BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Irak’taki an­laş­maya­ Sis­ta­ni temkinli

Irak’taki an­laş­maya­ Sis­ta­ni temkinli

Irak­lı Şi­ile­rin ru­ha­ni li­de­ri Ali Sis­ta­ni, ABD ile Irak ara­sın­da sağ­la­nan gü­ven­lik an­laş­ma­sı hak­kın­da kay­gı­sı­nı di­le ge­tir­di. Sis­ta­ni, “ABD-Irak an­laş­ma­sı, an­cak Irak’ta­ki ana si­ya­si grup­la­rın des­tek­le­me­si ha­lin­de ya­şa­ya­bi­le­cek­tir” de­di.Irak­lı Şi­ile­rin ru­ha­ni li­de­ri Ali Sis­ta­ni, ABD ile Irak ara­sın­da sağ­la­nan gü­ven­lik an­laş­ma­sı hak­kın­da kay­gı­sı­nı di­le ge­tir­di. Sis­ta­ni, “ABD-Irak an­laş­ma­sı, an­cak Irak’ta­ki ana si­ya­si grup­la­rın des­tek­le­me­si ha­lin­de ya­şa­ya­bi­le­cek­tir” de­di. ABD as­ker­le­ri­nin Irak’ta 3 yıl da­ha kal­ma­sı­nı ön­gö­ren an­laş­ma, 24 Ka­sım­da 275 san­dal­ye­li Irak par­la­men­to­sun­da oy­la­na­cak. Sis­ta­ni, da­ha ön­ce yap­tı­ğı açık­la­ma­lar­da, an­laş­ma hak­kın­da tav­rı­nı açık­ça or­ta­ya koy­ma­mak­la bir­lik­te, an­laş­ma­nın par­la­men­to­da bü­yük bir ço­ğun­luk­la ka­bul edil­me­si ha­lin­de iş­le­ye­bi­le­ce­ği gö­rü­şü­nü di­le ge­tir­miş­ti.
Kapat
KAPAT