BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Metalist sonun olmasın

Metalist sonun olmasın

Kı­sa bir sü­re ön­ce is­ti­fa e­de­rek Be­şik­taş’tan ay­rı­lan Tek­nik Di­rek­tör Er­tuğ­rul Sağ­lam, G.Sa­ray Tek­nik Di­rek­tö­rü S­kib­be’ye me­saj gön­der­di.FA­TU­RA BA­NA KE­SİL­Dİ Kı­sa bir sü­re ön­ce is­ti­fa e­de­rek Be­şik­taş’tan ay­rı­lan Tek­nik Di­rek­tör Er­tuğ­rul Sağ­lam, G.Sa­ray Tek­nik Di­rek­tö­rü S­kib­be’ye me­saj gön­der­di. Genç ça­lış­tı­rı­cı Al­man ho­ca­ya “Me­ta­list de­yin­ce tüy­le­rim di­ken di­ken o­lu­yor. Dik­kat­li ol Me­ta­list ma­çı be­nim gi­bi se­nin de so­nun ol­ma­sın. Uk­ray­na e­ki­bi hiç de ya­ba­na a­tı­la­cak ta­kım de­ğil” de­di. Uk­ray­na e­ki­bi kar­şı­sın­da fut­bol ta­ri­hi bo­yun­ca kar­şı­laş­ma­dı­ğı ta­lih­siz gol­ler ye­dik­le­ri­ni di­le ge­ti­ren Sağ­lam, “Mağ­lu­bi­ye­tin fa­tu­ra­sı ta­ma­men ba­na çı­ka­rıl­dı. Sam­sun’u ça­lış­tı­rır­ken 5 haf­ta­da 2 pu­an top­la­dık. Bü­yük tep­ki­ler var­dı. A­ma İs­ma­il U­ya­nık, ‘Kü­me dü­şe­cek­sek Er­tuğ­rul’la dü­şe­riz’ de­di. A­ma bir mağ­lu­bi­yet Be­şik­taş’ta so­nu­mu ha­zır­la­dı” şek­lin­de ko­nuş­tu. ­ÇAR­ŞI­YA CE­VAP VER­Dİ Mus­ta­fa De­niz­li’ye şam­pi­yon o­la­cak bir ta­kım bı­rak­tı­ğı­nı söy­le­yen Er­tuğ­rul Sağ­lam, “Se­zon ba­şın­da yap­tı­ğı­mız t­rans­fer­ler­le öz­le­nen şam­pi­yon­lu­ğa u­la­şa­ca­ğı­mız­dan e­min­dim. A­ma sa­bır gös­te­ril­me­di. Bel­ki de u­zun yıl­lar İn­gi­liz ta­kım­la­rı­nın ba­şın­da­ki ant­re­nör­le­re hay­ran­lık­la bak­ma­ya de­vam e­de­ce­ğiz” de­di. Sağ­lam, Be­şik­taş ta­raf­ta­rı bir öğ­ren­ci­nin “T­ri­bün­ler­de Yıl­dı­rım De­mi­rö­ren’i is­ti­fa­ya da­vet et­tik. Se­ni ‘A­dam gi­bi a­dam’ di­ye ça­ğır­dık. Bu ka­dar bü­yük ta­raf­tar des­te­ğin var­ken ne­den de­vam et­me­din?” şek­lin­de bir so­ru­su ü­ze­ri­ne, “İ­çim­de­ki Be­şik­taş sev­gi­si hiç bit­me­ye­cek. Her gi­di­şi­min bir dö­nü­şü ol­du” a­çık­la­ma­sı­nı yap­tı. > Bilgehan Can
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT