BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bey­lik­dü­zü’ne 3 te­mel da­ha

Bey­lik­dü­zü’ne 3 te­mel da­ha

Bey­lik­dü­zü, İs­tan­bul’un eği­tim üs­sü ol­ma yo­lun­da hız­la iler­li­yor. Eği­tim Va­di­si üze­rin­de ya­pı­la­cak 3 ye­ni eği­tim ve sağ­lık ku­ru­lu­şu­nun te­me­li Ba­yın­dır­lık ve İs­kan Ba­ka­nı Fa­ruk Na­fiz Özak ta­ra­fın­dan atıl­dı.> Zi­ya San­dık­çı­oğ­lu İS­TAN­BUL Bey­lik­dü­zü, İs­tan­bul’un eği­tim üs­sü ol­ma yo­lun­da hız­la iler­li­yor. Eği­tim Va­di­si üze­rin­de ya­pı­la­cak 3 ye­ni eği­tim ve sağ­lık ku­ru­lu­şu­nun te­me­li Ba­yın­dır­lık ve İs­kan Ba­ka­nı Fa­ruk Na­fiz Özak ta­ra­fın­dan atıl­dı. Abi­din Ne­si­mi Fa­ti­noğ­lu Bi­li­şim Li­se­si, Eği­tim Va­di­si Öğ­ren­ci Yur­du, Av­ru­pa Ya­ka­sı Kı­zı­lay Sağ­lık Te­si­si ve De­po­su’ndan olu­şan üç ay­rı te­si­sin te­mel at­ma tö­re­ni­ne Ba­kan Fa­ruk Na­fiz Özak’ın ya­nı sı­ra Bey­lik­dü­zü Be­le­di­ye Baş­ka­nı Veh­bi Orak­çı, Bey­lik­dü­zü Kay­ma­ka­mı Yu­suf Oda­baş, İşa­da­mı Ali Fa­ti­noğ­lu ve Ne­si­mi Fa­ti­noğ­lu ile çok sa­yı­da da­vet­li ka­tıl­dı. Tö­ren­de ko­nu­şan Ba­kan Özak, “Zen­gin­lik top­lum­la pay­la­şıl­dı­ğı sü­re­ce zen­gin­lik­tir. Top­lum adı­na bir eği­tim yu­va­sı ya da has­ta­ne ya­pa­bi­li­yor­sa­nız zen­gin­si­niz­dir” de­di. Baş­kan Orak­çı da, “Bu oku­lu­mu­zun ben­de ay­rı bir an­lam ve öne­mi var. 2004 se­çim­le­rin­de Ali Fa­ti­noğ­lu ile si­ya­set­te kar­deş­çe, dost­ça ya­rış­tık. Bu gün de bu­ra­da bu oku­lu bir­lik­te aç­ma­nın mut­lu­lu­ğu­nu ya­şı­yo­ruz” de­di.
Kapat
KAPAT