BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > MİL­Lİ SA­VUN­MA BA­KA­NI VEC­Dİ GÖ­NÜL: I­rak’ın ha­va sa­ha­sı­nın na­sıl ­kont­rol e­di­le­ce­ğ

MİL­Lİ SA­VUN­MA BA­KA­NI VEC­Dİ GÖ­NÜL: I­rak’ın ha­va sa­ha­sı­nın na­sıl ­kont­rol e­di­le­ce­ğ

Res­mi zi­ya­ret i­çin Tür­ki­ye’ye ge­len Rus­ya Sa­vun­ma Ba­ka­nı A­na­to­li Serd­yu­kov, Mil­li Sa­vun­ma Ba­ka­nı Vec­di Gö­nül ta­ra­fın­dan as­kerî tö­ren­le kar­şı­lan­dı.RUS BA­KAN ÜL­KE­Sİ­NİN KAY­GI­LA­RI­NI AN­LAT­TI Res­mi zi­ya­ret i­çin Tür­ki­ye’ye ge­len Rus­ya Sa­vun­ma Ba­ka­nı A­na­to­li Serd­yu­kov, Mil­li Sa­vun­ma Ba­ka­nı Vec­di Gö­nül ta­ra­fın­dan as­kerî tö­ren­le kar­şı­lan­dı. Tür­ki­ye’nin ö­ner­di­ği ‘Kaf­kas­ya İs­tik­rar P­lat­for­mu’nun ö­nem­li bir gi­ri­şim ol­du­ğu­nu vurgulayan ko­nuk ba­kan, şun­la­rı söy­le­di: “Gür­cü yö­ne­ti­mi­nin as­kerî po­tan­si­ye­li­ni ge­liş­tir­me ve NA­TO’ya yak­laş­ma ça­ba­la­rı kay­gı ve­ri­ci. Bu gi­ri­şim, a­ğus­tostaki o­lay­lar­dan da­ha bü­yük so­nuç­lar do­ğu­ra­bi­lir. ABD’nin fü­ze sis­te­mi gi­ri­şi­mi de biz­de kay­gı u­yan­dı­rı­yor.” Mil­li Sa­vun­ma Ba­ka­nı Vec­di Gö­nül, Irak ha­va sa­ha­sı so­rum­lu­lu­ğu­nun ABD ta­ra­fın­dan Irak dev­le­ti­ne bı­ra­kıl­ma­sı pla­nı­nın na­sıl ger­çek­leş­ti­ri­le­ce­ği­nin bel­li ol­ma­dı­ğı­nı söy­le­di. ALP Ha­va­cı­lık’ın, NA­TO üye­si müt­te­fik ül­ke­le­rin or­tak ta­ar­ruz uça­ğı F-35 için üret­ti­ği par­ça­nın ilk tes­lim tö­re­ni An­ka­ra’da ya­pıl­dı. Tö­ren­de ko­nu­şan Mil­li Sa­vun­ma Ba­ka­nı Gö­nül, Irak’ın ha­va sa­ha­sı­nın kon­tro­lüy­le il­gi­li ola­rak, “Irak’ın uçak­la­rı var mı, yok mu? Ha­va sa­ha­sı na­sıl kon­trol edi­le­cek, bun­la­rı öğ­ren­me­miz la­zım. An­laş­ma met­ni­ni gö­re­lim, na­sıl iş­le­ye­ce­ği­ni gö­re­lim. Dı­şiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı ve Ge­nel­kur­may’ın gö­rüş­le­ri­ni ala­lım. On­dan son­ra fi­kir be­yan ede­lim” şek­lin­de ko­nuş­tu. Ba­kan Gö­nül, F-35 üre­tim pro­je­siy­le il­gi­li ola­rak da, “Baş­lan­gıç­ta or­ta­ya koy­du­ğu­muz sa­na­yi ka­tı­lım he­de­fi­ne ulaş­tık. Özel­lik­le ya­zı­lım ve elek­tro­nik ko­nu­sun­da bek­len­ti­le­ri­miz sü­rü­yor” de­di. Bu ara­da F-35’in ABD’de­ki de­ne­me uçu­şun­da, ta­şı­ya­ca­ğı bü­tün si­lah ve bom­ba­la­rın ağır­lı­ğıy­la uç­tu­ğu, ilk de­fa ses du­va­rı­nı aş­tı­ğı bil­di­ril­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT