BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > BEŞİKTAŞ NOTLARI

BEŞİKTAŞ NOTLARI

Es­ki­şe­hir ma­çı ha­zır­lık­la­rı­nı Mil­li Ta­kım­da­ki oyun­cu­la­rın­dan yok­sun ola­rak sür­dü­ren Be­şik­taş gol ça­lış­tı.De­niz­li’den gol em­ri Es­ki­şe­hir ma­çı ha­zır­lık­la­rı­nı Mil­li Ta­kım­da­ki oyun­cu­la­rın­dan yok­sun ola­rak sür­dü­ren Be­şik­taş gol ça­lış­tı. Tek­nik Di­rek­tör Mus­ta­fa De­niz­li, yağ­mur al­tın­da sü­ren ça­lış­ma­da fut­bol­cu­la­rı­na “Ka­le­yi gör­dü­ğü­nüz yer­den şut çe­kin” em­ri­ni ver­di. Ça­lış­ma­yı sık sık ke­sen De­niz­li, ka­le­yi tut­tu­ra­ma­yan fut­bol­cu­la­rı­nı ise sert şe­kil­de uyar­dı. Sivok-Cisse idmanda Be­şik­taş’ta sa­kat­lık­lar se­be­biy­le Bur­sas­por ma­çın­da for­ma giy­me­yen Si­vok ve Cis­se dün ta­kım­la bir­lik­te an­tren­ma­na çık­tı. Ha­fif sa­kat­lık­la­rı bu­lu­nan Za­po­tocny, İb­ra­him To­ra­man ve Ba­tu­han ise ça­lış­ma­da yer al­ma­dı. İb­ra­him To­ra­man ve Za­po­tocny’nin du­ru­mu­nun cid­di ol­ma­dı­ğı ve ta­kım­la ça­lış­ma­la­ra bu­gün çı­ka­cak­la­rı öğ­re­nil­di. Fut­bol­cu­lar açı­lış­ta Be­şik­taş Ku­lüp Dok­to­ru Ay­han Op­tur, Ko­şu­yo­lu’nda gü­zel­lik sa­lo­nu aç­tı. Açı­lı­şa Ka­dı­köy Bld. Baş­ka­nı Se­la­mi Öz­türk, Mus­ta­fa De­niz­li ve yar­dım­cı­la­rı ile si­yah-be­yaz­lı fut­bol­cu­lar ka­tıl­dı. Açı­lış kur­de­le­si­ni Se­la­mi Öz­türk ve Mus­ta­fa De­niz­li bir­lik­te ke­ser­ken, ba­zı fut­bol­cu­lar da gü­zel­lik ba­kı­mı yap­tır­dı. Es­ki­şe­hir id­di­alı ge­li­yor Es­ki­şe­hirs­por Ku­lü­bü Ba­sın Söz­cü­sü Rı­za Zey­dan, pa­zar gü­nü İnö­nü Sta­dı’nda Be­şik­taş’ı ye­ne­cek­le­ri­ni id­di­a et­ti. Zey­dan, “A.Gü­cü mağ­lu­bi­ye­ti­nin ya­ra­la­rı­nı Be­şik­taş kar­şı­sın­da sar­mak ve çı­kı­şa geç­mek is­ti­yo­ruz. Ka­li­te­li oyun­cu­lar­dan ku­ru­lu bir eki­biz. İs­te­di­ği­miz­de ne­ler ya­pa­bi­le­ce­ği­mi­zi İs­tan­bul’da gös­ter­mek is­ti­yo­ruz” de­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91445
  % -1.5
 • 5.4513
  % -0.73
 • 6.1428
  % -1.25
 • 7.0355
  % -0.45
 • 211.13
  % -0.42
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT