BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Har­put’ta tarih a­ya­ğa kal­kı­yor

Har­put’ta tarih a­ya­ğa kal­kı­yor

E­la­zığ’ın es­ki yer­le­şim bi­ri­mi Har­put’ta­ki ta­rihî e­ser­ler hız­la ta­mir e­dil­me­ye baş­lan­dı.> M.Kurtbay ÖNÜR BO­YNU BÜ­KÜK Mİ­NA­RE, MİHRAP KÖKLÜ AĞAÇ... Har­put’ta­ki ta­ri­hi me­kan­lar hak­kın­da halk ara­sın­da il­ginç ri­va­yet­ler var. An­la­tı­lan­la­ra gö­re şe­hir­de bir dep­rem olur. Ulu Ca­mi’nin mi­na­re­si dev­ril­mek üze­rey­ken ya­nın­da def­ne­dil­miş olan Sey­yid Ah­med Efen­di, bu­nu en­gel­ler. İş­te o dep­rem­de, ca­mi­nin mih­rap kıs­mın­da bu­lu­nan dut sec­de­ye ge­lir. Ulu Ca­mi­nin mi­na­re­si de Piz­za Ku­le­si­ne nis­pet ya­par­ca­sı­na boy­nu­nu bü­kü­ve­rir. Her gün çok sa­yı­da ki­şi bu ca­mi­yi ve kök­le­ri mih­ra­bın al­tın­da, be­de­ni ise dı­şar­da olan yaş­lı ağa­cı gör­me­ye ge­li­yor. Bu ara­da Man­sur Ba­ba için Sel­çuk­lu ta­ra­fın­dan ya­pı­lan se­kiz­gen kub­be­li tür­be ise tam bir mi­mar­lık ha­ri­ka­sı. El-aziz ola­rak da bi­li­nen Ela­zığ’ın, en es­ki yer­le­şim ye­ri Har­put’ta­ki ken­di ha­li­ne ter­ke­dil­miş ta­ri­hî eser­ler Va­li­lik, Belediye ve Va­kıf­lar Böl­ge Mü­dür­lü­ğünün ça­lış­ma­larıy­la ye­ni­le­ni­yor. Ulu Ca­mi­i, Sa­ra Ha­tun Ca­mi­i, Ağa Ca­mi­i, Man­sur Ba­ba Tür­be­si, Sey­yid Ah­med Ça­pak­çu­ri, Na­dir Ba­ba, Arab Ba­ba, İmam Efen­di ve Bey­za­de Efen­di’nin tür­be­le­ri el­den ge­çi­ril­di. Ay­rı­ca çev­re­de bu­lu­nan han, ha­mam, ker­van­sa­ray, çeş­me ve ko­nak­la­rın da res­to­ras­yo­nu­nun ya­pı­la­ca­ğı be­lir­til­di. Yak­la­şık bir yıl ön­ce ta­di­lat ça­lış­ma­la­rı­na baş­la­nan Sa­ra Ha­tun Ca­mii es­ki ih­ti­şa­mı­na ka­vu­şur­ken; Ala­ca Ca­mii ve Kes­rik Ca­mi­i’ ona­rı­la­ca­ğı gü­nü bek­li­yor. MODERN BİLİM SIRRINI ÇÖZEMEDİ Öte yan­dan Ela­zığ’ın Har­put Ma­hal­le­si’nde­ki Arap Ba­ba tür­be­si içer­sin­de med­fun bu­lu­nan ve mum­ya­lan­ma­dı­ğı hal­de yak­la­şık 700 yıl hiç bo­zul­ma­dan gü­nü­mü­ze ula­şan Sel­çuk­lu ku­man­dan­la­rın­dan Yu­suf Efen­di’nin (Arap Ba­ba) naa­şı, Va­kıf­lar Ge­nel Mü­dür­lü­ğü’nün iz­ni ile bi­lim adam­la­rı ta­ra­fın­dan tür­be­den alı­na­rak in­ce­len­mek üze­re Fı­rat Üni­ver­si­te­si Tıp Fa­kül­te­si Has­ta­ne­si’ne gö­tü­rül­müş­tü. Ancak bilim adamları bir so­nuç alamadı. Har­put Ma­hal­le­si’nde­ki tür­be­sin­de bu­lu­nan Arap Ba­ba’nın naa­şı, yıl­lar­dır zi­ya­ret­çi­le­re açık tu­tu­lu­yor­du. An­cak Arap Ba­ba tür­be­si­ni bu ara­lar zi­ya­ret eden­ler ka­pa­lı ka­pı­sı ile kar­şı­la­şı­yor. Zi­ra, Arap Ba­ba def­ne­dil­me­yi bek­li­yor
Kapat
KAPAT