BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > gün 24 saat

gün 24 saat

FI­BA Av­ru­pa Li­gi’nde­ki tem­sil­ci­le­ri­miz F.Bah­çe ve Be­şik­taş grup­ta­ki 6. maç­la­rı­nı bu­gün oy­na­ya­cak.Ba­yan­la­rın Av­ru­pa gü­nü FI­BA Av­ru­pa Li­gi’nde­ki tem­sil­ci­le­ri­miz F.Bah­çe ve Be­şik­taş grup­ta­ki 6. maç­la­rı­nı bu­gün oy­na­ya­cak. Be­şik­taş sa­at 20.00’de Co­la Tur­ka Are­na’da Bo­ur­ges Bas­ket’i ağır­lar­ken, F.Bah­çe, Lit­van­ya’da sa­at 19.45’de Vil­ni­us’a ko­nuk ola­cak. FI­BA Av­ru­pa Ku­pa­sı’nda ise G.Sa­ray, 5 ma­çın­da Fran­sa’da Mon­de­vil­le ile kar­şı kar­şı­ya ge­le­cek. Kar­şı­laş­ma sa­at 21.00’de baş­la­ya­cak. 2010’a ka­tıl zen­gin ol Al­man­ya Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu, Al­man­ya Mil­li Ta­kı­mı’nın 2010 Dün­ya Ku­pa­sı Fi­nal­le­ri’ne ka­tıl­ma­sı ha­lin­de fut­bol­cu­la­ra 200’er bin eu­ro prim ve­re­cek. Fe­de­ras­yon, maç ba­şı­na 20 bin eu­ro­luk prim mik­ta­rı be­lir­ler­ken, top­lam prim mik­ta­rı­nın ise grup li­de­ri ola­rak Dün­ya Ku­pa­sı’na ka­tı­lım sağ­lan­ma­sı ha­lin­de ve­ri­le­ce­ği­ni du­yur­du. Okur yok­sa Boo­zer var Meh­met Okur’un yer al­ma­dı­ğı maç­ta, Utah Jazz sa­ha­sın­da Phoe­nix Suns’ı 109-97 ye­ner­ken, Car­los Boo­zer 21 sa­yı, 15 ri­ba­unt ve 4 asist­le ma­ça dam­ga­sı­nı vur­du. NBA’de di­ğer so­nuç­lar: Ok­la­ho­ma-Ho­us­ton: 89-100, Clip­pers-Spurs: 83-86. En ba­şa­rı­lı­sı hal­ter Fe­de­ras­yon­lar ara­sın­da son 4 yıl­da 266 ma­dal­ya ile hal­ter şam­pi­yon ol­du. Hal­ter 2004-2008 yıl­la­rı ara­sın­da 109 al­tın, 89 gü­müş, 68 bronz top­lam­da da 266 ma­dal­ya ile en ba­şa­rı­lı fe­de­ras­yon olur­ken, 68 al­tın, 49 gü­müş, 102 bronz ol­mak üze­re top­lam 219 ma­dal­ya ile gü­reş ikin­ci, ka­ra­te ise 63 al­tın, 27 gü­müş, 79 bronz, top­lam 169 ma­dal­ya ile üçün­cü sı­ra­da yer al­dı. Phelps yı­lın spor­cu­su Pe­kin-2008’de ka­zan­dı­ğı 8 al­tın ma­dal­ya ile akıl­lar­da yer eden ABD’li yü­zü­cü Mic­ha­el Phelps, ül­ke­sin­de yı­lın en iyi er­kek spor­cu­su se­çil­di. Phelps, bu un­va­nı­nın ya­nı sı­ra, 3 “al­tın göz­lük’’ ödü­lüne de de­ğer gö­rül­dü. ABD’de yı­lın en iyi ba­yan spor­cu­su ödü­lü­nü de Pe­kin-2008’in 6 ma­dal­ya­lı yü­zü­cü­sü Na­ta­li­e Co­ugh­lin al­dı. Phelps’in an­tre­nö­rü Bob Bow­man da yı­lın an­tre­nö­rü se­çil­di. Shaq yi­ne ce­za al­dı NBA Yö­ne­ti­mi, Bos­ton Cel­tics’in yıl­dı­zı Ke­vin Gar­nett’e 1 maç, Phoe­nix Suns’dan Sha­qu­il­le O’Ne­al’a ise 25 bin do­lar pa­ra ce­za­sı ver­di. O’Ne­al, ta­kı­mı­nın cu­ma gün­kü ma­çın­da da ağız da­la­şı­na gir­di­ği için 35 bin do­lar pa­ra ce­za­sı al­mış­tı. ­Bur­sa’da Ba­li­li a­ta­ğı Bur­sas­por’da Tek­nik Di­rek­tör Gü­venç Kur­tar’ın “Bu ta­kı­ma gol­cü şart” çağ­rı­sı­nı ye­şil-­be­yaz­lı yö­ne­tim hak­lı bul­du. As­baş­kan Os­man Çe­lik, “Ho­ca­mı­zın is­te­ği ü­ze­ri­ne yö­ne­tim o­la­rak ha­re­ke­te geç­tik. Si­vas’ın gol­cü­sü Ba­li­li ve İBB’den Nas­ci­men­to lis­te­miz­de” de­di. Der­bi­de gü­len G.Sa­ray Vo­ley­bol­da, Er­kek­ler Te­le­dün­ya Tür­ki­ye Ku­pa­sı 2. E­tap 1. Tur ma­çın­da G.Sa­ray, F.Bah­çe’yi 3-1 yen­di. Bu so­nu­cun ar­dın­dan sa­rı-­kır­mı­zı­lı­lar yo­lu­na de­vam e­der­ken F.Bah­çe ku­pa­ya ve­da et­ti. Bir di­ğer ku­pa ma­çın­da i­se To­kat Bld. P­lev­ne, İs­tan­bul MEF o­kul­la­rı­nı 3-1 yen­di. An­tal­ya tek fark­la Be­ko Bas­ket­bol Li­gi’n­de An­tal­ya’nın i­ki ta­kı­mı a­ra­sın­da oy­na­nan ve nor­mal sü­re­si 75-75 be­ra­be­re ta­mam­la­nan mü­ca­de­le­de, An­tal­ya Bü­yük­şe­hir Be­le­di­yes­por, Ke­pez Be­le­di­ye­si’ni 89-88 mağ­lup et­ti. Es­ton­ya i­yi baş­la­dı 2010 Dün­ya Ku­pa­sı e­le­me­le­rin­de, A Mil­li Ta­kı­mı­mız i­le ay­nı g­rup­ta bu­lu­nan Es­ton­ya, ha­zır­lık ma­çın­da Mol­do­va’yı tek gol­le ge­çe­rek mo­ral de­po­la­dı. Es­ton­ya’nın go­lü­nü, kar­şı­laş­ma­nın 56. da­ki­ka­sın­da V. Vos­ko­bo­i­ni­kov kay­det­ti. 2. ve 3.Lig’de bu­gün 2.Lig 1.Grup: 14.00 D.G.Bir­li­ği-Sa­rı­yer, Kör­fez Be­le­di­ye-Pen­dik, Bey­ler­be­yi-Dar­da­nel, Bo­zü­yük-Geb­ze, G.O.Pa­şa-Eyüps­por. 2.Grup: 14.00 Fet­hi­ye-Tar­sus İ.Y., Alan­ya-Tur­gut­lu, Af­yon-Mar­ma­ris. 3.Lig 1. Grup: 14.00 Kü­çük­köy-Yıl­dı­rım Bos­na. 2.Grup: 14.00 Ay­dın-Ban­dır­ma. 3. Grup: 14.00 Uşak-Ke­çi­ören­gü­cü. 4.Grup: 14.00 Bu­lan­cak-Er­zin­can.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT