BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Mit­su­bis­hi 75 bin a­raç­la ge­lip 3 mil­yar do­lar ya­tı­rım ya­pa­cak

Mit­su­bis­hi 75 bin a­raç­la ge­lip 3 mil­yar do­lar ya­tı­rım ya­pa­cak

Tür­ki­ye­’nin en bü­yük a­raç ki­ra­la­ma şir­ke­ti In­ter­city ve Mit­su­bis­hi a­ra­sın­da 3 mil­yar do­lar­lık ya­tı­rım an­laş­ma­sı sağ­lan­dı. Ortaklar 4 yılda 75 bin yeni aracı filoya katacakİSTANBUL - İnan ARVAS DOST­LUK ZOR GÜN­DE BEL­Lİ OLUR Mit­su­bis­hi Cor­po­ra­ti­on Grup CE­O’su Hi­des­hi Ta­ke­uc­hi, In­ter­city ile ne­den or­tak ol­duk­la­rı­nı sor­duk­la­rın­da, “Dost­luk­lar zor gün­ler­de bel­li olur. Şu an­da kriz de­rin. Bu or­tam­da dos­tu­mu­za eli­mi­zi uzat­tık, stra­te­jik or­tak ol­duk. Bu an­laş­ma bi­zim için çok kâr­lı bir or­tak­lık ol­du. Tür­ki­ye ge­le­cek va­ad eden bir ül­ke. Za­ten Türk oto­mo­tiv sek­tö­rü­nün ne ka­dar iyi­ye git­ti­ği­nin ve gi­de­rek güç­len­di­ği­nin far­kın­da­yız” de­di. İnter­city glo­bal kri­ze rağ­men, Ja­pon­ya’nın en bü­yük şir­ket­ler top­lu­lu­ğu Mit­su­bis­hi Gru­bu’nu Tür­ki­ye’ye ge­ti­re­rek bü­yük bir or­tak­lı­ğa im­za at­tı. 2000’li yıl­lar­dan iti­ba­ren araç/fi­lo ki­ra­la­ma işin­de li­der ko­nu­ma yük­se­len ve pa­za­rı hız­la bü­yü­ten In­ter­city, Mit­su­bis­hi Gru­bu ile ger­çek­leş­tir­di­ği bu or­tak­lık­la önü­müz­de­ki 4 yıl­da 3 mil­yar do­lar ya­tı­rım ya­pa­cak. Ja­pon Mit­su­bis­hi Cor­po­ra­ti­on şir­ke­ti In­ter­city’nin yüz­de 25’ini, yi­ne ay­nı grup­tan Mit­su­bis­hi UFJ Lea­se & Fi­nan­ce şir­ke­ti ise yüz­de 20’si­ni ala­rak In­ter­city araç ki­ra­la­ma şir­ke­ti­nin top­lam­da yüz­de 45’ine or­tak ola­cak. Bu or­tak­lık­la, Mit­su­bis­hi Gru­bu bu­gü­ne ka­dar Tür­ki­ye’ye ya­pı­lan en bü­yük Ja­pon ya­tı­rı­mı­nın or­ta­ğı ha­li­ne ge­le­cek. Mit­su­bis­hi Gru­bu ile ya­pa­ca­ğı or­tak­lık­la bir­lik­te In­ter­city’nin sa­de­ce araç ki­ra­la­yan bir şir­ket ol­mak­tan çı­ka­rak çe­şit­li ürün­ler­de ope­ras­yo­nel ki­ra­la­ma hiz­me­ti ve­re­bi­len ku­ru­ma dö­nüş­me­si de he­def­le­ni­yor. In­ter­city Ge­nel Mü­dü­rü Vu­rak Ak, 16 yıl­lık geç­miş­le­rin­de yi­ne ­bir il­ke im­za ata­rak 80 yı­lın en bü­yük ma­li kri­zi­nin ya­şan­dı­ğı dö­nem­de, dev­ler çö­ker­ken ken­di­le­ri­nin ye­ni bir or­tak­lı­ğa im­za at­tık­la­rı­nı söy­le­di. Mit­su­bis­hi Cor­po­ra­ti­on Grup CE­O’su Hi­des­hi Ta­ke­uc­hi Dün­ya­da ya­şa­nan eko­no­mik kri­ze işa­ret ede­rek şun­la­rı söy­le­di; “Şu­an­da glo­bal bir kri­zin ol­du­ğu­nu her­kes bi­li­yor. Fa­kat biz Tür­ki­ye’nin genç nü­fu­su ile bu kriz­den olum­suz et­ki­len­me­ye­ce­ği ka­nı­sın­da­yız” de­di. Fİ­LO YÜZ­DE 30 TA­SAR­RUF SAĞ­LI­YOR ‘A­ra­ba sa­tın al­ma ki­ra­la’ s­lo­ga­nı­nı kul­lan­dık­la­rı­nı söy­le­yen Vu­ral Ak, “Ki­ra­la­nan her a­raç doğ­ru­dan sa­tın a­lı­nan bir a­ra­ca gö­re, şir­ket­le­re yüz­de 20 i­le yüz­de 30 bir ma­li­yet ta­sar­ru­fu sağ­lı­yor” de­di Dün­ya­da ilk 10’a gi­re­cek Mit­su­bis­hi Cor­po­ra­ti­on ve Mit­su­bis­hi UFJ Lea­se & Fi­nan­ce şir­ket­le­ri yap­tık­la­rı or­ta uzun va­de­li bu or­tak­lık­la Tür­ki­ye’nin ge­liş­mek­te olan en önem­li sek­tör­le­rin­den ope­ras­yo­nel/uzun dö­nem fi­lo ki­ra­la­ma li­de­ri ko­nu­mun­da­ki In­ter­city’i yan­la­rı­na ala­rak ag­re­sif bir bü­yü­me stra­te­ji­si ile gi­ri­yor. Or­tak­lar, önü­müz­de­ki 4 yıl zar­fın­da ya­pıl­ma­sı plan­la­nan yak­la­şık 3 mil­yar do­lar­lık ye­ni ya­tı­rım­la bir yan­dan Tür­ki­ye eko­no­mi­si­ne kat­kı ve ve­rim­li­lik sağ­lar­ken ay­nı za­man­da In­ter­city fi­lo­su­nu 75 bin araç­lık bir bü­yük­lü­ğe ge­tir­me­yi ve yıl­lık 480 mil­yon do­lar ci­ro ya­pan dün­ya­nın en bü­yük 10 fi­lo ki­ra­la­ma şir­ke­tin­den bi­ri ol­ma­sı­nı he­def­li­yor. İş bir­li­ği son­ra­sın­da, Vu­ral Ak yüz­de 51, MC yüz­de 25, MUL yüz­de 20 or­tak olur­ken, In­ter­na­ti­onal Fi­nan­ce Corp. yüz­de 4 his­se sa­hi­bi ol­du. Dün­ya­nın eko­no­mik kri­zin pen­çe­sin­de kıv­ran­dı­ğı bir dö­nem­de ya­ban­cı ya­tı­rım­cı­la­rın il­gi­si­nin sür­me­si Tür­ki­ye’nin ge­le­ce­ği­ne olan inan­cın bir de­li­li ola­rak gös­te­ri­li­yor. Şir­ket, Tür­ki­ye’de iler­le­yen yıl­lar­da araç ki­ra­la­ma­nın dı­şın­da da ya­tı­rım­la­ra sı­cak ba­kı­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT