BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > CHP LİDERİ DENİZ BAYKAL: Er­ge­ne­kon da­va­sı­nı ya­kın ta­ki­be al­dık

CHP LİDERİ DENİZ BAYKAL: Er­ge­ne­kon da­va­sı­nı ya­kın ta­ki­be al­dık

CHP Ge­nel Baş­ka­nı De­niz Bay­kal, par­ti­si­nin TBMM Grup Top­lan­tı­sın­da yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da, Er­ge­ne­kon da­va­sı­na iliş­kin de­ğer­len­dir­me­ler­de bu­lun­du.> AN­KA­RA CHP Ge­nel Baş­ka­nı De­niz Bay­kal, par­ti­si­nin TBMM Grup Top­lan­tı­sın­da yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da, Er­ge­ne­kon da­va­sı­na iliş­kin de­ğer­len­dir­me­ler­de bu­lun­du. Er­ge­ne­kon da­va­sı­nın, “ola­ğa­nüs­tü bir ko­nu” ol­du­ğu­nu ve sü­re­ci ta­kip ede­cek­le­ri­ni be­lir­ten Bay­kal, da­va­nın, “Cum­hu­ri­yet ta­ri­hi­nin en bü­yük si­ya­si it­ham me­ka­niz­ma­sı ola­rak iş­le­ti­len bir sü­reç so­nun­da or­ta­ya çık­tı­ğı­nı” id­di­a et­ti. Bay­kal, Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül ile Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan’ın, da­ha ön­ce özel soh­bet­le­rin­de “Bu da­va­ya dik­kat. Bu, çok bü­yük da­va. Bu­ra­dan çok önem­li so­nuç­lar çı­ka­cak” de­dik­le­ri­ni, “Bu işi ta­kip ede­cek sav­cı bu­la­mı­yo­ruz” di­ye şi­ka­yet­te bu­lun­duk­la­rı­nı sa­vun­du. Bay­kal, so­nun­da bir sav­cı­nın me­se­le­ye el koy­du­ğu­nu, 1.5 yıl­lık ge­cik­mey­le de id­di­ana­me­nin or­ta­ya çık­tı­ğı­nı söy­le­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT