BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > CİMBOM’A ‘OK’ ATTI

CİMBOM’A ‘OK’ ATTI

F.Bah­çe’nin G.Sa­ray za­fe­riy­le mo­ral bul­du­ğu­nu söy­le­yen Ok­çu la­kap­lı Güi­za, “Ka­dı­köy’de 9 yıl­dır ka­za­na­mı­yor­lar­mış, ka­za­na­cak­la­rı­nı da san­mı­yo­rum” de­diDA­HA ÇOK BEK­LER­LER F.Bah­çe’nin tar­tı­şı­lan gol­cü­sü Da­ni­el Güi­za FOX TV’ye ver­di­ği rö­por­taj­da il­ginç ve id­di­alı açık­la­ma­lar­da bu­lun­du. F.Bah­çe’nin bü­yük bir ku­lüp ol­du­ğu­nu ve zor za­man­la­rı hız­lı­ca aş­tı­ğı­nı be­lir­ten Gui­za, “G.Sa­ray kar­şı­sın­da al­dı­ğı­mız fark­lı ga­li­bi­yet bi­zim için çı­kış ka­pı­sı aç­tı” der­ken, “Ra­ki­bi fa­vo­ri ola­rak gel­di­ği Ka­dı­köy’den eli boş gön­der­dik. Der­bi ga­li­bi­ye­ti F.Bah­çe’nin ne ka­dar bü­yük bir ta­kım ol­du­ğu­nu her­ke­se bir kez da­ha gös­ter­di” di­ye ko­nuş­tu. Güi­za, F.Bah­çe-G.Sa­ray der­bi­le­ri­nin tüm dün­ya­ca bi­lin­di­ği­ni vur­gu­lar­ken, “G.Sa­ray 9 yıl­dır Ka­dı­köy’de ka­za­na­mı­yor­muş, ka­za­na­cak­la­rı­nı da san­mı­yo­rum” ifa­de­siy­le ta­ri­hi ra­kip­le­ri­ne mey­dan oku­du. GOL AT­MA­SAM DA OLUR Gol ata­ma­ma­sıy­la il­gi­li eleş­ti­ri­le­rin ken­di­si­ni et­ki­le­me­di­ği­ni di­le ge­ti­ren Güi­za, “Önem­li olan be­nim gol at­mam de­ğil, ta­kı­mın ka­zan­ma­sı. Sa­ha­da hız­lı ve tem­po­lu bir oyun ser­gi­li­yo­rum ama bu gol ola­rak skor ta­be­la­sı­na yan­sı­mı­yor. Za­ten çok faz­la po­zis­yo­na da gi­re­mi­yo­rum. An­cak ba­şa­rı­yı bü­tü­ne yay­mak ge­re­kir. Sa­de­ce bir ki­şi­nin gol at­ma­sı ya da at­ma­ma­sı önem­li de­ğil, ta­kı­mın sa­ha­dan ga­lip ay­rıl­ma­sı önem­li” yo­ru­mu­nu yap­tı. “Gol ata­ma­mak be­ni üz­mü­yor” di­yen Ok­çu, “Ben sa­de­ce ta­kı­mın ga­lip gel­me­si­ni is­te­rim. Ki­min ka­zan­dır­dı­ğı be­ni il­gi­len­dir­mez. Önem­li olan so­nuç­tur” açık­la­ma­sı­nı yap­tı. BU­RA­DA ÇOK MUT­LU­YUM F.Bah­çe ta­raf­ta­rı­na öv­gü­ler yağ­dı­ran İs­pan­yol fut­bol­cu, “Ka­ri­ye­rim ne­re­de de­vam eder­se et­sin bu ta­raf­ta­rı öm­rüm bo­yun­ca unut­ma­ya­ca­ğım” der­ken, hak­kın­da­ki trans­fer de­di­ko­du­la­rı­na, “Bun­la­ra al­dı­rış et­me­mek la­zım. Fut­bol dün­ya­sın­da ne za­man ne ola­ca­ğı bel­li ol­maz. An­cak F.Bah­çe ile 4 yıl­lık söz­leş­mem var ve bu­ra­da oy­nu­yo­rum” ce­va­bı­nı ver­di. Ta­kım­da­ki ar­ka­daş­lık or­ta­mı­na da de­ği­nen Güi­za, “Her­kes­le aram iyi. Em­re, Ön­der, Can ve Ali’yle ko­nu­şu­yo­rum. Ama dil ba­kı­mın­dan Bre­zil­ya­lı­lar­la da­ha ko­lay an­la­şı­yo­rum ta­bii ki” de­di. İs­tan­bul’u çok sev­di­ği­ni de be­lir­ten İs­pan­yol’un tek şi­ka­ye­ti Kurt­köy’de­ki evi­nin mer­ke­ze uzak ol­ma­sı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT