BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > YA­NAL HÜ­CUM OY­NA­TA­CAK

YA­NAL HÜ­CUM OY­NA­TA­CAK

Sık sık, kö­tü fut­bol eleş­ti­ri­le­ri alan Trab­zons­por’un tek­nik pat­ro­nu, Si­vas’ı ofan­sif fut­bol­la de­vir­me­yi plan­lı­yor...OYUN­CU­LA­RI İŞ­Lİ­YOR Lig­de haf­ta so­nu evin­de Si­vass­por’u ağır­la­ya­cak olan Trab­zons­por’da, plan­lar hü­cum ve iyi fut­bol üze­ri­ne ku­ru­lu­yor. Bu bağ­lam­da özel­lik­le for­vet oyun­cu­la­rı­nı ya­kın mar­ka­ja alan Tek­nik Di­rek­tör Er­sun Ya­nal, ta­kı­mı­nı men­tal ola­rak bu yön­de ha­zır­lı­yor. Güç­lü Si­vas önü­ne hü­cum or­ga­ni­zas­yon­la­rın­da et­ki­li bir ta­kım­la çık­ma­yı plan­la­yan tec­rü­be­li ça­lış­tı­rı­cı, form dü­zey­le­rin­de dü­şük­lük gör­dü­ğü hü­cum­cu­la­rı­nı sık sık iş­li­yor. Oyun­cu­la­rıy­la yap­tı­ğı mi­ni top­lan­tı­lar­da Ya­nal’ın “Bu maç li­gin zir­ve­si açı­sın­dan çok önem­li. Al­dı­ğı­mız ga­li­bi­yet­le­re rağ­men kö­tü fut­bol eleş­ti­ri­le­ri alı­yo­ruz. Oy­na­ya­ca­ğı­mız gü­zel ve akıl­cı fut­bol­la sa­ha­dan ga­li­bi­yet­le ay­rı­la­rak, ta­raf­tar­la­rı­mı­za mut­lu bir haf­ta so­nu ya­şa­ta­ca­ğı­nı­za ina­nı­yo­rum” de­di­ği öğ­re­nil­di. ZOR­LU DÖ­NE­ME­CE Gİ­Rİ­YOR Öte yan­dan Sü­per Lig’de ilk ya­rı­nın bit­me­si­ne 6 haf­ta ka­la Trab­zons­por’u zor­lu bir fiks­tür bek­li­yor. Bor­do-ma­vi­li­ler Si­vas ma­çı son­ra­sı sı­ra­sıy­la Kay­se­ri, Ko­ca­eli, Bur­sa, Es­ki­şe­hir ve Fe­ner­bah­çe maç­la­rı­nı oy­na­ya­cak. Üst üs­te oy­na­ya­ca­ğı 6 ma­çın ge­ne­lin­de li­gin güç­lü ta­kım­la­rıy­la kar­şı kar­şı­ya ge­le­cek olan Trab­zons­por, li­gin 17. haf­ta­sın­da ya­pa­ca­ğı Fe­ner­bah­çe ma­çı­nın, li­ge ve­ri­le­cek ara­ya denk gel­me­si se­be­biy­le bir neb­ze ol­sun ra­hat ne­fes ala­cak. Bu ara­da res­mi si­te­den bir açık­la­ma ya­pan yö­ne­tim, ma­ça gi­ren kom­bi­ne kart sa­hip­le­ri­nin, kart­la­rı­nı tek­rar dı­şa­rı­ya ulaş­tı­ra­rak ikin­ci ki­şi­le­ri sta­da sok­ma­ya ça­lış­tık­la­rı­nı, tes­pi­ti du­ru­mun­da bu­nu ya­pan­la­rın kart­la­rı­nın ip­tal edi­le­ce­ği­ni açık­la­dı. Zirveye de­mir at­tı Bu se­zon 11 haf­ta­da 10 tek­nik ada­mın gö­rev­den ay­rıl­dı­ğı Sü­per Lig’de en çok li­der­lik se­vin­ci­ni Trab­zons­por Tek­nik Di­rek­tö­rü Er­sun Ya­nal ya­şa­dı. Bor­do-ma­vi­li­ler 5 haf­ta ile en faz­la li­der­lik kol­tu­ğun­da otu­ran ta­kım un­va­nı­nı el­de et­ti. 4 haf­ta­yı li­der ka­pa­tan Be­şik­taş’ta ise Er­tuğ­rul Sağ­lam ve Mus­ta­fa De­niz­li bu se­vin­ci iki­şer haf­ta ya­şa­ya­bil­di. ­COL­MAN YÜZ­DE EL­LİY­LE OY­NU­YOR T­rab­zons­por As­baş­ka­nı Hay­ret­tin Ha­cı­sa­li­hoğ­lu, Ar­jan­tin­li fut­bol­cu­la­rı Gus­ta­vo Col­man hak­kın­da, “Bel­çi­ka’da u­zun iz­le­me­ler son­ra­sın­da ken­di­si­ni t­rans­fer et­tik. He­nüz o­ra­da ser­gi­le­di­ği per­for­man­sın yüz­de 50’si­ni sa­ha­ya yan­sıt­mış de­ğil. Çok da­ha i­yi o­la­ca­ğı­na i­na­nı­yo­ruz” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT