BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > “Şe­ref­siz” ve “Hır­sız”dan son­ra “Tak­dir”

“Şe­ref­siz” ve “Hır­sız”dan son­ra “Tak­dir”

Hey gi­di gün­ler hey... Bir za­man­lar, ha­kem­le­rin ka­rar­la­rı­nı, “Şe­ref­siz­lik ve hır­sız­lık­la” suç­la­yan­lar, şim­di yu­mu­şa­cık iniş­ler­le, “Ha­ke­min tak­di­ri” ola­rak de­ğer­len­di­ri­yor­lar...Hey gi­di gün­ler hey... Bir za­man­lar, ha­kem­le­rin ka­rar­la­rı­nı, “Şe­ref­siz­lik ve hır­sız­lık­la” suç­la­yan­lar, şim­di yu­mu­şa­cık iniş­ler­le, “Ha­ke­min tak­di­ri” ola­rak de­ğer­len­di­ri­yor­lar... Eh, ge­liş­me di­ye de bu­na der­ler... Bir kü­çük fark­la; ha­ke­min ka­ra­rı bu de­fa ken­di avan­ta­la­rı­na ol­du­ğun­dan... Bi­lin ba­ka­lım bu yö­ne­ti­ci kim? Skib­be çok çı­rak! Eric Ge­rets, İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin da­vet­li­si ola­rak İs­tan­bul’day­dı... He­men sor­duk; “Skib­be na­sıl ho­ca” di­ye... “İns­ti­tu­te­ur” ke­li­me­siy­le ce­vap­la­dı Ge­rets... Ya­ni “Çı­rak. “ Pe­ki, Ge­rets hak­lı mı? Ben­ce hak­lı... Çün­kü Ar­da Tu­ran‘ın maç son­ra­sı he­pi­mi­zi te­laş­lan­dı­ran du­ru­mu so­rul­du­ğun­da, “Za­ten üç-dört gün­dür ra­hat­sız­dı” di­ye ce­vap ver­me­di mi? Ha­kan Şü­kür’ün ölü­sü ye­ter­di! Ga­la­ta­sa­ray, Ba­ros‘a 5.5 mil­yon eu­ro bon­ser­vis öde­miş... Elin­de Non­da ve Ümit de var... Bun­la­rın top­lam ma­li­yet­le­ri şim­di­lik ne ka­dar bi­le­mem... Ama bil­di­ğim bir şey var ki, o da, be­da­va­ya bir se­zon da­ha oy­na­ya­cak Ha­kan Şü­kür‘ün, Ga­la­ta­sa­ray’ın şim­di elin­de bu­lu­nan pua­na en azın­dan “Al­tı­lık” bir kat­kı ya­pa­bi­le­ce­ği idi... Söy­ler mi­si­niz ey Ga­la­ta­sa­ray­lı bil­ge­ler, ile­ri ucu­nuz­da to­pu tu­tan bir ada­mı­nız var mı? Yok­sa na­sıl ta­kım ola­rak hü­cum ede­bi­lir­si­niz ki... Çün­kü öne doğ­ru pas­lı tem­po­nuz da yok... Eh şim­di­lik Lin­coln var, ya­rın o ol­maz­sa skor ta­be­la­sı­nı de­ğiş­ti­ren­ler izi­ne çı­ka­cak­lar, bi­le­si­niz... Ey­vah Alex! Lu­is Ara­go­nes, uzak­tan da ol­sa, an­la­ya­bil­di­ğim ka­da­rı ile en cid­di sı­kın­tı­yı Alex‘le çe­ki­yor... Bu oyun­cu­yu ke­nar­da tu­tup, ye­ri­ne gö­re oyu­na sok­mak adı­na ka­fa yo­ru­yor­dur... Za­ten Fe­ner­bah­çe’nin Alex‘siz ta­kım sa­vun­ma­sı­nı na­sıl ya­pa­bil­di­ği ve do­la­yı­sıy­la da hü­cu­ma da da­ha faz­la adam­la ka­tıl­dı­ğı­nı gör­dük. Hem de Alex‘siz du­ran top­tan 4 gol atıl­dı... Şim­di el­de yu­ka­rı­da­ki fut­bol doğ­ru­la­rı­nı ya­pan al­tı ya­ban­cı­lı ta­kım var... Ha­di gel ba­ka­lım Alex uğ­ru­na adam kes... İs­ter mi­si­niz, İs­pan­ya Mil­li Ta­kı­mın­da ko­ca Ra­ul‘un ba­şı­na ge­len­ler, Alex‘in de ba­şı­na gel­sin... Nob­re’yi ne­den se­ve­me­din Fa­tih Ho­ca? Bek­le­dim ki, fır­sat bu fır­sat, şu özel Avus­tur­ya ma­çın­da Nob­re Mil­li Ta­kı­ma ça­ğı­rıl­sın... Ha­ni çok da form­da ya... Ol­ma­dı... Fa­tih Te­rim Ho­ca­ya sor­mak is­te­rim; Nob­re, bu ül­ke­nin en kö­tü uç ada­mı mı? Ül­ke için­den kad­ro­ya al­dık­la­rı­na bir bak, bir de Nob­re‘ye... Na­sıl­sa Au­re­li­o ile “Ana­ya­sa­yı bir ke­re del­di­niz” Nob­re ile de­vam et­se­niz ne kay­be­der­si­niz? Ha­yır, ya­rın İs­pan­ya maç­la­rı var... Bi­zim uç adam­la­rı am­ma da ra­hat­sız eder­ler o sa­vun­ma­yı, de­ğil mi ho­cam? Dr. Selam Gökçe diye biri... Bas­ket­bol Fe­de­ras­yo­nu se­çim­le­ri haf­ta­ya... Tur­gay De­mi­rel‘e kar­şı An­ka­ra’dan bir aday var; Dr. Se­lam Gök­çe... Ar­ka­sın­da da Efes, Ga­la­ta­sa­ray, Be­şik­taş gi­bi dev­le­rin ya­nı sı­ra, baş­ka­ca ül­ke bas­ket­bo­lu­na kat­kı ya­par­lar var... An­cak se­çim­le­re dal­ga-dü­men ka­rış­tı­rı­la­ca­ğı şek­lin­de du­yum­lar da al­dım... De­di­ko­du­su­nu bi­le bas­ket­bo­la hiç ya­kış­tı­ra­ma­dım. Ney­se... He­men önü­müz­de Dün­ya Bas­ket­bol Şam­pi­yo­na­sı or­ga­ni­za­tör­lü­ğü var... De­mi­rel, “Ge­ri ala­bi­lir­ler” alar­mı ver­me­miş miy­di? O hal­de bı­ra­kın da alarm­sız ça­lı­şa­cak­lar gel­sin... Lef­ter’le il­gi­li uka­la­lık yap­ma­yın! Önü­ne ge­len Lef­ter ef­sa­ne­si­ni bir şe­kil­de gün­de­mi­ne alıp du­ru­yor. Des­tur bey­ler! Lef­ter‘le il­gi­li yan­lı­şa hiç ama hiç ta­ham­mül ede­mem... Ge­çen­ler­de de, ta­ri­hi bir slo­gan bir ke­re da­ha yan­lış hatırlatıldı. Efen­dim; “Ver Lef­ter’e, yaz def­te­re” de­ğil­dir o slo­gan... Doğ­ru­su­nu öğ­re­nin... Ay­nen şöy­le: “Ver Lef­ter’e, yaz­sın def­te­re...” Ta­mam mı? Yu­nus Bey’in he­sa­bı! Aman ha­kem kar­deş­ler, siz, siz olun, bir ta­kım adı­na da­ha ön­ce yap­tı­ğı­nız bir yan­lı­şı dü­zelt­mek adı­na, ya­rın baş­ka yan­lış­lar yap­ma­yı­nız... Ya­ni he­sap öde­mek si­zin işi­niz de­ğil­dir. Bu yol­da ta­li­mat ve­ren­ler bi­le ola­bi­lir... Hat­ta si­zi ba­zı özel va­zi­yet­li maç­la­ra ata­ya­rak, çak­tır­ma­dan, yol bi­le gös­te­rir­ler... Dik­kat! Es­ki Tek­sas mı bu­ra­sı? Bur­sa’da Be­şik­taş ta­raf­ta­rı yok... Ab­di İpek­çi’de de yok... Ya­rın Akat­lar’da ve İnö­nü’de da ol­ma­ya­cak... Yuh ol­sun! Bu­ra­sı, kov­boy film­le­rin­de­ki Tek­sas mı? De­mok­ra­si ile yö­ne­ti­len bir cum­hu­ri­yet­te bu olur mu? Bir za­man­lar baş­ka tür de­mok­ra­si ile yö­ne­ti­len Do­ğu Al­man Cum­hu­ri­ye­ti’nde bi­le bu yok­tu... Ayıp ke­re ayıp!
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT