BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > 75 yıl son­ra ­kim­li­ği­ne ­ka­vuş­tu!

75 yıl son­ra ­kim­li­ği­ne ­ka­vuş­tu!

Ni­zi­p’­te 75 yıl­dır kim­lik­siz ya­şa­yan Zey­ne­p ­Arı­se­ven, nü­fus cüz­da­nı­na ka­vuş­tu. Ni­zip Kay­ma­ka­mı Ha­kan Yu­suf Gü­ner, Boy­lu­ca kö­yün­de­ki evin­de zi­ya­ret et­ti­ği işit­me en­gel­li Zey­nep Arı­se­ve­n’­in kim­li­ği­nin ol­ma­dı­ğı­nı öğ­re­nin­ce kim­lik çı­ka­rıl­ma­sı için ta­li­mat ver­miş­ti.> GA­Zİ­AN­TEP Ni­zi­p’­te 75 yıl­dır kim­lik­siz ya­şa­yan Zey­ne­p ­Arı­se­ven, nü­fus cüz­da­nı­na ka­vuş­tu. Ni­zip Kay­ma­ka­mı Ha­kan Yu­suf Gü­ner, Boy­lu­ca kö­yün­de­ki evin­de zi­ya­ret et­ti­ği işit­me en­gel­li Zey­nep Arı­se­ve­n’­in kim­li­ği­nin ol­ma­dı­ğı­nı öğ­re­nin­ce kim­lik çı­ka­rıl­ma­sı için ta­li­mat ver­miş­ti. Bu­nun üze­ri­ne ka­dı­nın kim­li­ği­ni çı­ka­ran Nü­fus Mü­dür­lü­ğü yet­ki­li­le­ri, Boy­lu­ca kö­yü­ne gi­de­rek, Arı­se­ven’­e kim­li­ği­ni tes­lim et­ti. Yaş­lı ka­dı­nın kim­se­si ol­ma­dı­ğı­nı söy­le­yen Boy­lu­ca Kö­yü Muh­ta­rı Ha­san Mor­bon­cuk, “Kim­li­ği­ne ka­vu­şan Zey­nep Arı­se­ven, ar­tık sağ­lık ve di­ğer yar­dım­lar­dan ya­rar­la­na­bi­le­cek” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT