Avus­tral­ya’da ara­nı­lan bir bal çe­şi­di. So­lu­num yo­lu has­ta­lık­la­rın­da fay­da­lı. > Ih­la­mur ba­lı: Ren­gi, de­ğiş­ken sa­rı. Ta­dı ve ko­ku­su ıh­la­mu­ru an­dı­rı­yor. Do­ğu Av­ru­pa ül­ke­le­rin­de bol üre­ti­li­yor. Mü­sek­kin, ay­nı za­man­da mi­de ve ba­ğır­sak­lar için fay­da­lı. > Çam ba­lı: Ko­yu sa­rı renk­te, kes­kin ko­ku­lu. So­lu­num yo­lu has­ta­lık­la­rın­da, ök­sü­rük ve mig­ren te­da­vi­sin­de ya­rar­lı. TÜR­Kİ­YE PEK GE­LİŞ­ME­Dİ Yur­du­muz­da bu ka­dar çok çe­şit­li bal bu­lun­ma­mak­ta­dır. Tür­ki­ye’de ko­van­la­rın ol­du­ğu yer­ler­de­ki bit­ki ör­tü­sü­ne gö­re bal oluş­mak­ta­dır. Çev­re­si­ne özel ekil­miş bit­ki­ler bu­lu­nan ko­van­lar­la ya­pı­lan özel bal­cı­lık ya­zık ki faz­la ge­liş­me­miş­tir. Türk Stan­dart­la­rı Ens­ti­tü­sü­nün 1990 ta­rih­li ra­po­ru­na gö­re, Tür­ki­ye bal­la­rı yu­ka­rı­da­ki tas­ni­fe uy­gun ola­rak iki ana grup­ta top­lan­mış­tır: > Çi­çek bal­la­rı: Arı­la­rın çi­çek nek­ta­rın­dan yap­tı­ğı bal­lar. Ih­la­mur, yon­ca, na­ren­ci­ye, üç­gül, ke­kik ba­lı gi­bi... > Sal­gı bal­la­rı: Arı­la­rın ba­zı bö­cek­le­rin ge­nel­lik­le bit­ki­le­rin can­lı kı­sım­la­rın­dan ya­rar­la­na­rak çı­kar­dı­ğı sal­gı­lar­dan yap­tı­ğı bal­lar. Yap­rak ba­lı, çam ba­lı gi­bi. Arılar, yarım kilo bal için 2 milyon çiçek dolaşıyor Bir iş­çi arı­nın mi­de­si­ni dol­du­ra­cak ka­dar nek­tar top­la­ma­sı için en az 1500 çi­çe­ği zi­ya­ret et­me­si. 500 gr bal ya­pa­bil­me­si için ise, 2 mil­yon çi­çek gez­me­si ge­re­kir. 300 gr saf bal el­de et­mek için iş­çi arı­nın 1 lt nek­tar üret­me­si ge­re­ke­cek­tir. En bol bal alı­nan ağaç akas­ya­dır. Hek­tar ba­şı­na 1500 kg ile bi­rin­ci sı­ra­yı alır. Da­ha son­ra, ıh­la­mur 1000 kg/hek­tar, ada­ça­yı 600 kg/hek­tar, me­li­sa 250 kg/hek­tar, yon­ca. 100 kg/hek­tar ve en az bal alı­nan iki bit­ki: ak­ça­ağaç 35 kg/hek­tar, har­dal otu 40 kg/hek­tar... İş­çi arı, ku­ru olan çi­çek toz­la­rı­nı ko­lay ta­şı­mak için nek­tar ile bir­bi­ri­ne ya­pış­tı­rır. An­cak nek­tar her çi­çek­te bu­lun­maz. Bu du­rum­da arı, ko­van­dan bi­raz bal alır ve çi­çek toz­la­rı­nı bu­nun­la ıs­la­tır. Bir tatlı kaşığından fazla yenilen “Deli Bal” zararlı ­Ka­ra­de­niz böl­ge­miz­de “De­li Bal” a­dı ve­ri­len , faz­la ye­nil­di­ğin­de baş dön­me­si ve mi­de bu­lan­tı­sı ya­pan bir çe­şit var­dır. Kes­ta­ne a­ğaç­la­rı or­man­la­rın­da­ki ko­van­lar­da bu­lu­nur. E­ner­ji ver­di­ği bi­li­nir an­cak gün­de 1 tat­lı ka­şı­ğın­dan faz­la ye­nil­me­si sa­kın­ca­lı­dır. Bal­cı­la­ra gö­re kes­ta­ne çi­çek­le­rin­den ze­hir­le­yen cins; Or­man Gü­lü, (R­ho­do­dend­ron Pon­ti­um) ad­lı çi­çe­ğin ba­lı­dır. Ge­nel o­la­rak, T­rak­ya’da ay­çi­çe­ği ba­lı ve Gü­ney A­na­do­lu’da pa­muk ba­lı­nın ka­li­te­si da­ha dü­şük­tür. Bu­na kar­şı­lık Mar­ma­ris ve çev­re­sin­de­ki or­man­lar­dan ge­len çam ba­lı, Do­ğu A­na­do­lu’nun dağ­la­rın­dan, Kars, Er­zu­rum, Bit­lis ve Ma­lat­ya dağ­la­rın­dan ge­len çi­çek bal­la­rı mak­bul bal­lar­dır. Ö­zel­lik­le Şem­din­li ‘nin çi­çek ba­lı meş­hur­dur. Yur­du­muz­da çok a­ra­nan Hem­şin ba­lı i­se, bu şöh­re­ti­ni hem a­rı­la­rın cin­si­ne hem de Ka­ra­de­niz or­man­la­rı­nın bol ve çe­şit­li nek­tar­la­rı­na borç­lu­dur. 2000 yı­lın­da İ­tal­ya’da “S­low Fo­od” ‘ya­rış­ma­sın­da bi­rin­ci­lik ö­dü­lü ka­zan­mış­tır. BALLA YAPILAN 2 YEMEK TARİFİ ­Bal­dan bah­se­din­ce, bal­la ya­pı­lan bir i­ki tat­lı ya da ye­mek ta­ri­fi ver­me­den ol­maz. Siz­ler i­çin bir ye­mek ve bir tat­lı ta­ri­fi seç­tim. Ya­zı­mın de­va­mın­da ba­lı da­ha u­zun an­la­ta­ca­ğım. Ge­le­cek se­fer ve­re­ce­ğim ta­rif­ler­de hem sof­ra­mı­zı tat­lan­dı­ra­cak hem de sağ­lık ve gü­zel­lik for­mül­le­ri i­çe­re­cek. He­pi­ni­ze bal gi­bi tat­lı gün­ler di­li­yo­rum. BAL­LI PAS­TA MAL­ZE­ME­LER: > 125 gr un > 25 gr es­mer şe­ker > 75 gr te­re­yağ > 2 yu­mur­ta > 75 gr bal > 100 gr ku­ru üzüm > 1 li­mon ka­bu­ğu ren­de­si > 1 pa­ket ka­bart­ma to­zu > 1 tat­lı ka­şı­ğı tar­çın > 1 çim­dik zen­ce­fil HA­ZIR­LA­NI­ŞI: > Şe­ker ve te­re­ya­ğı­nı ka­rış­tı­rın. Yu­mur­ta­la­rı ek­le­yin. Da­ha son­ra ka­lan tüm mal­ze­me­yi ek­le­yip pü­tür­süz ola­na dek ka­rış­tı­rın. Ko­yu kı­vam­lı ha­mur ola­cak­tır. Yağ­lan­mış kek ka­lı­bı­na dö­kün ve ön­ce­den ısı­tıl­mış 160 de­re­ce fı­rın­da en az 1 sa­at pi­şi­rin. Bı­çak­la kon­trol edin. ­FI­RIN­DA BAL­LI KU­ZU BU­DU 8 KİŞİLİK MAL­ZE­ME­LER: > 1.5 kg ku­zu bu­du > 5 ka­şık bal > 1 tat­lı ka­şı­ğı kö­ri > 2 ka­şık li­mon su­yu > 2 ka­şık sı­vı yağ HA­ZIR­LA­NI­ŞI: > E­tin da­ha i­yi piş­me­si­ni sağ­la­mak i­çin in­ce ve siv­ri bir bı­çak­la ku­zu bu­du ü­ze­rin­de 2 cm lik de­lik­ler a­çın. De­rin bir ka­se i­çin­de, bal, kö­ri, yağ, li­mon su­yu­nu ka­rış­tı­rın , bu­dun her ta­ra­fı­na sü­rün. Ka­la­nı ü­ze­ri­ne dö­küp, 4-5 sa­at do­lap­ta bek­le­tin. 240 de­re­ce­lik sı­cak fı­rın­da ön­ce 15 da­ki­ka tu­tun, da­ha son­ra de­re­ce­yi 200 de­re­ce­ye dü­şü­rün ve et yu­mu­şa­ya­na dek 30-35 da­ki­ka pi­şi­rin. Ser­vis­ten ön­ce tuz ve bi­ber ek­len­me­li­dir. İNCİ “-Öy­le çok id­di­a­lı ve de­kol­te gi­yim­den hoş­lan­mı­yo­rum. Bir de her şey baş­tan a­şa­ğı mar­ka ol­ma­ma­lı. Şu sı­ra­lar e­lim hep e­ko­se de­sen­li kı­ya­fet­le­re gi­di­yor ve a­lış­ve­riş­le­rim­de mor ren­gi ter­cih e­di­yo­rum...” (...Tuğ­ba Er­bil / Su­nu­cu) SİZ­DEN GE­LEN­LER RÜ­MEY­SA Dİ­DAR KU­ZU ­Ku­zu­la­rın kü­çük ku­zu­su... Her da­im mut­lu­luk­lar di­li­yor, se­ni çok a­ma çok se­vi­yo­ruz... Tavsiyeniz (...Yağ­mur E­riş­li’nin tav­si­ye­si) ­Siz­de­ki sa­lep ha­be­ri­ni gö­rün­ce, uy­gu­la­dı­ğım di­ye­ti pay­laş­mak is­te­dim. An­cak bu­nu ya­par­ken ak­şam­la­rı tem­po­lu yü­rü­yüş yap­ma­yı u­nut­ma­mak ge­re­ki­yor. ­Gün­düz ca­nı­nız çok ye­mek is­te­di­ğin­de bir bar­dak sa­lep tok tu­tu­yor. ­Sa­le­bi ben de a­raş­tır­dım. Ge­nel­de di­yet i­çin ö­ner­mi­yor­lar, ka­lo­ri­si çok di­ye... A­ma de­di­ğim gi­bi çok gü­zel tok tu­tu­yor. Bir ku­pa sü­tün i­çi­ne 1 tat­lı ka­şı­ğı do­lu­su sa­lep ko­yu­yo­rum ü­ze­ri­ne tar­çın ve baş­ka hiçbir şey koy­mu­yo­rum. ­Mey­vey­le de­ğiş­ti­re­rek gü­na­şı­rı i­çe­bi­lir­si­niz... AYBEK HAYRİ ­Ko­le­ji­nin se­vim­li kü­çü­ğü, yur­dun kan­ti­nin­de kah­ve mo­la­sın­da... Şiiriniz (...En­gin Nam­lı’nın sa­tır­la­rı) GELİNCİK ­­Ba­şak­lar a­ra­sın­da bir al çi­çek; ­Di­ken­ler i­çin­de­ki gü­le ben­zer. ­Do­ğa­yı süs­le­yen en tat­lı ger­çek ­Her ba­kı­şım­da san­ki du­dak bü­zer ­Da­lı­na tu­tun­ma­ya gü­cün yet­mez ­Ne yap­sam ne et­sem de pa­ra et­mez İ­çe­rim­de öz­le­min bir an bit­mez ­Ha­ya­lin ge­ce gün­düz ser­de ge­zer ­Bir ke­lam bek­li­yo­rum sa­bır i­le ­Çık­ma­ya­cak se­dan­dan bi­le bi­le ­Bül­bül mi­sa­li no­lur gel­sen di­le ­Her gün göz­le­rim sü­züm sü­züm sü­zer Ey Ge­lin­cik is­min­le mu­am­ma­sın ­Ben­den öz­ge­si sen­den aşk um­ma­sın ­Sen be­nim gön­lüm­de tek da­i­ma­sın ­Ba­kı­şım­dan kay­bol­man be­ni ü­zer Bİ­ZE ULA­ŞIN: e-pos­ta: omer.soz­tu­tan@tg.com.tr te­le­fon: (0212) 454 30 00 faks: (0212) 454 31 00 ad­res: tür­ki­ye ga­ze­te­si ih­las med­ya pla­za 29 ekim cad­de­si, 34197 ye­ni­bos­na/is­tan­bul
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT