BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Em­ni­yet’e 320 adet ye­ni de­ne­tim ara­cı

Em­ni­yet’e 320 adet ye­ni de­ne­tim ara­cı

Em­ni­yet Ge­nel Mü­dür­lü­ğü’nün tra­fik te­rö­rü­nün ön­len­me­si ama­cıy­la baş­lat­tı­ğı ‘Tra­fik Gü­ven­li­ğin­de Ye­ni Açı­lım­lar, He­def­ler ve Çö­züm­ler Pro­je­le­ri’nin he­de­fi­ne ulaş­ma­sı için 320 adet ye­ni de­ne­tim ta­şı­tı alı­yor> Yü­cel Ka­ya­oğ­lu AN­KA­RA Em­ni­yet Ge­nel Mü­dür­lü­ğü’nün tra­fik te­rö­rü­nün ön­len­me­si ama­cıy­la baş­lat­tı­ğı ‘Tra­fik Gü­ven­li­ğin­de Ye­ni Açı­lım­lar, He­def­ler ve Çö­züm­ler Pro­je­le­ri’nin he­de­fi­ne ulaş­ma­sı için 320 adet ye­ni de­ne­tim ta­şı­tı alı­yor. Em­ni­yet Ge­nel Mü­dür­lü­ğü­nün 2009 büt­çe­si­ne ye­ni ta­şıt ala­mı için öde­nek ak­ta­rıl­dı. Bu­na gö­re, tra­fik de­net­le­me­le­rin­de kul­la­nı­lan ta­şıt­la­rın 10 yaş ve üze­rin­de olan bin 378 adet araç hur­da­ya çı­ka­rı­la­cak. Bu­nun ye­ri­ne 8 mil­yon YTL de­ğe­rin­de 320 adet bi­nek oto­mo­bil alı­na­cak. İn­şa­at pro­je­le­ri için de 6 mil­yon YTL ek öde­nek ak­ta­rıl­dı.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102715
  % 0.57
 • 5.2851
  % -0.34
 • 5.9555
  % -0.47
 • 6.7956
  % 0.67
 • 224.132
  % 0.63
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT