BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > MEZRALAR In­ter­net­le ­ta­nı­şa­cak!

MEZRALAR In­ter­net­le ­ta­nı­şa­cak!

Mil­li E­ği­tim Ba­kan­lı­ğı’nın baş­lat­tı­ğı ça­lış­may­la ar­tık mez­ra­lar­da bu­lu­nan o­kul­lar­da bi­le ra­hat­lık­la in­ter­ne­te gi­ri­le­bi­le­cek> Şükran Kaban AN­KA­RA Bu­gü­ne ka­dar okul­la­ra 621 bin bil­gi­sa­yar gön­de­ren Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı yıl so­nu­na ka­dar top­lam 106 bin bil­gi­sa­yar da­ha gön­de­re­cek. Bil­gi­sa­yar­la­rın in­ter­ne­te bağ­lan­ma­sı ama­cıy­la bu­gü­ne ka­dar ya­pı­lan ça­lış­ma­lar­da ise 31 bin 253 eği­tim ku­ru­mu­na hız­lı ge­niş bant in­ter­net bağ­lan­tı­sı ya­pıl­dı. TÜRK­SAT DEVREDE En üc­ra köy­ler­de­ki okul­lar­da bi­le in­ter­ne­te gi­ri­le­bil­me­si için ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dür­dük­le­ri­ni söy­le­yen Mil­li Eği­tim Ba­ka­nı Hü­se­yin Çe­lik, “Ö­zel­lik­le mez­ra­lar­da, üc­ra köy­ler­de, Te­le­ko­m’­un ka­ra­sal alt­ya­pı­sı­nın mü­sa­it ol­ma­dı­ğı yer­ler­de de şu an­da Ulaş­tır­ma Ba­kan­lı­ğı­mız ve TÜRK­SA­T’­la müş­te­rek ça­lı­şı­yo­ruz. Ora­lar­da da çok önem­li iler­le­me­ler kay­de­dil­di. Kı­sa bir sü­re son­ra mez­ra­lar­da­ki tek ders­lik­li okul­la­rı­mız­da bi­le in­ter­net bağ­lan­tı­sı ola­cak. Eği­tim­de şu an­da bil­gi­sa­yar ve in­ter­net çok yo­ğun ola­rak kul­la­nıl­mak­ta­” di­ye ko­nuş­tu.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT