BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > MHP’nin İs­tan­bul ada­yı HA­LUK­ U­LU­SOY

MHP’nin İs­tan­bul ada­yı HA­LUK­ U­LU­SOY

Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si (MHP), 29 Mart’ta ya­pı­la­cak ye­rel se­çim­ler­de An­ka­ra, İs­tan­bul ve İz­mir bü­yük­şe­hir be­le­di­ye baş­kan aday­la­rı­nı bü­yük öl­çü­de be­lir­le­di.Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si (MHP), 29 Mart’ta ya­pı­la­cak ye­rel se­çim­ler­de An­ka­ra, İs­tan­bul ve İz­mir bü­yük­şe­hir be­le­di­ye baş­kan aday­la­rı­nı bü­yük öl­çü­de be­lir­le­di. MHP, An­ka­ra’da Bey­pa­za­rı Be­le­di­ye Baş­ka­nı Man­sur Ya­vaş, İs­tan­bul’da es­ki Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu Baş­ka­nı Ha­luk Ulu­soy, İz­mir’de ise İz­mir İl Baş­ka­nı Mu­sav­vat Der­vi­şoğ­lu üze­rin­de ka­rar kıl­dı. Bu ara­da MHP, CHP’nin ka­le­si Çan­ka­ya’da ise id­di­alı bir isim­le ya­rı­şa ka­tıl­ma­yı plan­lı­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT