BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > His­se baz­lı dü­şü­nün

His­se baz­lı dü­şü­nün

Haf­ta so­nu top­la­nan G-20 zir­ve­si ön­ce­si cu­ma gü­nü ABD bor­sa­la­rı­nın sa­tı­cı­lı ka­pa­ma­sı, zir­ve­den çı­kan pren­sip ka­rar­la­rı­nın pi­ya­sa­la­rı tat­min ede­me­miş ol­ma­sı, bek­le­nen­den kö­tü ge­len ve­ri­le­rin de de­va­mı; glo­bal bor­sa­lar­da­ki sa­tış­la­rı ar­tır­dı.Haf­ta so­nu top­la­nan G-20 zir­ve­si ön­ce­si cu­ma gü­nü ABD bor­sa­la­rı­nın sa­tı­cı­lı ka­pa­ma­sı, zir­ve­den çı­kan pren­sip ka­rar­la­rı­nın pi­ya­sa­la­rı tat­min ede­me­miş ol­ma­sı, bek­le­nen­den kö­tü ge­len ve­ri­le­rin de de­va­mı; glo­bal bor­sa­lar­da­ki sa­tış­la­rı ar­tır­dı. Ge­çen haf­ta 7.965 ikin­ci dip­ten son­ra hız­la 8.923 pua­na ka­dar yük­se­lip ye­ni­den sa­tış­la kar­şı­la­şan DJİ, haf­ta­nın ilk iki gü­nü bo­yun­ca sa­tı­cı­lı sey­ri­ni sür­dür­dü. ABD bor­sa­la­rın­da­ki sa­tı­cı­lı se­yir As­ya ve Av­ru­pa bor­sa­la­rı­na sıç­ra­dı. Pi­ya­sa­lar­da­ki sa­tış­lar­dan do­la­yı en­deks­le­rin kı­sa va­de­li tek­nik gös­ter­ge­le­ri­nin bo­zul­ma­sı üze­ri­ne to­par­lan­ma­ya ça­lı­şan bor­sa­lar­da­ki dü­şüş­ler hız­lan­dı. ABD’nin ar­dın­dan As­ya ve Av­ru­pa’da gün­lük yüz­de 5’le­re va­ran dü­şüş­ler ya­şan­dı. DO­LAR, Dİ­REN­Cİ­NİN ÜZE­RİN­DEN KA­PAN­DI Yurt dı­şı­nın et­ki­sin­de ka­lan İMKB bir ön­ce­ki dip se­vi­ye­si­nin de al­tı­na 22.904’e (Bol­lin­ger alt se­vi­ye­si) ka­dar dü­şer­ken do­lar 1.67 YTL fa­iz ise 22.6 se­vi­ye­si­ne yük­sel­di. Ge­çen haf­ta 1.65 YTL ve üze­ri­ne de­fa­lar­ca yük­sel­me­si­ne rağ­men bu se­vi­ye­nin üze­rin­de tu­tu­na­ma­yan do­lar, dün 1.67 YTL’yi gör­dük­ten son­ra gü­nü 1.6575 YTL’den ka­pa­dı. Spot bo­no pi­ya­sa­sın­da cu­ma gü­nü 22.15 bi­le­şik­ten ka­pa­nan fa­iz ora­nı yurt dı­şı pi­ya­sa­lar­da­ki sa­tış­la bir­lik­te dün yük­se­li­şe geç­ti. 22.53 ile 22.6 bi­le­şik se­vi­ye­si ara­sı­na sı­kı­şan pi­ya­sa gü­nü 22.6’dan ka­pa­dı. AZAR AZAR ALI­NA­Bİ­LİR Ge­çen haf­ta 24.500 des­tek se­vi­ye­sin­de tu­tun­ma­yı ba­şar­dık­tan son­ra 25.768 pua­na ka­dar yük­se­li­şi de­ne­yen ve glo­bal sa­tış dal­ga­sı­na ka­pı­lan bor­sa en­dek­si dün 22.904 pua­na ka­dar düş­tü. Bol­lin­ger alt sı­nı­rı­na ka­dar dü­şen pi­ya­sa­ya ge­len alım­lar­la ye­ni bir yük­se­liş de­ne­di ve gü­nü 23.495’ten ka­pa­dı. Kı­sa va­de­li 22.800 (Bol­lin­ger alt sı­nı­rı) des­tek ve 24.650-26.000 (5-22 gün­lük, gün­lük dü­şen or­ta­la­ma­sı) di­renç se­vi­ye­le­ri var. Bor­sa­da en­deks ve his­se fi­yat­la­rı dü­şük se­vi­ye­le­re gel­dik­le­ri için tep­ki­ler de hız­lı ola­bi­li­yor. His­se baz­lı dü­şün­mek şar­tıy­la bir mik­tar alım ya­pı­la­bi­lir.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT