BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Al­man­ya’da Türk der­ne­ği­ne sal­dı­rı

Al­man­ya’da Türk der­ne­ği­ne sal­dı­rı

Kim­li­ği be­lir­le­ne­me­yen bir ki­şi ta­ra­fın­dan, sos­yal yar­dım fa­a­li­yet­le­rin­de bu­lu­nan bir Türk der­ne­ği­ne mo­lo­tof­kok­tey­li a­tıl­dı> BER­LİN Al­man­ya’nın Hes­sen eya­le­tin­de­ki Dil­len­burg ken­ti ya­kın­la­rın­da bu­lu­nan Wetz­lar-Nie­der­gir­mes ka­sa­ba­sın­da­ki bir Türk der­ne­ği­ne sal­dı­rı dü­zen­len­di. Dil­len­burg po­li­si, kim­li­ği be­lir­le­ne­me­yen bir ki­şi ta­ra­fın­dan, sos­yal yar­dım fa­ali­yet­le­rin­de bu­lu­nan bir Türk der­ne­ği­ne mo­lo­tof­kok­tey­li atıl­dı­ğı­nı, olay­da ya­rar­la­nan ol­ma­dı­ğı­nı be­lirt­ti. Der­nek bi­na­sın­da 500 eu­ro­luk mad­di ha­sar mey­da­na gel­di­ği ifa­de edil­di. Po­lis, ka­sa­ba­da 1 haf­ta ön­ce de, için­de med­re­se bu­lu­nan bir Türk kül­tür der­ne­ği bi­na­sı­na sal­dı­rı­da bu­lu­nul­du­ğu­nu, bu iki sal­dı­rı ara­sın­da bir bağ­lan­tı olup ol­ma­dı­ğı­nın araş­tı­rıl­dı­ğı­nı kay­det­ti. Aşı­rı sağ­cı sal­dı­rı ih­ti­ma­li üze­rin­de de du­rul­du­ğu­nu be­lir­ten po­lis, olay ye­rin­de gö­rü­len yak­la­şık 20 yaş­la­rın­da­ki bir ki­şi­nin aran­dı­ğı­nı bil­dir­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT