BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > A­vi­va­Sa fırsatı yakaladı k­riz­de ­yüz­de 15 bü­yü­dü

A­vi­va­Sa fırsatı yakaladı k­riz­de ­yüz­de 15 bü­yü­dü

Avi­va­Sa Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Akın Ko­za­noğ­lu ve Ge­nel Mü­dür Me­ral Ege­men kü­re­sel kriz ve bi­rey­sel si­gor­ta­cı­lık ko­nu­sun­da ba­sın men­sup­la­rı­nı bil­gi­len­dir­di.> Tü­lay Dur İS­TAN­BUL Tür­ki­ye’nin ön­de ge­len bi­rey­sel emek­li­lik ve ha­yat si­gor­ta­sı şir­ket­le­rin­den Avi­va­SA Emek­li­lik ve Ha­yat yö­ne­ti­ci­le­ri, şir­ke­tin bi­rin­ci, sis­te­min ise be­şin­ci yı­lı­nı de­ğer­len­dir­di. Me­ral Ege­men, 1.2 mil­yar YTL’lik bü­yük­lü­ğe sa­hip ha­yat si­gor­ta­cı­lı­ğı ala­nın­da ise 107.7 mil­yon YTL’lik bir prim üre­tim ra­ka­mı­na ve yüz­de 8.75’lik bir pa­zar pa­yı­na sa­hip ol­duk­la­rı­nı kay­de­de­rek “ Ha­yat si­gor­ta­cı­lı­ğı bi­zim da­ha faz­la bü­yü­mek ve odak­lan­mak is­te­di­ği­miz bir pa­zar ola­cak” de­di. Avi­va­sa Emek­li­lik ve Ha­yat Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Akın Ko­za­noğ­lu da 2009 yılında eko­no­mik bü­yü­me­nin yüz­de 2 ci­va­rın­da ola­ca­ğı­nı tah­min et­tik­le­ri­ni be­lir­te­rek, “Biz 2001 yı­lın­da ya­şa­nan eko­no­mik kriz­den ders çı­kar­dık. Dış fak­tör­ler ka­dar psi­ko­lo­jik fak­tör­ler de kri­zin bo­yu­tu­nu de­ğiş­ti­re­bi­li­yor. İyi bir ha­ber, psi­ko­lo­jik et­ki­ler ge­çi­ci­dir. Di­ğer iyi ha­ber de Tür­ki­ye’de fi­nans sis­te­mi­nin sağ­lam­lı­ğı” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT