BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Stres, KALP rit­mi­ni bo­zu­yor

Stres, KALP rit­mi­ni bo­zu­yor

Çu­ku­ro­va Üni­ver­si­te­si Tıp Fa­kül­te­si Kalp Da­mar Cer­ra­hi­si Ana­bi­lim Da­lı Öğ­re­tim Üye­si Prof. Dr. Şah Top­çu­oğ­lu, stre­sin kalp rit­mi­ni boz­du­ğu­nu söy­le­di.Çu­ku­ro­va Üni­ver­si­te­si Tıp Fa­kül­te­si Kalp Da­mar Cer­ra­hi­si Ana­bi­lim Da­lı Öğ­re­tim Üye­si Prof. Dr. Şah Top­çu­oğ­lu, stre­sin kalp rit­mi­ni boz­du­ğu­nu söy­le­di. Dün­ya­da ölüm se­bep­le­ri ara­sın­da ilk sı­ra­da yer alan kalp da­mar has­ta­lık­la­rı­na ar­tık ile­ri yaş­lar­da de­ğil, ço­cuk ve genç­lik çağ­la­rın­da da sık­ça rast­lan­dı­ğı­nı be­lir­ten Top­çu­oğ­lu, bu­nun do­ğum­sal ano­ma­li­ler, ai­le­sel ge­çiş, çev­re­sel fak­tör­ler ve de­ği­şen bes­len­me alış­kan­lık­la­rı ol­mak üze­re çe­şit­li sebeplerin ya­nı sı­ra stres­ten de kay­nak­lan­dı­ğı­nı be­lirt­ti. Gü­nü­müz­de stres­siz bir hayatın dü­şü­nü­le­me­ye­ce­ği­ni be­lir­ten Top­çu­oğ­lu, “an­cak, kal­bi­ni se­ven ça­ğın ve­ba­sı de­ni­len stres­ten uzak dur­ma­lı­” dedi.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 101742
  % 0.01
 • 5.2959
  % -0.12
 • 5.9997
  % 0.01
 • 6.8833
  % 0.36
 • 227.796
  % -0.09
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT