BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ya­rıda bı­rak­amam

Ya­rıda bı­rak­amam

İs­tan­bul Ay­dın Üni­ver­si­te­si’nde ko­nu­şan Tur­gay De­mi­rel, 24 Ka­sım’da­ki seçimlere ya­rım ka­lan iş­le­ri ta­mam­la­mak için aday ol­du­ğu­nu açık­la­dı‘SO­RUM­LU­LU­ĞUM VAR’ Bas­ket­bol Fe­de­ras­yo­nu Baş­ka­nı Tur­gay De­mi­rel ve İb­ra­him Kut­lu­ay, İs­tan­bul Ay­dın Üni­ver­si­te­si ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen, “Türk Bas­ket­bo­lu ve Üni­ver­si­te­ler­de Bas­ket­bo­lun Ye­ri” ko­nu­lu pa­ne­le ka­tıl­dı. Fe­de­ras­yo­nun 24 Ka­sım’da ya­pı­la­cak ola­ğan ge­nel ku­ru­lun­da baş­kan­lı­ğa ye­ni­den aday ol­du­ğu­nu ha­tır­la­tan De­mi­rel, “Ye­ni dö­ne­me, ya­pı­la­cak iş­le­ri ta­mam­la­mak için aday ol­dum. 2010 Dün­ya Bas­ket­bol Şam­pi­yo­na­sı dü­zen­le­mek gi­bi bir gö­re­vi üst­len­dik. Bu­nu ta­mam­la­mak için baş­vu­ru­da bu­lun­duk. Önü­müz­de­ki dö­nem ku­lüp­le­re ye­ni ge­lir kay­nak­la­rı bul­mak ve bas­ket­bol alt­ya­pı­sı­na ya­tı­rım yap­mak hal­le­de­ce­ği­miz en önem­li ko­nu­lar ola­cak’’ de­di. İB­RA­HİM’İ TER­LET­Tİ­LER İb­ra­him Kut­lu­ay ise İTܒyü genç­le­re spo­ru sev­dir­mek için ter­cih et­ti­ği­ni söy­le­di. F.Bah­çe’den ay­rıl­mak is­te­me­di­ği­ni tek­rar­la­yan Kut­lu­ay, “Ke­fen gi­ye­rim G.Sa­ray for­ma­sı giy­mem” gi­bi bir ifa­de as­la kul­lan­ma­dı­ğı­nı di­le ge­tir­di. İb­ra­him, “Dün­ya Şam­pi­yo­na­sı’nda Hi­da­yet ve Meh­met’ yok­ken ba­şa­rı­lı ol­ma­nı­zı ne­ye bağ­lı­yor­su­nuz” so­ru­su­na, “Bas­ket­bol bir ta­kım oyu­nu.Ta­kım oyu­nu için yıl­dız oyun­cu­la­ra ih­ti­yaç ol­du­ğu ka­dar gö­rev adam­la­rı­na da ih­ti­yaç var” söz­le­riy­le ce­vap­la­dı. Pa­ne­lin so­nun­da ise İs­tan­bul Ay­dın Üni­ver­si­te­si Rek­tö­rü Prof.Dr.Meh­met Sa­lih Çe­lik­ka­le, Tur­gay De­mi­rel ve İb­ra­him Kut­lu­ay’a bi­rer pla­ket ver­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT