BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Hollanda Bü­yü­kel­çisi KO­Bİ’le­ri ev­len­di­re­cek

Hollanda Bü­yü­kel­çisi KO­Bİ’le­ri ev­len­di­re­cek

Hol­lan­da’dan ta­ri­hin en bü­yük içe­rik­li ti­ca­ret he­ye­ti, Tür­ki­ye’ye ge­li­yor. 150 Hol­lan­da­lı şir­ket, Tür­ki­ye’de­ki KO­Bİ’ler­le or­tak­lık gö­rü­şmesi yapacakZiyaret konusunda bilgi verdiler Hol­lan­da K­ra­li­ye­ti İs­tan­bul Baş­kon­so­lo­su On­no Ker­vers, Hol­lan­da K­ra­li­ye­ti Bü­yü­kel­çi­si Mar­cel Kur­pers­ho­ek ve Türk-­Hol­lan­da İş Kon­se­yi Baş­ka­nı Os­man Ok­yay, Hol­lan­da­lı iş a­dam­la­rı­nın zi­ya­re­ti i­le il­gi­li bil­gi ver­di. Ti­ca­ri ve si­ya­si iliş­ki­le­ri 400 yıl ön­ce­si­ne da­ya­nan Hol­lan­da ve Tür­ki­ye, ye­ni bir iş bir­li­ği fır­sa­tı için bü­yük bir adım atı­yor. 24-28 Ka­sım 2008 ta­rih­le­ri ara­sın­da Tür­ki­ye’ye ge­le­cek olan 105 ki­şi­lik Hol­lan­da­lı iş ada­mı he­ye­ti, ener­ji, ta­rım, tu­rizm ve mes­le­ki eği­tim baş­ta ol­mak üze­re çe­şit­li alan­lar­da iş bir­li­ği, şir­ket ev­li­li­ği ve sa­tış an­laş­ma­la­rı yap­ma­yı plan­lı­yor. Hol­lan­da’nın An­ka­ra Bü­yü­kel­çi­si Mar­cel Kur­pers­ho­ek, Tür­ki­ye ve Hol­lan­da’nın ti­ca­ri iliş­ki­le­ri­nin bü­yük­lü­ğü­nü an­la­tır­ken, “400 yıl ön­ce­si­ne da­ya­nan dost­lu­ğu­muz var. 2008’de Hol­lan­da’dan Tür­ki­ye’ye 1 mil­yon tu­rist he­def­len­miş­ti. Şim­di­den bu­nu aş­tık” vur­gu­su­nu yap­tı. KO­Bİ’le­rin baş­ka ül­ke­ler­de ti­ca­ret yap­mak­ta, or­tak­lık kur­ma­da zor­lan­dık­la­rı­na da dik­kat çe­ken Kur­pers­ho­ek, 105 şir­ket ve 30 eği­tim ku­ru­lu­şu­nun tem­sil­ci­le­ri­nin ka­tı­la­ca­ğı gö­rüş­me­ler­de 500 şir­ket ara­sın­da ‘çöp­ça­tan­lık’ ya­pa­cak­la­rı­nı ifa­de et­ti. Hol­lan­da’nın İs­tan­bul Baş­kon­so­lo­su On­no Ker­vers de he­ye­tin özel­lik­le oto­mo­tiv, ener­ji ve­rim­li­li­ği, fi­nan­sal hiz­met­ler, çi­çek­çi­lik, bil­gi ve ile­ti­şim tek­no­lo­ji­le­ri, alt­ya­pı, li­man lo­jis­ti­ği, su tek­no­lo­ji­le­ri sek­tör­le­ri ağır­lık­lı gö­rüş­me­ler ola­ca­ğı­nı kay­det­ti. Ar-Ge Hol­lan­da’dan ima­lat Tür­ki­ye’den DE­İK Türk-Hol­lan­da İş Kon­se­yi Baş­ka­nı Os­man Ok­yay ise, geç­ti­ği­miz se­ne Hol­lan­da Kra­li­çe­si Be­at­rix’in, 40 önem­li şir­ke­tin üst yö­ne­ti­ci­siy­le Tür­ki­ye’ye ger­çek­leş­tir­di­ği zi­ya­re­tin iliş­ki­le­r­de ki­lo­met­re ta­şı oluş­tur­du­ğu­nu be­lirt­ti. Ok­yay, “İki ül­ke KO­Bİ’le­ri­nin bir­çok or­tak nok­ta­sı var. İki­si bir ara­ya ge­lir­se mu­aaz­zam olur” diye konuştu.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT