BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > MASA BAŞINDA çalışanlar dik­kat

MASA BAŞINDA çalışanlar dik­kat

Otu­ra­rak ça­lı­şan­lar, önem­li has­ta­lık­lar­la kar­şı kar­şı­ya ka­la­bi­li­yor...> Gök­han Ka­ya / ANKARA Ma­sa ba­şın­da ça­lı­şa­rak sa­at­ler­ce ha­re­ket­siz kal­mak ba­zı sağ­lık prob­lem­le­ri de be­ra­be­rin­de ge­ti­ri­yor. Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı ve Ha­cet­te­pe Üni­ver­si­te­si Sağ­lık Bi­lim­le­ri Fi­zik Te­da­vi ve Re­ha­bi­li­tas­yon Bö­lü­mü üye­si Prof. Dr. Gül Bal­ta­cı ta­ra­fın­dan ger­çek­leş­ti­ri­len “Ya­şa­mın Her Ala­nın­da Fi­zik­sel Ak­ti­vi­te” ça­lış­ma­sın­da ma­sa ba­şın­da ya­pı­lan kü­çük eg­zer­siz­le­rin ağ­rı ve fonk­si­yon bo­zuk­luk­la­rı­nı en­gel­le­yen en önem­li anah­ta­rın ol­du­ğu be­lir­til­di. Ça­lış­ma­da uzun sü­re ha­re­ket­siz ve sa­bit po­zis­yon­da kal­ma­nın, kan do­la­şı­mı­nı olum­suz et­ki­le­di­ği ve bel ile bo­yun­da tu­tul­ma, uyuş­ma, ka­rın­ca­lan­ma hat­ta top­lar da­mar­da kan pıh­tı­sı­na ne­den ol­du­ğu ve bu du­ru­mun da bir­çok sağ­lık so­ru­nu­na da­ve­ti­ye çı­kar­dı­ğı ifa­de edi­li­yor. Ça­lış­ma­da kas ve is­ke­let prob­lem­le­rin­den ko­run­mak için bil­gi­sa­yar ba­şın­da omur­ga­nın dik ve sır­tın düz­gün ol­ma­sı­na, vü­cut ağır­lı­ğı­nın her iki kal­ça­ya eşit ve­ril­me­si ge­rek­ti­ği­ne ve yor­gun­luk ne­de­niy­le öne kay­ma­yı en­gel­le­mek için bel des­tek­li san­dal­ye­le­rin kul­la­nıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ne dik­kat çe­ki­li­yor. Ay­rı­ca ma­sa ba­şın­da otu­rur­ken ayak­la­rın ye­re tam ola­rak bas­ma­sı ge­rek­ti­ği­ne kol­la­rın göv­de­ye ya­kın 90 de­re­ce tu­tul­ma­sı­nın da­ha sağ­lık­lı bir ha­re­ket ola­ca­ğı­nın al­tı çi­zi­li­yor. GEVŞEME EGZERSİZLERİ YAPIN Ha­re­ket­siz kal­ma­nın ge­tir­di­ği ra­hat­sız­lık­la­ra ma­ruz ka­lın­ma­ma­sı için ha­zır­la­nan ça­lış­ma­da ba­zı eg­zer­siz ha­re­ket öne­ri­le­rin­de de bu­lu­nu­lu­yor. Baş ağ­rı­la­rı­nız ve stres­le baş et­mek için şa­kak­la­rı­nız­da­ki ve ya­nak­la­rı­nız­da­ki kas­la­ra par­mak­la­rı­nız­la ufak da­ire­ler çi­ze­rek ma­saj ya­pı­nız. Gö­ğüs ve omuz ku­şa­ğı­na yö­ne­lik ger­me eg­zer­siz­le­ri için: El­le­ri­ni­zi boy­nu­nu­zun ar­ka­sı­na ke­net­le­yin. Bel çu­kur­lu­ğu­nu­zu ar­tır­ma­dan, san­dal­ye­ni­zin ar­ka­sı­na yas­la­na­rak göv­de­ni­zi ar­ka­ya doğ­ru es­ne­tin. Bu iş­lem­le­ri bir de el­le­rin san­dal­ye ar­ka­sı­na ke­net­le­ne­rek ya­pıl­ma­sı ya da el­le­rin yu­ka­rı­ya doğ­ru kal­dı­rıl­ma­sıy­la ya­pı­la­bi­lir. Bo­yun ve Sırt Ger­me eg­zer­siz­le­ri için: Çe­ne­ni­zi göğ­sü­nü­ze yak­laş­tı­ra­rak boy­nu­nu­zu öne eğin. Ha­fif­çe kal­ça­dan eği­le­rek göv­de­yi öne doğ­ru eğip ger­di­rin. Bu po­zis­yon­da da 10 sa­ni­ye kal­dık­tan son­ra gev­şe­yin. Şe­ke­re ve tan­si­yo­na SOĞAN Soğanın şe­ke­ri ve tan­si­yonu dü­şü­rmek gi­bi bir­çok önem­li et­ki­si var Pek çok vü­cut fonk­si­yo­nu üze­ri­ne olum­lu et­ki­le­ri bu­lu­nan so­ğa­n, çok­ça tü­ke­til­me­si ge­re­ken be­sin­ler­den bi­ri. So­ğa­nın an­ti­bak­te­ri­yel et­ki­sin­den fay­da­la­nı­la­rak sal­gın has­ta­lık­lar­la mü­ca­de­le­de es­ki de­vir­ler­den be­ri kul­la­nıl­mak­ta ol­du­ğu bi­li­ni­yor... He­re­dot, Mı­sır Ke­ops pi­ra­mid­le­ri üze­rin­de­ki ki­ta­be­de, pi­ra­mi­din in­şa­sı sı­ra­sın­da bin 600 gü­müş ta­len­lik de­ğer­de so­ğan, turp ve sa­rım­sak da­ğı­tıl­dı­ğı kay­de­di­li­yor. Son gün­ler­de so­ğuk ha­va dal­ga­sı, grip ve üst so­lu­num yol­la­rı en­fek­si­yon­la­rın­da bü­yük ar­tış ol­ma­sı­na yol aç­tı. Bu­gün­ler­de in­san­la­rın, has­ta­lan­ma­mak için gi­yim­le­ri­ne ve bes­len­me­le­ri­ne çok özen gös­ter­me­le­ri ge­rek­ti­ği­ni be­lir­ten uz­man­lar; has­ta ol­ma­mak için vü­cut di­ren­ci­ni ar­tı­rı­cı gı­da­la­rın, özel­lik­le de A ve C vi­ta­mi­ni yö­nün­den zen­gin olan seb­ze ve mey­ve­le­rin bol bol tü­ke­til­me­si­ni tav­si­ye edi­yor­lar. Uz­man­la­rın so­ğuk kış gün­le­ri için bir baş­ka öne­ri­si de şu: Do­ğal an­ti­bi­yo­tik ola­rak ta­nım­la­nan so­ğa­nı sof­ra­nız­dan ek­sik et­me­yin... > İd­rar sök­tü­rür > Kan şe­ke­ri­ni dü­şü­rü­r > Mi­de asi­di­ni artırır ve sin­di­ri­mi ko­lay­laş­tı­rır > Bağır­sak ha­re­ket­le­ri­ni artırır > Müs­hil etkisi yapar > An­ti­bak­te­ri­yeldir > Ya­raları iyileştirir > Tan­si­yonu dü­şü­rür > Kalp fonk­si­yon­la­rı­nı des­tek­ler Sağ­lık­lı ha­ya­tın püf nok­ta­la­rı > Ayak­ta du­ra­rak ve­ya yü­rü­ye­rek da­ha faz­la za­man ge­çi­rin. > Ev ve­ya bah­çe iş­le­ri­ne da­ha çok za­man ayı­rın. > Te­le­fon­da ko­nu­şur­ken ayak­ta du­run. > Her gün ya­rım sa­at da­ha az te­le­viz­yon iz­le­yin. > Te­le­viz­yon iz­ler­ken ütü ya­pın. > Kı­sa me­sa­fe­ler­de ara­ba kul­lan­ma­yın. > Ara­ba­nı­zı alış­ve­riş ya­pa­ca­ğı­nız sü­per­mar­ke­tin oto­par­kı­nın en uzak kö­şe­si­ne park edin. > Mer­di­ven­le­ri bir­kaç ka­lo­ri da­ha yak­ma fır­sa­tı ola­rak gö­rün. > Ço­cuk­lar­la oy­nar­ken da­ha ak­tif olun. > Ar­ka­daş­la­rı­nız­la ye­me-iç­me dı­şın­da çe­şit­li ak­ti­vi­te­ler için de bir ara­ya ge­lin. > Si­zi ak­tif kı­la­cak ye­ni bir ho­bi edi­nin. > Ak­ti­vi­te­yi bir gö­rev ola­rak de­ğil, ken­di­ni­zi ra­hat­lat­mak için bir fır­sat ola­rak gö­rün. Kolay yoldan diyet yapın > Göz önün­de yi­ye­cek bu­lun­dur­ma­yın. > Mut­fak­ta faz­la oya­lan­ma­yın. İşi­ni­zi çar­ça­buk bi­ti­rip ora­dan uzak­la­şın. > Ki­lo al­dı­ran be­sin­le­ri mut­fa­ğı­nız­da bu­lun­dur­ma­yın. > Ye­mek­ler için dai­ma kü­çük, sa­la­ta­lar için bü­yük ta­bak kul­la­nın. > Ser­vis ka­şı­ğı­nın ve­ya kep­çe­si­nin kü­çük boy ol­ma­sı­na dik­kat edin. > Ye­me­ği­niz bi­ter bit­mez, oya­lan­ma­dan ma­sa­dan kal­kın. > Ye­me­ği­ni­zi ya­vaş ya­vaş, kü­çük lok­ma­la­ra bö­le­rek yi­yin. > Süs­le­me ve sa­la­ta sos­la­rı­nı unu­tun. > Ta­ba­ğı­nı­za faz­la ye­mek al­ma­yın. > Et­li ye­mek­le­re yağ koy­ma­yın. > Ye­mek­le­re koy­du­ğu­nuz ya­ğın mik­ta­rı­nı azal­tın. Kök hücreden nefes borusu nakli yapıldı İs­pan­ya’da dok­tor­lar, bir ka­dı­na ame­li­yat­la ken­di kök hüc­re­le­rin­den la­bo­ra­tu­var­da ‘ye­tiş­ti­ril­miş’ ne­fes bo­ru­su nak­li ger­çek­leş­tir­di. Vü­cu­dun or­ga­nı red­det­me­si ris­ki sebebiyle bu tür na­kil­ler şu ana ka­dar çok az ya­pıla­bi­li­yor­du. An­cak ge­liş­ti­ri­len son tek­nik, vü­cu­dun or­ga­nı red­det­me­si­ni ön­le­yi­ci an­cak za­rar­lı ol­ma po­tan­si­ye­li olan ilaç kul­la­nı­mı­na ge­rek bı­rak­mı­yor. 5 ay önce 2 ço­cuk an­ne­si 30 ya­şın­da­ki Cla­udi­a Cas­til­lo, ne­fes bo­ru­sun­da ha­sar bı­ra­kan tü­ber­kü­loz has­ta­lı­ğı ge­çirdi. Has­ta­nın ak­ci­ğe­ri­nin kur­ta­rı­la­bil­me­si için ame­li­ya­ta ge­rek du­yu­l­du. Dok­tor­lar, ye­ni bir ne­fes bo­ru­su (tra­ke­a) üre­te­bil­mek için ya­kın ta­rih­te öl­müş bir has­ta­nın ne­fes bo­ru­su­nu al­dı. Güçlü kim­ya­sal mad­de­ler ve en­zim­ler­le do­nö­rün ne­fes bo­ru­su ‘arın­dı­rıl­dı’ ve ge­ri­ye yal­nız­ca li­fe ben­zer pro­te­in kol­la­je­nin­den olu­şan do­ku­lar kal­dı. Bu te­mel üze­rin­de, Cla­udi­a Cas­til­lo’nun ken­di hüc­re­le­ri ço­ğal­tıl­dı ve böy­le­ce has­ta­nın ha­sar­lı sol bron­şu­na nak­le­dil­di. Ame­li­yat­tan bu ya­na has­ta­nın sağ­lı­ğı­nın mü­kem­mel ol­du­ğu kay­de­dil­di. Operasyonun ilginç yanı ise hücrelerin ‘yetiştirilmesi’ oldu. A­me­li­yat ön­ce­sin­de has­ta­dan i­ki tip kök hüc­re a­lın­dı. Bun­lar­dan bi­ri ken­di ne­fes bo­ru­sun­da­ki hüc­re­ler, di­ğe­ri de i­li­ğin­den a­lı­nan hiç ol­gun­laş­ma­mış hüc­re­ler­di. Bu hüc­re­ler, bi­o-­re­ak­tör­de 4 gün bo­yun­ca ‘ye­tiş­ti­ri­lilerek’ nor­mal­de ne­fes bo­ru­su­nu çev­re­le­yen hüc­re­ler şek­lin­de ge­liş­ti­ril­di. Diş sağ­lı­ğı kalp kri­zi­ni ön­lü­yor Diş He­kim­le­ri Oda­sı Bur­sa Şu­be Baş­ka­nı Emel Coş­kun, diş fır­ça­la­ma­nın kalp kri­zi ris­kin­den dü­şük yap­ma­yı en­gel­le­me­ye ka­dar bir­çok fay­da­sı ol­du­ğu­nu söy­le­di. Coş­kun, “Diş ve diş eti has­ta­lık­la­rı 39-69 yaş gru­bun­da­ki in­san­la­rın 7 kat da­ha faz­la kalp has­ta­lı­ğı­na se­be­bi­yet ver­mek­te­dir” de­di. GÜNÜN TATLISI Viş­ne­li Me­kik MALZEMELER: > 2 a­det yu­mur­ta > 3.5 ye­mek ka­şı­ğı toz şe­ker > 4 ye­mek ka­şı­ğı un > 2 ye­mek ka­şı­ğı zey­tin­ya­ğı > 2 çor­ba ka­şı­ğı viş­ne su­yu > ­Ya­rım çay ka­şı­ğı ka­bart­ma to­zu > 1 çay ka­şı­ğı ba­dem e­san­sı > 1 ka­se viş­ne HAZIRLANIŞI: Yu­mur­ta ve şe­ke­ri çırp­tık­tan son­ra un, yağ, viş­ne su­yu, ka­bart­ma to­zu ve ba­dem e­san­sı­nı da ek­le­yip yağ­lan­mış muf­fin ka­lıp­la­rı­na dö­kün a­ra­la­rı­na viş­ne­le­ri yer­leş­ti­rin ve 150 de­re­ce­de ü­ze­ri kı­za­ra­na ka­dar pi­şi­rin. PÜF NOKTASI ÇEK­ME­CE­LER Mut­fak­ta ya da oda­la­rı­nız­da­ki ah­şap çek­me­ce­ler za­man­la zor açı­lıp ka­pan­ma­ya baş­lar... Bu du­rum­da ya­pıl­ma­sı ge­re­ken, çek­me­ce­le­rin zor sür­gü­le­nen bö­lüm­le­ri­ne talk pud­ra­sı ya da mum sür­mek­tir... İNCİ “-Türk za­na­atı teks­til ala­nın­da muh­te­şem ama her gün bi­raz da­ha tü­ke­ni­yor. Za­na­at ve za­na­at­çı be­nim için çok önem­li, ne­re­ye gi­der­sem ora­nın ye­rel ma­ter­yal­le­ri­ne ba­kı­yo­rum. Ha­tay’dan An­tak­ya’dan ku­maş ge­tir­di­ğim olu­yor, Si­irt bat­ta­ni­ye­siy­le yıl­lar­ca man­to yap­tım...” (...Öz­lem Sü­er / Mo­da Ta­sa­rım­cı­sı) SİZ­DEN GE­LEN­LER Tarifiniz (...Der­dah’ın da­mak ta­dı) MI­SIR UN­LU KEK > 3 yu­mur­ta > 1 su bar­da­ğı şe­ker > 1 su bar­da­ğı süt > Ya­rım su bar­da­ğı sı­vı­yağ > 1.5 su bar­da­ğı un > 1.5 su bar­da­ğı mı­sır unu > 1 pa­ket ka­bart­ma to­zu HAZIRLANIŞI: Yu­mur­tay­le şe­ke­ri kö­pü­rün­ce­ye ka­dar çır­pın. Süt ve sı­vı­ya­ğı ek­le­yip çırp­ma­ya de­vam edin. Unu, mı­sır unu ve ka­bart­ma to­zu­nu ko­yun (Mı­sır unu­nu nor­mal un gi­bi eşit mik­tar­da ko­yun, eğer faz­la ko­yar­sa­nız ke­ki­niz da­ğı­la­bi­lir). Yağ­lan­mış kek ka­lı­bı­na dö­kün... 180 de­re­cede üze­ri kı­za­rın­ca­ya ka­dar pi­şi­rin... Afi­yet ol­sun... ME­Lİ­KE SE­ZEN KAR­LI Se­zen ve Kar­lı ai­le­si­nin bi­ri­cik to­ru­nu... Do­ğum gü­nün kut­lu ol­sun... Şiiriniz (...Ha­ti­ce Öz’ün sa­tır­la­rı) SÜ­LEY­MAN Bir gün iki kız­kar­deş otur­muş­lar se­ki­ye, Bi­ri­nin adı Dön­dü, di­ğe­ri­nin Ze­ki­ye. Bü­yük olan Ze­ki­ye, Dön­dü de kü­çük kar­deş, Hem kar­deş­miş iki­si, hem de çok iyi sır­daş. Baş­la­mış­lar soh­be­te, ev­li­li­ğe gel­miş laf, As­lı esa­sı yok ya, ha­yal kur­muş­lar saf saf. Dön­dü baş­la­mış sö­ze, her sö­zün­de in­ce­lik, Bu iş­ler­de usul­dür, ab­la­nın ya ön­ce­lik. “Ab­la,” de­miş, “sen bir­gün, ev­le­nip yu­va kur­san, Biz­le­ri unut­ma­yıp, ara­da ha­tır sor­san... Yu­van hu­zur, mut­lu­luk, gü­zel­lik­ler­le dol­sa, Ten­ce­re yu­var­la­nıp ka­pa­ğı bul­muş ol­sa... Ço­cu­ğun ol­sa bir de, bi­raz za­man ge­çin­ce, Vak­ti, saa­ti ge­lip, Mev­lam na­sip edin­ce... Er­kek ol­sa bu ço­cuk, is­mi ise Sü­ley­man, Bü­yü­yün­ce ola­cak bir yi­ğit ki pek ya­man! Şöy­le bi­raz bü­yü­sün gön­de­ri­riz çeş­me­ye, Tem­bih­le­riz sı­kı­ca, su­ya sa­kın düş­me­ye...” Ama böy­le der de­mez, içi­ne bir kurt düş­müş, Tat­lı ha­yal bir an­da fa­ci­aya dö­nüş­müş... “Tut­ma­yıp tem­bih­le­ri ya dü­şer­se o su­ya? Yav­ru­mun fer­ya­dı­nı kim işi­te, kim du­ya?.. Sü­ley­man o su­lar­da bo­ğu­lur da ka­lır­sa, Mev­lam gen­ce­cik yaş­ta onu biz­den alır­sa...” Dön­dü bun­la­rı de­yip, baş­la­mış ağ­la­ma­ya, Ağıt yak­mış ken­din­ce yü­rek­ler dağ­la­ma­ya... Di­zi­ni dö­vüp de­miş; “Sal­ma­nım Sü­ley­man’ım, Peh­li­van ola­cak­tı ka­ra göz­lü ci­va­nım... Su­ya gi­der­di her gün hem sa­lı­na sa­lı­na, Can­lar fe­da ey­le­rim ağ­zın­da­ki ba­lı­na... Da­ha mü­rüv­ve­ti­ni gö­rüp se­vi­ne­me­den, Git­ti, ele met­hi­ni de­yip, övü­ne­me­den... Ab­la­mın göz­be­be­ği, ye­ni yet­miş ta­ze­si, Vay ben de de­ğil miy­dim onun bir tek tey­ze­si?..” Dön­dü kız dö­vü­nür de Ze­ki­ye hiç du­rur mu? Gay­rı ana yü­re­ği sü­kû­net­le vu­rur mu? O da kal­dı­rıp vur­muş el­le­ri­ni di­zi­ne, Ka­tıl­mış kar­de­şi­nin ağıt­vâ­rî sö­zü­ne; “Ana­sı­nın ya­nın­da bu­za­ğı­sı, da­na­sı, Vay ben de de­ğil miy­dim Sü­ley­man’ın ana­sı?..” BE­REN SU­CU Bir de­de­nin ha­ya­tı bo­yun­ca kur­du­ğu ha­ya­lin ger­çe­ğe dö­nüş­müş ol­ma­sı­nın res­mi­dir bu... Bİ­ZE ULA­ŞIN: e-pos­ta: omer.soz­tu­tan@tg.com.tr te­le­fon: (0212) 454 30 00 faks: (0212) 454 31 00 ad­res: tür­ki­ye ga­ze­te­si ih­las med­ya pla­za 29 ekim cad­de­si, 34197 ye­ni­bos­na/is­tan­bul
Kapat
KAPAT