BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Te­mel’in ye­ri

Te­mel’in ye­ri

Te­mel, sa­hil­de i­ki sa­at bo­yun­ca dur­ma­dan ay­nı nok­ta­ya ba­kı­yor­muş...Te­mel’in ye­ri Te­mel, sa­hil­de i­ki sa­at bo­yun­ca dur­ma­dan ay­nı nok­ta­ya ba­kı­yor­muş... ­Bu­nu gö­ren p­laj gö­rev­li­si yak­la­şa­rak ne ol­du­ğu­nu sor­muş... “Mü­kem­mel” di­ye söy­len­miş Te­mel göz­le­ri­ni a­yır­ma­dan; “-Ar­ka­da­şım Dur­sun ilk de­fa dün yüz­me öğ­ren­me­ye baş­la­dı... Ma­şal­lah bu­gün i­ki sa­at da­la­bi­li­yor...” bi­zim­ki­ler FA­RUK: İb­ra­him Tat­lı­ses’in te­le­viz­yo­nu da var­mış, ben bil­mi­yor­dum?... SER­DAR: He­e var... Tat­lı­ses Lah­ma­cun TV... *** CEM (Ak­sa­ray’da): A­bi han­gi ta­raf Ye­ni­bos­na ta­ra­fı?... GÖ­REV­Lİ: Bu­ra­sı za­ten son du­rak kar­de­şim... *** ER­CAN: Hay­ro­la ne i­şin var­dı has­ta­ne­de?... E­MİN: Maç­ta sa­kat­lan­mış­tım, a­ya­ğı­ma fo­to­ko­pi çek­tir­dim... te­be­şir to­zu “-­Geç­mi­şi ha­tır­la­ma­yan­lar, o­nu bir ke­re da­ha ya­şa­mak zo­run­da ka­lır­lar...” (...Ge­or­ge San­ta­ya­na) tu­zak­tan ku­man­da (...NTV-Hay­di Gel Bi­zim­le Ol) ÇİĞ­DEM ANAD: Hâ­lâ Be­şik­taş­lı­sı­nız, as­lan Be­şik­taş mı di­yo­ruz ya­ni?... İL­HAN MAN­SIZ: As­lan de­mi­yo­ruz ta­bi­i... *** (...FOX-Çar­kı­fe­lek) MEH­MET ALİ ER­BİL: De­mek Ay­dın’dan arı­yor­su­nuz bi­zi, ni­şan­lı mıy­dı­nız?... TE­LE­FON­DA­Kİ KIZ: Evet can­lı­yım!... itiraf reyonu (...i­sim: e­min ...şe­hir: de­niz­li ...yaş: 20’le­ri de­vir­dik) An­nem mut­fak­ta ak­şam ye­me­ği ha­zır­la­mak­ta­dır... ­Te­le­fon ça­lar, an­nem mut­fak­tan o­tur­ma o­da­sı­na ge­çer, te­le­fo­nu a­çar bir sü­re ol­du­ğu yer­den hiç kı­pır­da­ma­dan te­le­fon­da­ki şa­hıs­la ko­nuş­tuk­tan son­ra; “O­cak­ta ye­me­ğim va, yan­cek şin­di... Ka­pa­tı­ban ha­den se­lam sö­len or­de her­ke­se” der ve te­le­fo­nu ye­ri­ne bı­ra­kır... ­Şim­di bu­ra­ya ka­dar her şey nor­mal gi­bi gö­rü­ne­bi­lir an­cak te­le­fo­nu ye­ni de­ğiş­tir­miş ol­mam ve es­ki te­le­fo­nun kab­lo­lu ye­ni­si­nin tel­siz ol­ma­sı ve de­ğil bi­zim e­vin i­çin­de­ki o­da­lar­dan, 100 m i­le­ri­de­ki so­kak kö­şe­sin­den bi­le çe­ki­yor ol­ma­sı­dır bü­tün me­se­le... (o­mer.soz­tu­tan@tg.com.tr - i­ti­raf e­din, re­zil e­de­lim...) bir film di­ya­lo­ğu! “-­Hiç­bir şe­yi­ni kay­bet­me­miş bi­ri­ne gü­ve­ne­mez­si­niz...” (...T­he Ro­a­ring T­wen­ti­es) iğ­ne­lik... GİZLİ EL İhâ­le de a­çıl­dı, ­Nük­le­er sant­ral i­çin... ­Gi­ril­mek­ten ka­çıl­dı, ­Bi­len var mı­dır, ni­çin? ­Ka­tı­lan yok­tu ni­ye, ­Bu de­fa ne en­gel­di? ­Nük­le­er ihâ­le­ye, ­Ku­ru te­şek­kür gel­di! U­yan u­yan Tür­ki­ye, ­Do­kun­du bir giz­li el... ­Nük­le­er e­ner­ji­ye, ­Çık­tı yi­ne bir en­gel! (...Se­fa Ko­yun­cu) SÖZ SİZDE Röportaj keyfi.... Yap­tı­ğı­nız ham­le­le­ri çok ba­şa­rı­lı bu­lu­yo­rum... Özel­lik­le rö­por­taj­la­rı­nız ke­yif­li ol­ma­ya baş­la­dı... “Eko­no­mi Soh­bet­le­ri” de bek­le­di­ğim gi­bi çı­kar­sa ha­ri­ka ola­cak, eli­ni­ze sağ­lık... (...Ha­ti­ce Öz­po­lat) Bulmaca Sa­yın Edi­tör; Ga­ze­te­niz­de ve­ri­len bul­ma­ca­lar çok kü­çük, en azın­dan haf­ta son­la­rı tam say­fa bul­ma­ca is­ti­yo­ruz... (...Ah­met Okur) Spor haberleri Ben spor say­fa­la­rın­dan ta­lep­te bu­lu­nan ta­raf­tar­la­ra, bu ko­nu­yu hiç aç­ma­ma­sı­nı tav­si­ye edi­yo­rum... Bir ku­lüp­ten çok ha­ber ver­mek, bir ta­raf tut­ma­nın gös­ter­ge­si de­ğil­dir. Ne tarz­da ha­ber ve­ril­di­ği­ne bağ­lı, bu ko­nu­da Tür­ki­ye’yi tek ge­çe­rim... (...Mus­ta­fa Ay­han) Söz Market ­Bu se­fer te­şek­kü­rü di­ğer ga­ze­te­ler hak et­ti... ­Söz Mar­ket’te o­ku­du­ğum ve ar­tık u­nut­tu­ğum esp­ri­le­ri ye­ni­den ha­tır­la­ta­rak... (...Mu­sa Gür­can) Da­ha iyi bir Türkiye için; oku­yu­cu­la­rı­mı­zın da fi­kir­le­ri­ne ih­ti­ya­cı­mız var... Ga­ze­te­miz­de gö­rüp eleş­tir­di­ği­niz, be­ğe­nip öv­dü­ğü­nüz, dü­şü­nüp bi­ze yol gös­te­re­ce­ği­ni um­du­ğu­nuz her şe­yi pay­la­şın; omer.soz­tu­tan@tg.com.tr Tel: (0212) 454 30 60 / Faks: (0212) 454 31 00 Ad­res: Tür­ki­ye Ga­ze­te­si-Ye­ni­bos­na/İST.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT