BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Aro­ma’nın yüz­de 100 mey­ve su­la­rı fu­ar­da

Aro­ma’nın yüz­de 100 mey­ve su­la­rı fu­ar­da

Dün­ya mar­ka­sı ol­ma yo­lun­da iler­le­yen Aro­ma, iki önem­li fu­ar­da yer al­dı.Dün­ya mar­ka­sı ol­ma yo­lun­da iler­le­yen Aro­ma, iki önem­li fu­ar­da yer al­dı. Ön­ce 19-23 Ekim ta­rih­le­rin­de Pa­ris’te ger­çek­le­şen SI­AL 2008’e ka­tı­lan fir­ma, he­men son­ra­sın­da 5-8 Ka­sım ta­rih­le­ri ara­sın­da İs­tan­bul’da­ki 16. Ulus­la­ra­ra­sı Gı­da Ürün­le­ri ve Tek­no­lo­ji­le­ri Fua­rı’nda yer ala­rak el­ma su­yu ile tat­lan­dı­rıl­mış yüz­de 100 şef­ta­li, ka­yı­sı ve viş­ne ürün gru­bu baş­ta ol­mak üze­re bir­çok ürü­nü­nü ta­nıt­tı. İki fua­rın da ve­rim­li geç­ti­ği­ni be­lir­ten Aro­ma yet­ki­li­le­ri, fu­ar ka­tı­lım­la­rıy­la ih­ra­cat po­tan­si­ye­li­ni art­tır­ma, sek­tör­de­ki ye­ni açı­lım­la­rı ta­kip et­me ve göz­lem­le­me şan­sı ya­ka­la­dık­la­rı­nı söy­le­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT