BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bay­kal’a i­na­na­lım mı?!.

Bay­kal’a i­na­na­lım mı?!.

Sa­yın De­niz Bay­kal’ın si­ya­sal ki­şi­li­ği, esa­sen baş­lı ba­şı­na bir araş­tır­ma ko­nu­su ol­ma­lı... Bu ko­nu­da de­rin­le­me­si­ne ya­pı­la­cak araş­tır­ma ve in­ce­le­me­ler, her­hal­de çok en­te­re­san bul­gu­lar­la so­nuç­la­na­bi­lir.Sa­yın De­niz Bay­kal’ın si­ya­sal ki­şi­li­ği, esa­sen baş­lı ba­şı­na bir araş­tır­ma ko­nu­su ol­ma­lı... Bu ko­nu­da de­rin­le­me­si­ne ya­pı­la­cak araş­tır­ma ve in­ce­le­me­ler, her­hal­de çok en­te­re­san bul­gu­lar­la so­nuç­la­na­bi­lir. Se­çim san­dı­ğı ufuk­ta gö­rü­nü­ver­di­ğin­de, De­niz Bay­kal’a bir hal­ler olur!.. Ki­mi za­man Şeyh Ede­ba­li’nin na­si­hat­le­ri­ni reh­ber edin­miş gö­rü­nür. Ko­nuş­ma­la­rı­nı Mev­la­na’dan, Yu­nus Em­re’den yap­tı­ğı alın­tı­lar­la süs­ler. Din­le, din­dar­lık­la il­gi­li öy­le me­saj­lar ve­rir ki, in­san­lar (Aca­ba bu baş­ka bir Bay­kal mı?) di­ye te­red­dü­de dü­şer. Ufuk­ta yi­ne san­dık gö­rü­nü­yor ve Sa­yın Bay­kal da yi­ne müt­hiş bir “de­ği­şim” ser­gi­li­yor! Çar­şaf giy­miş (Yok­sa giy­di­ril­miş mi di­ye­lim?) ba­zı ba­yan­la­rın ya­ka­sı­na CHP ro­ze­ti ta­ka­rak, tö­ren­le par­ti­si­nin saf­la­rı­na ka­tı­yor. Bu ey­le­mi­ne uy­gun bir söy­lem­le si­ya­sî ham­le­si­ni ya­pı­yor. Di­yor ki: “ 70 mil­yon in­sa­nız, na­sıl gi­yi­ni­yor­lar­sa öy­le gi­yin­sin­ler. Si­ya­se­ti yu­ka­rı­ya çe­ke­lim, kim­se­yi kı­lık kı­ya­fe­tiy­le yar­gı­la­ma­ya­lım, her­ke­sin ter­ci­hi­ne say­gı gös­ter­mek zo­run­da­yız. Tür­ki­ye de­ği­şi­yor, Tür­ki­ye ye­ni­le­ni­yor...” Aca­ba Tür­ki­ye’nin de­ği­şip ye­ni­len­di­ği­ni ye­ni mi fark edi­yor? Dün CHP’nin Grup Top­lan­tı­sın­da, hay­li ka­la­ba­lık bir ba­şör­tü­lü din­le­yi­ci kit­le­si var­dı... Bay­kal’ın ye­ni açı­lım­la­rı­nı on­lar da di­ğer par­ti­li­ler­le bir­lik­te al­kış­lar­ken, dik­kat et­tim; ön sı­ra­lar­da otu­ran İz­mir Mil­let­ve­ki­li Ca­nan Arıt­man epey­ce şaş­kın bir yüz ifa­de­siy­le du­ru­mu an­la­ma­ya ça­lı­şı­yor­du. Bay­kal’ın bu çar­şaf tak­ti­ği­ne ilk tep­ki, ge­nel baş­kan­lık aday­lı­ğın­da ha­yal kı­rık­lı­ğı ya­şa­yan Sam­sun Mil­let­ve­ki­li Ha­luk Koç’tan gel­di. “Ka­ra çar­şa­fı de­kor ya­pa­rak ve­ril­mek is­te­nen me­saj par­ti­nin kim­li­ği ve çiz­gi­si ile ne den­li uyum­lu­dur? Bu gö­rün­tü­ler eş­li­ğin­de ya­pıl­mak is­te­nen prog­ram ve tü­zük de­ği­şik­lik­le­ri­nin ka­mu­oyu­nu ya­nılt­ma­ya dö­nük ve gös­ter­me­lik bir ça­ba­dan öte­ye an­lam ta­şı­ma­dı­ğı açık­tır...” di­yor. Ben esa­sen Ca­nan Arıt­man’la bir­lik­te, Nur Ser­ter’in; Nec­la Arat’ın, Oya Aras­lı’nın ve ta­bi­i Ön­der Sav’ın vs. tep­ki­le­ri­ni me­rak edi­yo­rum! Ba­ka­lım ne di­ye­cek­ler... Du­ru­ma adap­te ola­bi­le­cek­ler mi? Te­mel me­se­le şu: Sa­yın Bay­kal’a ina­na­bi­lir mi­yiz? Da­ha doğ­ru­su han­gi Bay­kal’a inan­ma­lı? “Bir in­sa­nı kı­lı­ğın­dan, kı­ya­fe­tin­den do­la­yı onun ne dü­şün­ce­si­ni, ne ah­la­ki kim­li­ği­ni çı­kar­mak doğ­ru yak­la­şım de­ğil­dir...” di­yen bu­gün­kü Bay­kal’a mı, yok­sa ba­şör­tü­sü için “Tür­ki­ye’yi ge­ri­ye dön­dür­mek, Tür­ki­ye’yi Or­ta Çağ ka­ran­lı­ğı­na çek­mek is­te­yen­le­rin sim­ge­si” di­yen, dün­kü Bay­kal’a mı ina­na­ca­ğız? Me­se­la çar­şaf­lı­la­rı, “içi ay­dın­lık olan­lar ve ol­ma­yan­lar” di­ye iki­ye ayı­ran CHP li­de­ri, kı­lık kı­ya­fe­te de­ğil de han­gi kri­ter­le­re ba­kı­yor? Vel­ha­sıl du­rum bi­raz ka­rı­şık... Yok­sa bu çar­şaf se­re­mo­ni­le­ri, bir baş­ka pro­je­nin, ya­ni, Sa­yın Ma­hir Kay­nak’ın işa­ret et­ti­ği ope­ras­yo­nun (Kay­nak Üçün­cü Ham­le -Din­dar­lar­la li­be­ral­le­ri bu­luş­tur­mak için ye­ni ad­res ara­yı­şı- di­yor) yan­sı­ma­sı mı­dır?..
Kapat
KAPAT