BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > BİTMEYEN AŞK KALLİ

BİTMEYEN AŞK KALLİ

Ad­nan Po­lat, bü­yük tar­tış­ma­lar­la gö­re­ve ge­tir­di­ği Al­man tek­nik ada­mı şim­di de alt­ya­pı so­rum­lu­su yap­mak is­ti­yorUY­GUN ZA­MA­NI BEK­Lİ­YOR G.Sa­ray’da Baş­kan Ad­nan Po­lat’ın, Feld­kamp sev­gi­si bit­mek bil­mi­yor. Tec­rü­be­li yö­ne­ti­ci­nin, geç­ti­ği­miz se­zon yö­ne­tim için­de­ki bir­çok ki­şi­nin mu­ha­le­fe­ti­ne rağ­men, bü­yük tar­tış­ma­lar so­nu­cun­da ta­kı­mı ema­net et­ti­ği Karl He­inz Feld­kamp’ı ye­ni­den Flor­ya’ya ge­tir­me­nin plan­la­rı­nı yap­tı­ğı öğ­re­nil­di. An­cak Po­lat’ın Al­man tek­nik ada­mı, tek­nik di­rek­tör­lük ve­ya tek­nik da­nış­man­lık için de­ğil, alt­ya­pı­nın ba­şı­na ge­tir­me­yi dü­şün­dü­ğü ifa­de edil­di. Po­lat’ın çok tar­tı­şı­la­cak bu fik­ri­ni uy­gu­la­ma­ya ge­çi­re­bil­me­si için uy­gun bir za­ma­nı kol­la­dı­ğı be­lir­ti­lir­ken, ta­kı­mın li­der­lik kol­tu­ğu­na otur­ma­sı ve UE­FA Ku­pa­sı’nda üst tu­ra çık­ma­sı­nın ar­dın­dan res­mi açık­la­ma­yı ya­pa­bi­le­ce­ği bil­di­ril­di. OLIM­PI­AKOS GÖ­RE­Vİ Ge­çen se­zon li­gin bi­ti­mi­ne 8 haf­ta ka­la Baş­kan Ad­nan Po­lat’la ters dü­şe­rek is­ti­fa­sı­nı ve­ren Feld­kamp’ın ye­ni­den Flor­ya’da ça­lı­şa­cak ol­ma­sı­nın ca­mi­ada ba­zı tep­ki­ler do­ğu­ra­ca­ğı­nı bi­len Po­lat’ın, bu yüz­den eli­ni güç­len­dir­dik­ten son­ra açık­la­ma­yı dü­şün­dü­ğü öğ­re­nil­di. Kal­li’yi geç­ti­ği­miz ay­lar­da İs­tan­bul’a da­vet eden ve Ali Sa­mi Yen’de bir­lik­te maç iz­le­dik­ten son­ra Bod­rum’da ta­til ya­pa­rak, ta­kı­mın du­ru­mu ve ge­le­cek­le il­gi­li fi­kir alış­ve­ri­şin­de bu­lu­nan Ad­nan Po­lat, Al­man tek­nik ada­mı, Olim­pi­akos ma­çı­nı iz­le­mek için gö­rev­len­dir­miş­ti. Olim­pi­akos’un ya­kın ta­ki­be alan Feld­kamp, da­ha son­ra yaz­dı­ğı ra­po­ru Tek­nik Di­rek­tör Skib­be’ye gön­der­miş­ti. > Ercan YILDIZ Linderoth gidiyor mu? ELF­SBORG İS­Tİ­YOR G.Sa­ray’ın geç­ti­ği­miz se­zon bü­yük ma­li­yet ve ümit­ler­le trans­fer et­ti­ği To­bi­as Lin­de­roth’un, dev­re ara­sın­da sa­rı-kır­mı­zı­lı ku­lüp­ten ay­rı­la­ca­ğı id­di­a edil­di. www.mer­ca­to365.com ad­lı in­ter­net si­te­si, gel­di­ği gün­den be­ri bir tür­lü sa­kat­lık­tan kur­tu­la­ma­yan İs­veç­li yıl­dı­zın, ocak ayın­da ül­ke­si­nin Elf­sborg ta­kı­mı­na trans­fer ola­bi­le­ce­ği­ni yaz­dı. 2010 yı­lı­na ka­dar G.Sa­ray ile söz­leş­me­si bu­lu­nan Lin­de­roth’un 1996’da pro­fes­yo­nel ola­rak fut­bo­la baş­la­dı­ğı Elf­sborg’a dön­me­ye sı­cak bak­tı­ğı ifa­de edil­di. İKİ SE­ZON­DA 14 MAÇ! Geç­ti­ği­miz yıl ABD’de kal­ça­sın­dan ame­li­yat olan, se­zon ba­şın­da da ayak bi­le­ği ve to­puk ke­mi­ğin­den sa­kat­lık ya­şa­yan Lin­de­roth, trans­fer ol­du­ğu gün­den be­ri oy­na­ma­sı ge­re­ken 71 ma­çın sa­de­ce 14’ün­de for­ma gi­ye­bil­di. Geç­ti­ği­miz se­zon 7’si Sü­per Lig, 5’i de Av­ru­pa Ku­pa­sı ol­mak üze­re 12 kar­şı­laş­ma­da gö­rev alan İs­veç­li fut­bol­cu, bu se­zon ise sa­de­ce 2 maç­ta for­ma ter­let­ti. Lig­de sa­de­ce Kay­se­ri dep­las­ma­nın­da oy­na­yan Lin­de­roth, bir de Bük­reş’te­ki Ste­au­a ma­çın­da for­ma giy­di. G.SARAY NOTLARI Ge­rets: Skib­be çı­rak İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Kül­tür A.Ş.’nin da­vet­li­si ola­rak İs­tan­bul’a ge­len G.Sa­ray’ın es­ki tek­nik di­rek­tö­rü Erik Ge­rets, ha­le­fi Skib­be’yi “çı­rak” ola­rak ta­nım­la­dı. Bel­çi­ka­lı tek­nik adam, “G.Sa­ray’ın Skib­be’yle an­laş­ma im­za­la­dı­ğı­nı söy­le­dik­le­rin­de şa­şır­dım. Ben onu sa­de­ce bir çı­rak ola­rak bi­li­yor­dum” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. Has­ta­ne sa­vun­ma­sı Ar­da’nın, has­ta­ne­ye kal­dı­rı­lı­şıy­la il­gi­li “Ne­den en ya­kın has­ta­ne­ye gö­tü­rül­me­di?” şek­lin­de­ki eleş­ti­ri­le­re kar­şı­lık yö­ne­tim, “Am­bu­lans­ta çe­ki­len elek­tro­sun­da iyi se­yir­li olan, ölüm­cül teh­li­ke­si ol­ma­yan bir çar­pın­tı ti­pi tes­pit edil­miş­tir. Tam te­şek­kül­lü am­bu­lans­ta yer alan her tür­lü ri­tim dü­zen­le­yi­ci ilaç ve alet ile ge­re­ken mü­da­ha­le de ya­pı­la­bi­lir” açık­la­ma­sı­nı yap­tı. De Sanc­tis 11’de! İtal­ya Mil­li Ta­kı­mı­nın for­ma­sı­nı sa­de­ce 2 de­fa gi­ye­bi­len De Sanc­tis, bu­gün ül­ke­si­nin Yu­na­nis­tan ile dep­las­man­da ya­pa­ca­ğı özel kar­şı­laş­ma­da 3. de­fa ka­le­ye ge­çe­cek. Buf­fon ve Ame­li­a’yı aday kad­ro­ya ça­ğır­ma­yan Tek­nik Di­rek­tör Lip­pi, da­vet et­ti­ği iki ka­le­ci­den Sie­na’nın fi­le bek­çi­si Cur­ci’yi ku­lü­be­de otur­ta­rak, De Sanc­tis’e ilk 11’de gö­rev ve­re­cek. As­lan izin yap­tı G.Sa­ray­lı fut­bol­cu­lar uzun bir ara­nın ar­dın­dan dü­nü izin ya­pa­rak ge­çir­di. Yo­ğun maç tra­fi­ğin­den bu­na­lan oyun­cu­lar ilk kez din­len­me fır­sa­tı bu­lur­ken, sa­kat fut­bol­cu­lar sa­lon­da ça­lış­ma­la­rı­na de­vam et­ti. Lin­coln, Lin­de­roth, Ha­san Şaş, Meh­met To­pal ve Al­pars­lan’ın te­da­vi­le­ri­ne de­vam edil­di. Top­sa­kal gön­de­ril­di G.Sa­ray Ca­fe Crown’da se­zon ba­şın­da tek­nik me­na­jer­lik gö­re­vi­ne ge­ti­ri­len es­ki mil­li bas­ket­bol­cu Le­vent Top­sa­kal’ın gö­re­vi­ne son ve­ril­di­ği bil­di­ril­di. Le­vent Top­sa­kal ile bir­lik­te ge­nel me­na­jer­lik gö­re­vi­ne ge­ti­ri­len Ali Tür­san’ın gö­re­vi­ne de­vam et­ti­ği ifa­de edi­lir­ken, ta­kım me­na­je­ri Mert Uy­guç, “Yö­ne­tim ta­ra­fın­dan alın­mış bir ka­rar” de­di. GS TV ya­yın­da GS TV, RTÜK ka­ra­rıy­la dur­du­ru­lan ya­yın­la­rı­na ye­ni­den baş­la­dı. G.Sa­ray Yö­ne­ti­mi ön­ce­ki gün sa­at 18.00 iti­ba­riy­le ye­ni­den ya­yın ha­ya­tı­na baş­la­yan ka­nal­la il­gi­li yap­tı­ğı ya­zı­lı açık­la­ma­da, “Baş­ta Ulaş­tır­ma Ba­kan­lı­ğı ol­mak üze­re Türk­sat yet­ki­li­le­ri ve RTÜK yö­ne­ti­mi­ne, an­la­yış ve des­tek­le­rin­den ötü­rü te­şek­kü­rü borç bi­li­riz” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 100862
  % 0.72
 • 5.282
  % -0.16
 • 5.9922
  % -0.55
 • 6.8809
  % -0.31
 • 217.443
  % -0.17
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT