BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > FİKİR HAKLARI için özel bü­ro kurulacak

FİKİR HAKLARI için özel bü­ro kurulacak

Ada­let Ba­kan­lı­ğı, fik­ri ve sı­naî hak ih­la­li­ne ba­kan Cum­hu­ri­yet Sav­cı­la­rı­nın alan­la­rın­da ih­ti­sas­la­şa­bil­me­si için ça­lış­ma baş­lat­tı.> Cem Kor AN­KA­RA Ada­let Ba­kan­lı­ğı, fik­ri ve sı­naî hak ih­la­li­ne ba­kan Cum­hu­ri­yet Sav­cı­la­rı­nın alan­la­rın­da ih­ti­sas­la­şa­bil­me­si için ça­lış­ma baş­lat­tı. Ada­let Ba­kan­lı­ğı Müs­te­şa­rı Ah­met Kah­ra­man ta­ra­fın­dan Cum­hu­ri­yet Sav­cı­lık­la­rı­na gön­de­ri­len ge­nel­ge ile fik­ri ve sı­naî hak­lar ko­nu­sun­da uz­man­la­şan sav­cı­lık bü­ro­la­rı ku­rul­ma­sı is­ten­di. Ge­nel­ge­ye gö­re; fik­ri ve sı­naî hak­lar­la il­gi­li bir yıl­lık top­lam so­ruş­tur­ma sa­yı­sı 500’den faz­la olan yer­ler­de ko­nuy­la il­gi­li so­ruş­tur­ma­la­rı yü­rüt­mek­le gö­rev­li bir sav­cı­lık bü­ro­su ku­ru­la­cak. Ay­rı bir bü­ro oluş­tu­rul­ma­sı­nı ge­rek­ti­re­cek ka­dar iş yo­ğun­lu­ğu ol­ma­ma­sı ha­lin­de fik­ri ve sı­naî hak­lar ile il­gi­li so­ruş­tur­ma­lar mev­cut bü­ro­lar­dan bi­ri­ne ve­ya be­lir­li Cum­hu­ri­yet sav­cı­la­rı­na ve­ri­le­cek.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 94143
  % 0.56
 • 5.3126
  % -0.54
 • 6.0666
  % -0.38
 • 6.8127
  % -0.44
 • 208.432
  % -0.27
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT