BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ERDOĞAN: ‘­Fa­iz­ler yük­se­lir­se e­ko­no­mi dar­be a­lır’

ERDOĞAN: ‘­Fa­iz­ler yük­se­lir­se e­ko­no­mi dar­be a­lır’

Başbakan, fi­nans çev­re­le­ri­ni uyar­dı: Kre­di ver­me­mek, fa­iz­le­ri yük­selt­me yo­lu­na git­mek ül­ke eko­no­mi­si­ni teh­dit­tir> Dev­let Arık AN­KA­RA (İHA) Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan, G-20 Zir­ve­si’ne ka­tıl­mak üze­re git­ti­ği ABD’de­ki ve ar­dın­dan geç­ti­ği Ce­nev­re’de­ki te­mas­la­rı­nı ta­mam­la­ya­rak yur­da dön­dü. Er­do­ğan, ha­va­ala­nın­da dü­zen­le­di­ği ba­sın top­lan­tı­sın­da, fi­nans çev­re­le­ri­ne önem­li me­saj­lar ver­di. Er­do­ğan, global kriz­le il­gi­li ola­rak, “Ül­ke­miz­de, şu an­da böy­le an­la­tıl­dı­ğı şe­kil­de bir kriz söz ko­nu­su de­ğil. Ama ta­bii ki bu esin­ti, bu dal­ga biz­le­ri de te­si­ri al­tı­na ala­bi­lir. Özel­lik­le önü­müz­de­ki yı­lın ilk al­tı ayın­da bir sı­kın­tı ya­şa­ya­bi­li­riz” de­di. Er­do­ğan, fi­nans sek­tö­rü­nü uya­ra­rak şöy­le ko­nuş­tu: “Hü­kü­met kal­kıp da her­ke­sin bo­şa­lan ka­sa­sı­nı dol­du­ra­cak, böy­le bir şey söz ko­nu­su de­ğil. Bu­ra­dan bir şe­yi çok açık, net söy­lü­yo­rum. Kimse ‘Na­sıl ol­sa bir kriz var. Bu kri­zi na­sıl fır­sa­ta dö­nüş­tü­rü­rüm’ di­ye dü­şü­nmesin. Kal­kıp da ‘kre­di ver­mi­yo­rum, şu ka­dar fa­iz­le ve­ri­yo­rum’ gi­bi fa­iz­le­ri fark­lı bir şe­kil­de yük­selt­me yo­lu­na git­me­yi de teh­dit ola­rak gö­rü­yo­rum.” BOR­SA­LAR DÜŞ­TÜK­ÇE DÜ­ŞÜ­YOR!.. Kü­re­sel k­riz, şir­ket­le­rin iş­çi çı­kar­ma­sı i­le ye­ni bir bo­yut ka­zan­dı. Bir­çok ül­ke dur­gun­lu­ğa gir­di­ği­ni a­çık­lar­ken, bin­ler­ce ki­şi­lik top­lu iş­ten çı­kar­ma ha­ber­le­ri, ABD’den baş­la­ya­rak As­ya’da yüz­de 5’e, Av­ru­pa’da yüz­de 4’e va­ran dü­şüş­le­re se­bep ol­du. ABD bor­sa­la­rı­nın dü­şüş­le a­çıl­dı­ğı dün, İMKB 22 bin 904 pu­a­na ka­dar in­di. Da­ha son­ra HP’nin kâ­rı­nın ve ABD enf­las­yo­nu­nun bek­le­nen­den i­yi ol­ma­sı to­par­lan­ma­yı ge­tir­di. En­deks 23 bin 495 pu­a­na yük­sel­diy­se de ön­ce­ki gü­ne gö­re yüz­de 2.3 dü­şüş­le ka­pan­dı. Do­lar i­se 1.67 YTL’yi gör­dük­ten son­ra 1.66 YTL’den ka­pan­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT