BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Türkiye’nin ilk GEZEGENEVİ Gaziantep’e

Türkiye’nin ilk GEZEGENEVİ Gaziantep’e

Av­ru­pa­’da ço­cuk­la­rın uzay hak­kın­da da­ha iyi bil­gi sa­hi­bi ola­bil­me­si için çok sa­yı­da bu­lu­nan si­vil ge­ze­ge­nev­le­rin­den il­ki nihayet bizde de açılıyorAv­ru­pa­’da ço­cuk­la­rın uzay hak­kın­da da­ha iyi bil­gi sa­hi­bi ola­bil­me­si için çok sa­yı­da bu­lu­nan si­vil ge­ze­ge­nev­le­rin­den il­ki nihayet bizde de açılıyor Tür­ki­ye­’nin ilk si­vil ge­ze­ge­ne­vi (pla­ne­tar­yum) Ga­zi­an­te­p’­e ya­pı­lı­yor. 3 bin 500 met­re­ka­re­lik bir alan üze­rin­de ku­ru­la­cak pro­jey­le il­gi­li bil­gi ve­ren Ga­zi­an­tep Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Ge­nel Sek­re­te­ri Fu­at Öz­çö­rek­çi, ge­ze­ge­ne­vi­nin ya­pı­la­cak bi­lim mer­ke­ziy­le bir­lik­te hiz­met ve­re­ce­ği­ni söy­le­di. AL­MAN­YA­’DA 72 ADET VAR Ge­ze­ge­ne­vi­nin, bir üç­gen ya­pı ve bu ya­pı­nın he­men dı­şın­da­ki kü­re­den oluş­tu­ğu­nu, kü­re­nin için­de de bir gös­te­ri mer­ke­zi bu­lun­du­ğu­nu ifa­de eden Öz­çö­rek­çi, “Ge­ze­ge­ne­vi­’n­de ikin­ci kat­tan kü­re­nin içi­ne gi­ri­yor­su­nuz. Bu­ra­da­ki gös­te­ri mer­ke­zin­de 105 kol­tuk ola­cak. Ken­di­ni­zi ge­ri­ye doğ­ru yas­la­dı­ğı­nız­da kü­re­nin ta­va­nı­na ba­kı­yor­su­nuz ve kü­re­nin ta­va­nı üç bo­yut­lu bir ek­ra­na dö­nü­şü­yor. Bu­nun için özel efekt alet­le­ri, di­ji­tal si­mi­las­yon ci­haz­la­rı var. Bu­ra­da gös­te­ri­le­rin ya­nı sı­ra ço­cuk­lar için yıl­dız­la­rın ye­ri­ni, bun­la­rın bir­bir­le­ri­ne olan me­sa­fe­le­ri­ni de an­la­tan eği­ti­ci ça­lış­ma­lar ya­pı­la­cak. Sa­de­ce Al­man­ya­’da 72 ta­ne ge­ze­ge­ne­vi var. Biz­de­ki ilk si­vil ge­ze­ge­ne­vi ise Ga­zi­an­te­p’­te ola­ca­k” de­di. ŞU­BAT­TA TA­MAM­LA­NA­CAK Ge­ze­ge­ne­vin­de gö­rev ya­pa­cak iki per­so­ne­li eği­tim için yurt dı­şı­na gön­de­re­cek­le­ri­ni de ifa­de eden Öz­çö­rek­çi, şu­bat ayı­na doğ­ru bi­tir­me­yi plan­la­dık­la­rı pla­ne­tar­yu­mu yıl­da 500 bin ki­şi­nin zi­ya­ret et­me­si­ni bek­le­dik­le­ri­ni kay­det­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT