BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ec­za­cı enf­las­yo­nu so­na e­re­cek

Ec­za­cı enf­las­yo­nu so­na e­re­cek

Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı’nın ik­ti­dar ve mu­ha­le­fet­te­ki ec­za­cı mil­let­ve­kil­le­ri­nin de gö­rü­şü­nü ala­rak ha­zır­la­dı­ğı Ec­za­cı­lık Ya­sa­sı’yla il­gi­li ta­sa­rıy­la adım ba­şın­da bir ec­za­ne dö­ne­mi so­na ere­cek.> Şük­ran KA­BAN AN­KA­RA Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı’nın ik­ti­dar ve mu­ha­le­fet­te­ki ec­za­cı mil­let­ve­kil­le­ri­nin de gö­rü­şü­nü ala­rak ha­zır­la­dı­ğı Ec­za­cı­lık Ya­sa­sı’yla il­gi­li ta­sa­rıy­la adım ba­şın­da bir ec­za­ne dö­ne­mi so­na ere­cek. Ta­sa­rı­ya gö­re, her 2 bin 500 nü­fus için sa­de­ce bir ec­za­ne aç­ma iz­ni ve­ri­le­cek. Böy­le­ce her kö­şe ba­şın­da bir ec­za­ne açı­la­ma­ya­cak. Ta­sa­rıy­la ge­ti­ri­len bir baş­ka dü­zen­le­me­ye gö­re ise Ec­za­cı­lık Fa­kül­te­si’ni bi­ti­ren­ler 1 yıl bo­yun­ca ec­za­ne­ler­de 2. ec­za­cı ola­rak ça­lış­mak zo­run­da ola­cak­lar. Bir yıl bo­yun­ca 2. ec­za­cı ola­rak ça­lış­ma­yan­lar ec­za­ne de aça­ma­ya­cak. Be­lir­li bir ci­ro ya da re­çe­te sa­yı­sı­na ula­şan ec­za­ne­ler için ikin­ci ec­za­cı ça­lış­tır­ma şar­tı ola­cak. Ye­ni dü­zen­le­mey­le ec­za­ne­ler­de ha­len ilaç, ıt­ri­yat ve koz­me­tik sa­tı­şın­dan olu­şan üç­lü ürün yel­pa­ze­si ge­niş­le­ye­cek. Ec­za­cı­lar bit­ki­ler­le te­da­vi ürün­le­ri, aro­ma­tik te­da­vi ürün­le­ri ve ho­me­opa­ti ürün­le­ri sa­ta­bi­le­cek­ler. Ye­ni dü­zen­le­mey­le ec­za­cı­la­ra her yıl hiz­met içi eği­tim al­ma zo­run­lu­lu­ğu da ge­ti­ri­li­yor. Ec­za­ne­ler­de ça­lı­şan kal­fa­lar ye­ri­ne ec­za­cı yar­dım­cı­lı­ğı ve ec­za­cı tek­nis­yen­li­ği uy­gu­la­ma­sı ge­ti­ri­le­cek.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT