BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Balıkçının ‘Kamyon Palas’ı

Balıkçının ‘Kamyon Palas’ı

Karadeniz’de günler süren ava çıkan balıkçılar, ekonomik konaklama amacıyla, kamyon kasasını karavan haline getirdiKam­yo­nun ka­sa­sı­nı ka­pa­ta­rak içi­ne ran­za­lar yer­leş­ti­ren Trab­zon­lu ba­lık­çı­lar, ka­sa­nın bir bö­lü­mü­nü de mut­fak ola­rak kul­la­nı­yor. Ba­lık­çı tek­ne­si ne­re­ye gi­der­se, araç da ka­ra­dan onu ta­kip edi­yor. Tek­ne­nin ya­naş­tı­ğı li­ma­na ge­len kam­yon­da­ki per­so­nel, ar­ka­daş­la­rıy­la nö­bet de­ği­şi­yor. Av­lan­ma se­zo­nu bo­yun­ca ba­lık­çı­la­rın gün­le­ri­nin bü­yük bir bö­lü­mü­nün de­niz­de geç­ti­ği­ni söy­le­yen ba­lık­çı Ah­met Şa­di, “Bu se­bep­le es­ki mo­del bir kam­yo­nu ote­le dö­nüş­tür­dük. İçi­ne 6 adet ran­za mon­te et­tik. Kü­çük bir bö­lü­mü­nü de mut­fak ola­rak ayır­dık. Tek­ne­de ça­lı­şan ar­ka­daş­la­rı­mız dö­nü­şüm­lü ola­rak ka­ra­ya çı­kı­yor ve bu­ra­da din­le­ni­yo­r” de­di. Kam­yo­nu ote­le dö­nüş­tür­me fik­ri­nin bi­raz da eko­no­mik se­bep­ler­den kay­nak­lan­dı­ğı­nı be­lir­ten Şa­di, “Bu sa­ye­de ko­nak­la­ma gi­der­le­ri­ni bü­yük oran­da azalt­tı­k” dedi.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT