BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ko­ca a­dam­lar!

Ko­ca a­dam­lar!

Reka­be­ti fa­na­tizm bo­yu­tun­da olan Fe­ner­bah­çe­li­ler ve Ga­la­ta­sa­ray­lı­lar, ak­lı ba­şın­da bir iki ön­cü­nün yol gös­ter­me­siy­le bir ara­ya ge­le­bil­di­ler.Reka­be­ti fa­na­tizm bo­yu­tun­da olan Fe­ner­bah­çe­li­ler ve Ga­la­ta­sa­ray­lı­lar, ak­lı ba­şın­da bir iki ön­cü­nün yol gös­ter­me­siy­le bir ara­ya ge­le­bil­di­ler. Or­ta­da in­sa­ni bir du­rum var­dı. Bir Ga­la­ta­sa­ray­lı ta­raf­tar lö­se­mi has­ta­sıy­dı. Gay­ret­ler ve dua­lar bu “Ko­ca Adam” için bir­leş­ti. Fe­ner­li­si Cim­bom­lu­su ilik bul­mak için elin­den ge­le­ni yap­tı. Ol­ma­dı. Şim­di sa­rı-la­ci­vert ve sa­rı-kır­mı­zı yü­rek­ler “Ko­ca Adam”ın ce­na­ze­sin­de bir ara­ya ge­le­cek. *** Sa­de­ce stad­la­rın ka­pı ön­le­rin­de kav­ga için mev­zi alan­lar, ses­le­ri­ni in­ter­net yo­luy­la bir­bir­le­ri­ne du­yu­ra­bi­li­yor; de­di­ğim gi­bi, ara­da ak­lı ba­şın­da yol gös­te­ri­ci­ler çık­tı­ğın­da, yı­ğın­lar man­tı­ğın ve mer­ha­me­tin ku­ca­ğın­da bu­lu­şa­bi­li­yor. Tek­no­lo­ji bu nok­ta­da avan­taj. Ta­raf­la­rı sa­vaş are­na­sı ola­rak ka­bul et­tik­le­ri ma­hal­le­rin dı­şın­da ile­ti­şi­me ge­çir­di çün­kü. *** Pe­ki An­ka­ra’da­ki “Ko­ca Adam­lar” na­sıl bir ara­ya ge­le­cek? Sa­de­ce mu­ha­le­fet ol­sun di­ye “IMF’nin is­te­dik­le­ri­ni biz za­ten dü­şü­nüp ya­pa­bil­me­li­yiz. IMF’ye ih­ti­ya­cı­mız ol­ma­dı­ğı­nı dü­şü­nü­yo­ruz” şek­lin­de be­ya­nat ver­mek, prob­lem­le­ri­mi­ze ça­re üret­mek mi­dir? Mu­ha­le­fet yap­mak mı­dır? İk­ti­dar IMF aley­hin­de ko­nuş­tu­ğu za­man da, “Dün­ya kri­zi var­ken, IMF’ye da­yı­lan­mak na­sıl bir an­la­yış­tır?” der­si­niz, bu da mu­ha­le­fet olur. Bel­ki prob­lem ta­nım­la­ma­da... İk­ti­dar ola­ma­yan par­ti­le­re “mu­ha­le­fet” de­mek, on­la­rın, ne olur­sa ol­sun her şe­ye kar­şı çık­ma­la­rı­nı sağ­lı­yor ga­li­ba. *** İk­ti­da­rın ye­rin­de ol­sam, ara­da bir mu­ha­le­fe­ti över­dim. Na­sıl ol­sa ref­leks ola­rak, “Ha­yır ka­bul et­mi­yo­ruz. Biz hiç­bir işe ya­ra­ma­yız. İk­ti­dar bi­zi öve­rek hal­kı ya­nılt­ma­ya ça­lı­şı­yor” fa­lan der­ler­di her­hal­de... Mil­let­ve­ki­li gi­bi “ko­ca­man” sı­fat­lar için “kü­çük” adam­lar seç­mek­ten ne za­man vaz­ge­çe­ce­ğiz aca­ba?
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 94143
  % 0.56
 • 5.3126
  % -0.54
 • 6.0666
  % -0.38
 • 6.8127
  % -0.44
 • 208.432
  % -0.27
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT