BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Yol­cu­luk lev­ha­da bitti: 4 ÖLÜ

Yol­cu­luk lev­ha­da bitti: 4 ÖLÜ

Tü­nel çı­kı­şı dik­kat­siz­lik so­nu­cu yön lev­ha­sı­na çar­pan o­to­büs, i­ki­ye bö­lün­dü. A­raç­ta bu­lu­nan 21 ki­şi de ya­ra­lan­dı...Art­vin’de, İs­tan­bul-Tif­lis se­fe­ri­ni ya­pan yol­cu oto­bü­sü Ar­ha­vi tü­ne­li çı­kı­şın­da yön lev­ha­la­rı­na çarp­tı. Fe­ci ka­za­da 4 ki­şi öl­dü 21 ki­şi de ya­ra­lan­dı. İs­tan­bul’dan dün yo­la çık­tı­ğı be­lir­ti­len oto­bü­sün, Gür­cis­tan’ın baş­ken­ti Tif­lis’e git­ti­ği, oto­büs­te­ki 37 yol­cu­dan 24’ünün Gür­cis­tan uy­ruk­lu ol­du­ğu öğ­re­nil­di. İs­tan­bul’da ise Ka­dı­köy is­ti­ka­me­ti­ne gi­den İl­han D. ida­re­sin­de­ki oto­mo­bil, Sa­hil Yo­lu İde­al­te­pe mev­ki­sin­de aşı­rı hız se­be­biy­le kon­trol­den çı­ka­rak ay­nı yön­de gi­den bi­ri halk oto­bü­sü 3 ara­ca çarp­tı. Sav­ru­la­rak kar­şı yö­ne ge­çen oto­mo­bil, bu­ra­da da Kar­tal yö­nü­ne gi­den Se­ba­hat­tin Ta­şar yö­ne­ti­min­de­ki oto­mo­bi­lin üs­tü­ne düş­tü. Oto­mo­bil­de sı­kı­şan Ta­şar, it­fa­iye gö­rev­li­le­rin­ce araç­tan çı­kar­tıl­dı. Ta­şar, sağ­lık ekip­le­ri­nin mü­da­ha­le­si­ne rağ­men olay ye­rin­de ha­ya­tı­nı kay­bet­ti. Fe­ci ka­za­da 5 ki­şi de ya­ra­lan­dı. Ka­za­ya se­bep olan oto­mo­bil sü­rü­cü­sü İl­han D. gö­zal­tı­na alın­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT