BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Tür­ki­ye’nin ha­zi­ne­si dün­ya­yı cez­be­di­yor

Tür­ki­ye’nin ha­zi­ne­si dün­ya­yı cez­be­di­yor

ABD, İs­pan­ya, Al­man­ya, İn­gil­te­re, İ­s­veç’te a­çı­lan ül­ke­mi­zin ta­ri­hî ve kül­tü­rel mi­ra­sı­nı an­la­tan dev ser­gi­ler yüz­ bin­ler­ce ki­şi ta­ra­fın­dan ziyaret edildi> AN­KA­RA Tür­ki­ye’nin zen­gin ta­ri­hi ve kül­tü­rel mi­ra­sı­nı yurt dı­şın­da an­la­tan 6 ser­gi, şu ana ka­dar yüz­bin­ler­ce ki­şi ta­ra­fın­dan zi­ya­ret edil­di. Kül­tür ve Tu­rizm Ba­kan­lı­ğı, bu yıl İs­pan­ya, İs­veç ve İn­gil­te­re’de ser­gi­ler aç­tı. Al­man­ya’da ve ABD’de­ki ser­gi­ler ise sa­nat­se­ver­ler­le bu­luş­ma­ya de­vam edi­yor. İs­pan­ya’da ön­ce Mad­rid San Fer­nan­do Kra­li­yet Gü­zel Sa­nat­lar Aka­de­mi­si’nde, da­ha son­ra Se­vil­la Re­al Al­ca­zar Sa­ra­yı’nda iz­le­ni­me su­nu­lan “Al­tın Sa­tır­lar: Sa­kıp Sa­ban­cı Mü­ze­si’nden Os­man­lı Hat Sa­na­tı” ser­gi­si, 5 ay­da 233 bin 174 ki­şi ta­ra­fın­dan ge­zil­di. İs­veç’in Stock­holm Ak­de­niz Mü­ze­si’nde 4 ay bo­yun­ca sa­nat­se­ver­le­rin be­ğe­ni­si­ne su­nu­lan “Top­ka­pı Sa­ra­yı ve İs­tan­bul Türk ve İs­lam Eser­le­ri Mü­ze­le­rin­den Por­se­len­ler” ser­gi­si­ni, 18 bin 726 sa­nat­se­ver zi­ya­ret et­ti. LA­LE, KAF­TAN VE LEV­Nİ İn­gil­te­re’nin baş­ken­ti Lon­dra’da­ki Bri­tish Mu­se­um’da 3 ay sü­rey­le gö­rü­cü­ye çı­kan “Had­ri­an: Em­pi­re and Conf­lict” ser­gi­si­ni ise 244 bin 44 ki­şi gör­dü. Al­man­ya’nın Dort­mund Sa­nat ve Kül­tür Ta­ri­hi Mü­ze­si’nde 17 Ağus­tos­ta açı­lan “Evet-Ja, Ich Will! 1800’den Bu­gü­ne Dü­ğün Kül­tü­rü ve Mo­da­sı: Bir Türk-Al­man Kar­şı­laş­tır­ma­sı” ser­gi­si, 3 ay­da, 8 bin 132 zi­ya­ret­çi çek­ti. Frank­furt’a 11 Ocak 2009’a ka­dar ko­nuk ola­cak “La­le Kaf­tan ve Lev­ni: Top­ka­pı Sa­ra­yı’ndan Kaf­tan ve Min­ya­tür­ler” ser­gi­si­ni şu ana ka­dar bin 600 ki­şi zi­ya­ret et­ti. He­nüz 1 ay ön­ce açı­lan ser­gi­nin çok il­gi gör­dü­ğü kay­de­dil­di. “Ba­bil’in Ö­te­si” New York’ta ­Ta­ri­hî zen­gin­lik­le­ri­mi­zi dün­ya­ya a­çan et­kin­lik­le­rin en ye­ni­si o­lan New York Met­ro­po­li­tan Mü­ze­si’n­de­ki u­lus­la­ra­ra­sı ka­tı­lım­lı, “Ba­bil’in Ö­te­si: M.Ö. İ­kin­ci Bin Yıl­da Sa­nat ve U­lus­la­ra­ra­sı De­ği­şim” ser­gi­si sa­nat­se­ver­ler­le bu­luş­tu. Bod­rum Su­al­tı Ar­ke­o­lo­ji Mü­ze­si i­le Tür­ki­ye mü­ze­le­rin­den ge­ti­ri­len 200 e­se­rin yer al­dı­ğı 400 par­ça­lık ser­gi­nin s­pon­sor­luk­la­rı­nı Türk A­me­ri­kan İş Kon­se­yi (TA­İK) ve Do­ğan, Do­ğuş, Koç ve Sa­ban­cı g­rup­la­rı üst­len­di. A­çı­lı­şa ka­tı­lan TA­İK Baş­ka­nı Ha­luk Din­çer, “Tür­ki­ye mar­ka­sı­nı yurt dı­şın­da, ABD’de ta­nıt­mak ü­ze­re yo­la çık­tık. E­sas viz­yo­nu­muz Tür­ki­ye i­çin A­me­ri­kan şir­ket­le­ri­ni en ö­nem­li or­tak ve ya­tı­rım a­la­nı ha­li­ne ge­tir­mek” de­di. Ser­gi 15 Mart 2009 ta­ri­hi­ne ka­dar a­çık ka­la­cak.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT