BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > DOST­LU­ĞA BÜ­YÜK A­DIM

DOST­LU­ĞA BÜ­YÜK A­DIM

SPORDAN SORUMLU DEVLET BAKANI MURAT BAŞESGİOĞLU, BEŞİKTAŞ-BURSA GERGİNLİĞİNE NOKTAYI KOYDUÖZ­GE­NER’İN ÇA­BA­SI Türk fut­bo­lu­nun iki bü­yük ku­lü­bü ara­sın­da 4 yıl­dır sü­re­ge­len “kan da­va­sı” so­na eri­yor. Dev­let Ba­ka­nı Mu­rat Ba­şes­gi­oğ­lu, ara­la­rın­da ger­gin­lik bu­lu­nan Be­şik­taş ve Bur­sas­por ku­lüp­le­ri­nin baş­kan­la­rı Yıl­dı­rım De­mi­rö­ren ve İb­ra­him Ya­zı­cı’yı ka­bul ede­rek, ge­çen haf­ta so­nun­da oy­na­nan maç­ta her iki ta­kım yö­ne­ti­ci­le­ri­nin gös­ter­dik­le­ri olum­lu dav­ra­nış­lar ne­de­niy­le te­şek­kür et­ti. Ka­bu­le De­mi­rö­ren ve Ya­zı­cı’nın ya­nı sı­ra her iki ku­lü­bün yö­ne­ti­ci­le­ri de ka­tıl­dı. Ba­kan Ba­şes­gi­oğ­lu iki ku­lü­bün ba­rış­ma­sı için bü­yük ça­ba sarf eden Fe­de­ras­yon Baş­ka­nı Mah­mut Öz­ge­ner’e de te­şek­kür et­ti. KA­LI­CI OL­MA­SI LA­ZIM Ba­kan Ba­şes­gi­oğ­lu, iki ku­lüp ara­sın­da buz­la­rın eri­me­si için önem­li bir adım atıl­dı­ğı­nı söy­ler­ken, ‘’Bur­sa ta­raf­ta­rı ve yö­ne­ti­mi­nin gös­ter­miş ol­du­ğu mü­kem­mel tu­tum, bu sü­re­ce po­zi­tif kat­kı yap­mış­tır. Ta­raf­ta­rın da bu ba­rı­şa sa­hip çık­ma­sı ge­rek­mek­te­dir” de­di. Be­şik­taş Baş­ka­nı Yıl­dı­rım De­mi­rö­ren, ‘’Bu top­lan­tı şu an­da bu­lu­nan ger­gin­lik­le­rin bit­me­si için açı­lan bir ka­pı­dır’’ der­ken, Bur­sas­por Baş­ka­nı İb­ra­him Ya­zı­cı, ‘’Be­şik­taş Yö­ne­ti­mi maç son­ra­sın­da ver­di­ği de­meç­ler­le ba­rış sü­re­ci­ni baş­lat­tı. Bu dost­lu­ğun bu­ra­da böy­le gün­lük de­ğil, ka­lı­cı ola­ca­ğı­na ina­nı­yo­rum’’ şek­lin­de ko­nuş­tu. BAŞKANLARDAN FORMA JESTİ Spor­dan So­rum­lu Dev­let Ba­ka­nı Mu­rat Ba­şes­gi­oğ­lu’nun bir ara­ya ge­tir­di­ği Be­şik­taş ve Bur­sas­por baş­kan­la­rı bir­bir­le­ri­ne ta­kım­la­rı­nın for­ma­la­rı­nı he­di­ye et­ti. Yıl­dı­rım De­mi­rö­ren, top­lan­tı­da, Bur­sa ma­çı son­ra­sın­da yap­tı­ğı çağ­rı­yı tekrarlayarak, “Bur­sa Yö­ne­ti­mi­ni ve ta­raf­ta­rı­nı İnö­nü’de ağır­la­mak­tan ben, ca­mi­am ve ta­raf­ta­rım şe­ref du­ya­cak­tır’’ di­ye ko­nuş­tu.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT