BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bu­na­ğın kur­ban kes­me­si

Bu­na­ğın kur­ban kes­me­si

Su­al: Di­nen zen­gin olan bir alz­he­imer has­ta­sı­nın bay­ram­da kur­ban kes­me­si ge­re­kir mi?Su­al: Di­nen zen­gin olan bir alz­he­imer has­ta­sı­nın bay­ram­da kur­ban kes­me­si ge­re­kir mi? CE­VAP: Fı­kıh ki­tap­la­rın­da, (Bay­ra­mın üçün­cü gü­nü­nü bay­gın hal­de ge­çi­ren zen­gi­ne kur­ban kes­mek va­cib ol­maz) de­ni­yor. Üçün­cü gü­nü ayık ol­mak önem­li­dir. Bi­rin­ci gü­nü ayık ol­sa ve kur­ban kes­se, üçün­cü gü­nü bay­gın ge­çir­se de, kes­ti­ği kur­ban va­cib olur. Bu­na­ya­nın da, üçün­cü gü­nü şuu­ru ye­rin­dey­se, (Bu­gün kur­ban bay­ra­mı­dır, ba­na kur­ban ke­sin) di­yor­sa, kur­ban kes­mek ge­re­kir. Bay­ra­mın, kur­ba­nın ne ol­du­ğu­nu an­la­mı­yor­sa, kur­ban kes­me­si ge­rek­mez. Kur­ban kes­mek, zen­gin olan akıl­lı Müs­lü­ma­na va­cib­dir. ADAK KUR­BA­NI ÖN­CE­DEN KE­SİL­SE Su­al: Adak kur­ba­nı­nı bay­ram­dan ön­ce ke­sen, da­ha son­ra kur­ban de­di­ği için Kur­ban Bay­ra­mın­da ke­si­le­ce­ği­ni öğ­ren­se, Kur­ban Bay­ra­mın­da tek­rar kes­me­si ge­rek­ti­ği için, şim­di kes­ti­ği hay­va­nın etin­den yi­ye­bi­lir mi? CE­VAP: Evet, adak ol­ma­dı­ğı için yi­ye­bi­lir. An­cak, bay­ram­da ke­se­ce­ği adak ol­du­ğu için, ken­di­si yi­ye­me­di­ği gi­bi, fa­kir ol­sa­lar da ze­kât ve­ril­me­si ca­iz ol­ma­yan ana­sı, ba­ba­sı, de­de­si, ço­cuk­la­rı, to­run­la­rı ve eşi yi­ye­mez. Ya­ban­cı da ol­sa zen­gin­le­re ve­re­mez. KOÇ ADA­MAK Su­al: Koç ada­yan kim­se­nin, il­la koç mu kes­me­si ge­re­kir? Baş­ka hay­van ke­se­mez mi? CE­VAP: Koç kes­me­si şart de­ğil­dir. Ko­yun, ke­çi, inek de ke­se­bi­lir; ama inek ada­yan, bir koç ke­se­mez. Ye­di koç ke­se­bi­lir. ÇOK Kİ­Şİ­NİN BİR KO­ÇU ADA­MA­SI Su­al: İki üç ki­şi, bir ko­çu ada­sa, sa­hih olur mu? CE­VAP: Ha­yır, sa­hih ol­maz. Kur­ban da ol­sa, adak da ol­sa, bir ko­çu an­cak bir ki­şi ke­se­bi­lir. ADAĞI GECİKTİRMEK Su­al: Zen­gin, (Has­tam iyi olur­sa, bir koç ke­se­ce­ğim) di­ye bir adak­ta bu­lun­sa, has­ta­sı iyi­leş­se; ama fa­kir­le­şip ada­ğı­nı ke­se­me­se, mad­di du­ru­mu dü­ze­le­ne ka­dar ada­ğı­nı ge­cik­tir­me­si ca­iz olur mu? CE­VAP: Evet, ca­iz­dir. ADAK ETİN­DEN YE­MEK Su­al: Adak hay­va­nı­nın eti­ni bir fa­ki­re ver­dik­ten son­ra; fa­kir, bu et­ten zen­gin­le­re ve adak sa­hi­bi­ne ve­re­bi­lir mi? CE­VAP: Mal ken­di­si­nin­dir. İs­te­di­ği­ne ve­re­bi­lir.
Kapat
KAPAT