BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Yo­la sı­fır

Yo­la sı­fır

Her gün önün­den ge­çi­yo­rum. Her ge­çi­şim­de şa­şı­rı­yo­rum, öf­ke­le­ni­yo­rum. Yo­lun ke­na­rın­da ye­ni ya­pıl­mış bir bi­na..Yo­la sı­fır de­mek abar­tı ol­maz. Ge­çer­ken ara­ba­nın ca­mı­nı açıp eli­ni uzat­san bi­na­ya de­ğer.Her gün önün­den ge­çi­yo­rum. Her ge­çi­şim­de şa­şı­rı­yo­rum, öf­ke­le­ni­yo­rum. Yo­lun ke­na­rın­da ye­ni ya­pıl­mış bir bi­na..Yo­la sı­fır de­mek abar­tı ol­maz. Ge­çer­ken ara­ba­nın ca­mı­nı açıp eli­ni uzat­san bi­na­ya de­ğer. O bi­na­ya oto­mo­bi­liy­le ge­len in­mek için yo­lun or­ta­sın­da dur­mak zo­run­da. Bu­ra­sı iş ye­ri. Mev­zu­at ne der, kaç met­re içe­ri­de ol­ma­sı la­zım, ruh­sa­tı var mı yok mu­dan da­ha önem­li­si bu­ra­yı ya­pan in­san han­gi ak­la hiz­met et­miş olu­yor..Onu çok me­rak edi­yo­rum. Ya­par­ken yı­kar­lar en­di­şe­si ol­ma­dı mı..Ol­ma­dı ise yo­la sı­fır ya­par­ken ken­di­si ra­hat­sız ol­ma­dı mı? İn­şa­at aşa­ma­sın­da önün­den ge­çen bir yet­ki­li ol­ma­dı mı? Akıl ala­cak gi­bi de­ğil. Ara so­kak­lar­da ol­sa, kat üç­ken dört ol­sa..dar ol­ma­sı la­zım­ken ge­niş tu­tul­sa.. “Ya­hu uy­dur­muş işi­ni, ara­dan bir kat çı­kar­mış..Göz­den kaç­mış” de­ni­le­bi­lir. Mev­zu­atı yok say­sak bi­le âdet, alış­kan­lık, ra­con, tea­mül..ne der­se­niz de­yin o bi­na­nın yo­la sı­fır ya­pıl­ma­sı­nın bir açık­la­ma­sı­nı bu­la­mı­yo­rum. Ge­nel­de biz­de ye­ni yer­le­şim yer­le­rin­de ön­ce bi­na­lar ya­pı­lır, son­ra yı­kı­la­rak yol ge­niş­le­ti­lir. Ge­niş­let­me ça­lış­ma­la­rı es­na­sın­da ba­zı­la­rı yo­la sı­fır gi­bi ka­lır, ba­zı­la­rı 5 met­re ge­ri­de olur. Bu bi­na ge­niş­let­me­den son­ra ya­pıl­dı. Ya­pı­lın­ca em­sal mi olu­yor ne­dir, ay­nı bi­na­nın 300 met­re ile­ri­sin­de ye­ni bir in­şa­at baş­la­dı..Onun da mer­di­ven­le­ri yo­la sı­fır. Du­rup önün­de ine­mez­sin..Tra­fi­ği kes­men la­zım. Ku­ral­la­rın sa­hip­le­ni­le­bil­me­si için çe­liş­ki­le­ri­nin ol­ma­ma­sı la­zım. Bu­ra­da ku­ra­lı­mız yo­la 5 met­re de­diy­se­niz, “Pe­ki şu ne de­nil­di­ği za­man” ka­bul edi­le­bi­lir bir ce­va­bı­nız ol­ma­lı. Şu­ra­da bu­ra­da ufak te­fek ih­lal­ler olu­yor..Ar­tık ka­bul­le­nil­miş de..Üç­müş dört ol­muş, yüz­de 30’muş, ta­dil edi­lip yüz­de 45 ya­pıl­mış..ida­re edil­miş, mü­sa­ma­ha gös­te­ril­miş, özel uy­gu­la­ma ya­pıl­mış, işi­ni uy­du­ran uy­dur­muş..hep­si ta­mam. Ama E-5 bağ­lan­tı yo­lun­da yo­la sı­fır bi­na yap­mak..yap­tır­mak..ya­zı­lı mev­zu­at­tan vaz­geç­tik..ya­zı­sız alış­kan­lık­la­rı­mı­za bi­le ters ge­li­yor. ... Bir de böy­le ih­lal­ler­de ih­la­lin se­be­bi rant­la açık­la­nır. Bu­ra­nın rant­lık bir du­ru­mu da yok. Ya­ni yo­la sı­fır ya­pıl­ma­sı bi­na­ya bir de­ğer kat­mış de­ğil..Ak­si­ne şüp­hey­le ba­kı­lır ha­le ge­tir­miş. Alan da ra­hat­sız olur, ki­ra­la­yan da. Şaş­kın­lı­ğı­mı art­tı­ran se­bep­ler­den bi­ri de bu..Bu­na rağ­men ni­ye yap­mış­lar, yap­tır­mış­lar.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT