BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > DEVLET BAHÇELİ: Gün, bir­lik gü­nü­dür

DEVLET BAHÇELİ: Gün, bir­lik gü­nü­dür

MHP lideri Bah­çe­li, par­ti­si­nin g­rup top­lan­tı­sın­da ko­nuş­tu.MHP Ge­nel Baş­ka­nı Dev­let Bah­çe­li, Türk mil­le­ti­nin ya­pay ay­ırım­la­ra fır­sat ver­me­ye­ce­ği­ni be­lir­te­rek, “Gün ku­cak­laş­ma gü­nü­dür” de­di. Par­ti­si­nin grup top­lan­tı­sın­da ko­nu­şan Bah­çe­li, MHP’nin ay­rım­cı, uzak­laş­tı­rı­cı ve dış­la­yı­cı ol­ma­sı­nın dü­şü­nü­le­me­ye­ce­ği­ni ifa­de ede­rek, şöy­le ko­nuş­tu; “Ge­le­cek ay yıl­dız­lı bay­ra­ğın al­tın­da­dır. Tür­ki­ye’nin bir­li­ği, re­fa­hı ve ge­le­ce­ği­nin te­mi­na­tı, al bay­rak al­tın­da bir­leş­mek­ten geç­mek­te­dir. Türk mil­le­ti ya­pay ayı­rım­la­ra, sin­si ça­ba­la­ra fır­sat ver­me­ye­rek, be­ra­ber­li­ği­ni son­su­za ka­dar mut­la­ka sür­dü­re­cek­tir. Gün, saf­la­rı­mı­zı sık­laş­tır­ma gü­nü­dür. Gün, ku­cak­laş­ma gü­nü­dür. Ku­cak­laş­ma­nın ad­re­si bü­yük Türk mil­le­ti­dir.”
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT