BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > A.R.O.G fil­mi­nin UFO’su be­le­di­ye­nin

A.R.O.G fil­mi­nin UFO’su be­le­di­ye­nin

8.5 mil­yon do­lar­lık bir büt­çey­le çe­ki­len A.R.O.G fil­min­den ge­ri­ye ka­lan de­va­sa set ve U­FO a­ra­cı Dö­ğer Be­le­di­ye­si’nin ol­du8.5 mil­yon do­lar­lık bir büt­çey­le çe­ki­len A.R.O.G fil­min­den ge­ri­ye ka­lan de­va­sa set ve U­FO a­ra­cı Dö­ğer Be­le­di­ye­si’nin ol­du > AF­YON­KA­RA­Hİ­SAR İHA Döğer’in ta­ri­hi ve coğ­ra­fi ba­kım­dan önem­li bir ye­re sa­hip ol­du­ğu­nu be­lir­ten Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ömer Gün­gör, A.R.O.G’un bel­de­nin ta­nı­tı­mı­na önemli bir kat­kı yap­tı­ğı­nı söy­le­di. Bel­de­nin ta­ri­hi hak­kın­da da bil­gi ve­ren Gün­gör, “Dö­ğer ko­nu­mu iti­ba­riy­le Af­yon­ka­ra­hi­sar, Kü­tah­ya ve Es­ki­şe­hir üç­ge­nin­de ka­ra­yo­lu ve tren yo­lu­nun geç­ti­ği ula­şım ağı­nın kuv­vet­li ol­du­ğu bir nok­ta­da­dır. Bel­de­miz­de bu­lu­nan ker­van­sa­ray, 4. Mu­rat dö­ne­min­de han ve otel ola­rak kul­la­nıl­mış­tır. Bu­nun ya­nı sı­ra bel­de­miz­de­ki Frig­ya Va­di­si ve pe­ri ba­ca­la­rı önem­li bir tu­rizm ye­ri ol­muş­tu­r” di­ye ko­nuş­tu.
Kapat
KAPAT