BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Re­kor­ olmasa da birinciyiz

Re­kor­ olmasa da birinciyiz

Dev­let Ba­ka­nı Tüz­men, son 5 yıl­da OECD ül­ke­le­ri içe­ri­sin­de ih­ra­cat re­kor­la­rı kı­ra­rak bi­rin­ci ol­duk­la­rı­nı be­lir­te­rek “Bel­ki ar­tık re­kor­lar kı­ra­ma­ya­ca­ğız, ama yi­ne bi­rin­ci ola­ca­ğız” dediAÇILIŞI TÜZMEN YAPTI Tür­ki­ye-Or­ta ve Do­ğu Av­ru­pa Dış Ti­ca­ret Köp­rü­sü top­lan­tı­sı­nın açı­lı­şı­nı Dev­let Ba­ka­nı Kür­şad Tüz­men ger­çek­leş­tir­di. > Mus­ta­fa Se­zer İS­TAN­BUL Dev­let Ba­ka­nı Kür­şat Tüz­men, ih­ra­ca­tın ya­vaş­la­ya­ca­ğı­nı ama bi­rin­ci­li­ği bı­rak­ma­ya­cak­la­rı­nı söy­le­di. Tüz­men, Tür­ki­ye İşa­dam­la­rı ve Sa­na­yi­ci­ler Kon­fe­de­ras­yo­nu (TUS­KON)’un dü­zen­le­di­ği Or­ta-Do­ğu Av­ru­pa Ti­ca­ret Köp­rü­sü top­lan­tı­sın­da yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da OECD ül­ke­le­ri ara­sın­da son 5 yıl­dır re­kor­lar­la ih­ra­cat bi­rin­ci­si ol­duk­la­rı­nı vur­gu­la­ya­rak “İh­ra­cat, it­ha­lat ve dış ti­ca­ret ra­kam­la­rı bi­raz aşa­ğı­ya ine­cek gi­bi gö­rü­nü­yor” de­di. Tüz­men, ya­pı­lan top­lan­tı­nın kriz or­ta­mın­da ol­duk­ça önem­li ol­du­ğu­na de­ği­ne­rek “ABD mal ve hiz­met ih­ra­cı ya­par­dı şim­di ise kriz ih­raç edi­yor. Bu dö­nem­de sa­na­yi, ih­ra­cat ve üre­tim üç­ge­nin­de kom­şu ve çev­re üke­ler­le iliş­ki­le­ri kuv­vet­len­di­re­rek avan­taj el­de ede­bi­li­riz” de­di. Tüz­men, Or­ta ve Doğu Av­ru­pa ile ku­ru­la­cak iliş­ki­le­rin de önem­li ol­du­ğu­nu an­la­ta­rak “Bu böl­ge ge­liş­miş ül­ke­ler ve ge­liş­mek­te olan ül­ke­ler olan Tür­ki­ye ve Rus­ya ara­sın­da­dır. Bu açı­dan önem­li­dir. Ay­rı­ca Tür­ki­ye’de bu böl­ge­yi Or­ta­do­ğu ve As­ya’ya bağ­la­mak­ta­dır” de­di. Tüz­men, top­lan­tı­da böl­ge ül­ke işa­dam­la­rı­nın ti­ca­ret bağ­lan­tı­sı ya­pa­cak­la­rı­nı ifa­de ede­rek “Biz de top­lan­tı­ya ge­len böl­ge mu­ha­tap­lar­mız­la mev­zu­at­ta vi­ze uy­gu­la­ma­la­rın­da ti­ca­re­ti, ya­tı­rı­mı ko­lay­laş­tı­rı­cı ne­ler ya­pa­bi­li­riz on­la­rı ko­nu­şa­ca­ğız” diye konuştu.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT