BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Sa­rı­gül’ün ta­le­bi­ne ret

Sa­rı­gül’ün ta­le­bi­ne ret

Şiş­li Be­le­di­ye Baş­ka­nı Mus­ta­fa Sa­rı­gül’ün CHP’den ih­ra­cı­na iliş­kin 25 Mart 2005 ta­rih­li Yük­sek Di­sip­lin Ku­ru­lu (YDK) ka­ra­rı­nın ip­ta­li ta­le­biy­le açı­lan da­va red­de­dil­di.Şiş­li Be­le­di­ye Baş­ka­nı Mus­ta­fa Sa­rı­gül’ün CHP’den ih­ra­cı­na iliş­kin 25 Mart 2005 ta­rih­li Yük­sek Di­sip­lin Ku­ru­lu (YDK) ka­ra­rı­nın ip­ta­li ta­le­biy­le açı­lan da­va red­de­dil­di. Sa­rı­gül, 2005’te­ki ola­ğa­nüs­tü ku­rul­ta­yı ar­be­de ve şid­det or­ta­mı­na çe­vir­di­ği ge­rek­çe­siy­le CHP’den ih­raç edil­miş­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT