BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ‘Rek­tö­rün ya­tak o­da­sın­da 1 mil­yon YTL bulundu’ iddiası

‘Rek­tö­rün ya­tak o­da­sın­da 1 mil­yon YTL bulundu’ iddiası

P­rof. Dr. O­ku­dan, sağ­lık kont­ro­lün­den ge­çi­ril­di.Kon­ya’da po­li­sin dü­zen­le­di­ği “Fi­nal” ope­ras­yo­nu kap­sa­mın­da gö­zal­tı­na alı­nan Sel­çuk Üni­ver­si­te­si Rek­tö­rü Prof. Dr. Sü­ley­man Oku­dan’ın evin­de 1 mil­yon YTL de­ğe­rin­de dö­viz ve ye­ni türk li­ra­sı bu­lun­du­ğu öne sü­rül­dü. Ön­ce­ki gün 8 il­de baş­la­yan ope­ras­yon kap­sa­mın­da gö­zal­tı­na alı­nan 34 ki­şi­nin sor­gu­la­rı de­vam edi­yor. Prof. Dr. Oku­dan’ın evin­de ve iş ye­rin­de dün sa­bah ara­ma ya­pan po­lis, ba­zı bel­ge­le­re el koy­du. Oku­dan’ın Me­ram’da­ki loj­ma­nın­da ya­pı­lan ara­ma­da ya­tak oda­sın­da 1 mil­yon YTL de­ğe­rin­de eu­ro ve Türk pa­ra­sı bu­lun­du­ğu öğ­re­nil­di. Po­li­sin pa­ra­la­ra el koy­du­ğu bil­di­ril­di. Kon­ya ile bir­lik­te 8 il­de eş za­man­lı ola­rak dü­zen­le­nen ope­ras­yon­da, çı­kar amaç­lı suç ör­gü­tü kur­mak ve iha­le­ye fe­sat ka­rış­tır­mak­la suç­la­nan, ara­la­rın­da Sel­çuk Üni­ver­si­te­si Rek­tö­rü Prof. Dr. Sü­ley­man Oku­dan’ın da bu­lun­du­ğu 34 ki­şi gö­zal­tı­na alın­mış­tı.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT