BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Hiz­bul­lah, STK’lar gi­bi fa­ali­yet gös­te­ri­yor­muş

Hiz­bul­lah, STK’lar gi­bi fa­ali­yet gös­te­ri­yor­muş

An­ka­ra’da Hiz­bul­lah ör­gü­tü­ne yö­ne­lik ya­pı­lan ope­ras­yon­da ele ge­çi­ri­len bel­ge­ler, ör­gü­tün ye­ni­den ya­pı­lan­dı­ğı­nı or­ta­ya çı­kar­dı.> Sü­ley­man De­mir AN­KA­RA An­ka­ra’da Hiz­bul­lah ör­gü­tü­ne yö­ne­lik ya­pı­lan ope­ras­yon­da ele ge­çi­ri­len bel­ge­ler, ör­gü­tün ye­ni­den ya­pı­lan­dı­ğı­nı or­ta­ya çı­kar­dı. Si­vil top­lum ku­ru­lu­şu (STK) adı al­tın­da ör­güt­le­nen, yurt, pan­si­yon, der­nek, va­kıf ve üni­ver­si­te­ye ha­zır­lık ders­ha­ne­si ku­ran Hiz­bul­lah’ın, özel okul bi­le aç­tı­ğı öğ­re­nil­di. An­ka­ra Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü’nün 10 gün ön­ce ger­çek­leş­tir­di­ği ve 11 ki­şi­nin gö­zal­tı­na alın­dı­ğı ope­ras­yon­da ele ge­çi­ri­len bel­ge­ler­le il­gi­li so­ruş­tur­ma­nın sür­dü­ğü bil­di­ril­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT